Kada poku?ate da instalirate Windows XP servisni paket, dobijate poruku o gre?ci ?Pristup nije dozvoljen? ili ?Instalacija servisnog paketa nije dovr?ena?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 949377 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Prilikom instalacije operativnog sistema Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili servisni paket 3 (SP3) mo?ete dobiti poruku o gre?ci sli?nu slede?oj poruci:
Gre?ka pri instalaciji servisnog paketa 3. Pristup nije dozvoljen.
Gre?ka pri instalaciji servisnog paketa 3. Instalacija servisnog paketa nije dovr?ena.
Tako?e, datoteka Svcpack.log mo?e da sadr?i slede?u poruku o gre?ci:
DoRegistryUpdates failed

Uzrok

Do ovih gre?aka mo?e do?i ako su dozvole za neke klju?eve registratora ograni?ene na na?in koji spre?ava servisni paket da a?urira te klju?eve. Klju?evi registratora mogu biti ograni?eni odre?enim programima koji menjaju spiskove za kontrolu pristupa sistemu (SACL) u registratoru tako da se ne mogu promeniti preko administratorskih naloga. Instalacija servisnog paketa se obavlja pod nalogom administratora (korisnik), pa nije mogu?e pristupiti klju?evima registratora. Ako Windows XP servisni paket ne mo?e da a?urira klju? registratora po?to je ograni?en nekim drugim programom, servisni paket ne?e mo?i da se instalira.

Da biste proverili da li je a?uriranje registratora bilo uspe?no, idite na odeljak ?Vi?e informacija?.

Re?enje

Upotrebite slede?e metode za re?avanje problema prema datom redosledu da biste re?ili problem. Ovi metodi su namenjeni za korisnike sa srednjim i naprednim nivoom znanja.

Napomena Morate biti prijavljeni na Windows sa nalogom administratora ra?unara da biste obavili ove metode. Ako je ovo va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni sa nalogom administratora. Ako je ovaj ra?unar deo mre?e na poslu, mo?da ?ete morati da se obratite administratoru sistema za pomo?. Da biste proverili da li ste prijavljeni na Windows sa nalogom administratora ra?unara, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/admin

1. metod: Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim poku?ajte da preuzmete Windows XP SP3 sa lokacije Microsoft Download Center i da ga instalirate

Ako program sadr?i zaklju?anu datoteku, mo?da je mo?ete otklju?ati ako ponovo pokrenete ra?unar. Da biste poku?ali da otklju?ate datoteku, iza?ite iz svih programa i ponovo pokrenite ra?unar. Zatim, ponovo poku?ajte da preuzmete i instalirate servisni paket.

Ako ste prethodno niste uspeli da instalirate Windows XP SP3 putem Web lokacije Windows Update, preuzmite kompletan paket Windows XP SP3 sa lokacije Microsoft Download Center. Kada preuzmete servisni paket, poku?ajte da ga instalirate. Za vi?e informacija o preuzimanju Windows XP servisnog paketa 3 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa (samo na engl.)
Ako ste uspeli da re?ite problem, uspe?no ?ete instalirati Windows XP SP3.

Za vi?e informacija o vra?anju bezbednosnih postavki na podrazumevane vrednosti u operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj slede?eg ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
313222 Kako se vra?aju bezbednosne postavke na podrazumevane vrednosti? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Ako ovaj metod ne re?i problem, pre?ite na metod 2.

2. metod: Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim zatvorite ili onemogu?ite sve antivirusne ili antispajver programe koji su pokrenuti

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam obezbe?ujemo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost.

Rizik od napada zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera mo?ete smanjiti ako ne budete pose?ivali druge Web stranice ili preuzimali datoteke dok su antivirus i antispajver programi zatvoreni ili onemogu?eni.

Jedan od uobi?ajenih uzroka neuspe?ne instalacije jeste kada program nezavisnog proizvo?a?a, poput antivirusnog programa, otvori ili zaklju?a datoteku koja je potrebna programu za instalaciju servisnog paketa. Da biste spre?ili ovaj problem, sledite ove korake pre nego ?to instalirate Windows XP SP3:
 1. Zatvorite sve programe, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada ponovo pokrenete ra?unar, zatvorite ili onemogu?ite sve antivirusne ili antispajver programe koji su pokrenuti.

  Napomena Programe mo?ete da onemogu?ite sa sistemske trake poslova. Da biste onemogu?ili programe, kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu programa nezavisnog proizvo?a?a, a zatim izaberite opciju da zatvorite ili onemogu?ite aplikaciju. Ako ova opcija nije dostupna, pogledajte dokumentaciju programa ili zatra?ite uputstva od proizvo?a?a programa.
 3. Kada zatvorite antivirusni ili antispajver program, instalirajte Windows XP SP3 pomo?u kompletnog paketa za preuzimanje koji ste preuzeli u 1. metodu.
 4. Kada se instalacija Windows XP SP3 dovr?i, ponovo pokrenite antivirusni ili antispajver program koji ste onemogu?ili u 2. koraku.
Ako ste uspeli da re?ite problem, uspe?no ?ete instalirati Windows XP SP3.

Ako niste uspeli da re?ite ovaj problem, a smatrate da ste u mogu?nosti da pratite napredno re?avanje problema, idite na odeljak ?Napredno re?avanje problema?. Ako niste u mogu?nosti da pratite korake naprednog re?avanja problema, idite na odeljak ?Slede?i koraci?.

NAPREDNO RE?AVANJE PROBLEMA

Mo?ete poku?ati da re?ite problem pomo?u metoda za napredno re?avanje problema iz ovog odeljka ako niste uspeli da ga re?ite pomo?u metoda iz odeljka ?Re?avanje?. Ovaj metod je namenjen samo za napredne korisnike.

Vra?anje prethodnih postavki dozvola za registrator i datoteke

Da bismo umesto vas vratili prethodne postavke dozvola za registrator i datoteke, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije sami da uklju?ite automatsko a?uriranje, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50389

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (samo na engl.) (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste vratili dozvole za registrator i datoteke u po?etno stanje, sledite ove korake:
 1. Preuzmite, a zatim instalirajte datoteku Subinacl.exe. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e8ba3e56-d8fe-4a91-93cf-ed6985e3927b&displaylang=en
 2. Pokrenite program ?Bele?nica?.
 3. Kopirajte, a zatim nalepite slede?i tekst u program ?Bele?nica?.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft obezbe?uje primere programiranja samo radi ilustracije, bez izri?ite ili podrazumevane garancije. Ovo obuhvata, ali se ne ograni?ava na podrazumevane garancije za mogu?nosti prodaje ili prikladnost za odre?enu svrhu. Ovaj ?lanak podrazumeva da ste upoznati sa programskim jezikom koji se prikazuje i sa alatkama koje se koriste za procedure kreiranja i otklanjanja gre?aka. In?enjeri podr?ke korporacije Microsoft mogu da pomognu u obja?njavanju funkcija odre?ene procedure. Me?utim, oni ne?e menjati ove primere da bi obezbedili dodatne funkcije niti kreirati procedure da bi ispunili va?e odre?ene zahteve.
 4. Sa?uvajte ovu datoteku programa ?Bele?nica? pod imenom Reset.cmd.
 5. Dvaput kliknite na datoteku Reset.cmd da biste pokrenuli skriptu.

  Napomena Pokretanje ove datoteke skripte mo?e dugo trajati. Ovu skriptu morate pokrenuti kao administrator.
 6. Instalirajte Windows XP SP3.
Ako ste uspeli da re?ite problem, uspe?no ?ete instalirati Windows XP SP3.

Ako pomo?u ovog metoda ne uspete da re?ite problem, idite na odeljak ?Slede?i koraci?.

Dodatne informacije

Kako se proverava da li je a?uriranje registratora bilo neuspe?no

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %windir%\svcpack.log, a zatim kliknite na dugme U redu. Otvori?e se datoteka Svcpack.log.
 2. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Prona?i.
 3. U polju Prona?i otkucajte DoRegistryUpdates failed, a zatim kliknite na dugme Prona?i slede?e.

  Ako je a?uriranje registratora bilo neuspe?no, u datoteci ?e biti prikazana poruka o gre?ci ?DoRegistryUpdates failed?. Ova poruka ukazuje na to da problem spre?ava a?uriranje registratora. Poruka o gre?ci je sli?na slede?oj poruci:
  xxxx.xxx: Instalacija: a?uriranje registratora nije uspelo.
  xxxx.xxx: Pristup nije dozvoljen.
  xxxx.xxx: Poruka koja se prikazuje korisniku: Pristup nije dozvoljen.
  Napomena U ovoj poruci, xxxx.xxx predstavlja vremensku oznaku svake stavke.

Antivirusni softver

Antivirusni program je dizajniran da pomogne u za?titi ra?unara od virusa. Kada je antivirusni program onemogu?en, nemojte da preuzimate ili otvarate datoteke iz izvora u koje nemate poverenja, da pose?ujete nepouzdane Web lokacije ili otvarate priloge e-poruka. Za vi?e informacija o ra?unarskim virusima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
129972 Ra?unarski virusi: opis, spre?avanje i oporavak (samo na engl.)

SLEDE?I KORACI

Ako pomo?u ovih metoda ne re?ite problem, na Web lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a Web lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: koristite Web da biste postavili pitanje, kontaktirali Microsoft usluge za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?ete se obratiti podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949377 - Poslednji pregled: 25. jul 2013. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com