Kai bandote ?diegti ?Windows XP? pakeitim? paket?, gaunate klaidos prane?im? ?Access is denied? (Prieiga u?drausta) arba ?Service Pack installation did not complete? (Pakeitim? paketo diegimas nebaigtas)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949377 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai diegiate ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2) arba 3 pakeitim? paket? (SP3), galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? toliau pateikt?:
?Service Pack 3 setup error. Access is denied.? (3 pakeitim? paketo s?rankos klaida. Prieiga u?drausta.)
?Service Pack 3 setup error. Service Pack installation did not complete.? (3 pakeitim? paketo s?rankos klaida. Pakeitim? paketo diegimas nebaigtas.)
Arba faile Svcpack.log gali b?ti ?is klaidos prane?imas:
?DoRegistryUpdates failed? (DoRegistryUpdates nepavyko)

Prie?astis

?i? klaid? gali kilti, jei vieno ar daugiau registro rakt? teis?s yra apribotos taip, kad pakeitim? paketas negali naujinti ?i? rakt?. Registro raktus gali apriboti konkre?ios programos, kurios registre pakei?ia prieigos prie sistemos valdymo s?ra?us (SACL), kad administratori? abonementai negal?t? j? keisti. Pakeitim? paketo diegimo programa vykdoma naudojant administratoriaus abonement? (vartotojas), tod?l ji negali pasiekti apribot? registro rakt?. Jei ?Windows XP? pakeitim? paketas negali naujinti registro rakto, nes tai apribojo kita programa, pakeitim? paketo ?diegti nepavyks.

Nor?dami nustatyti, ar registro naujinimas pavyko, ar ne, eikite ? skyri? ?Daugiau informacijos?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti problem?, naudokite toliau nurodytus trik?i? ?alinimo b?dus tokia tvarka, kokia jie pateikti. ?ie b?dai skirti jau pa?engusiems ir ?gudusiems vartotojams.

Pastaba. Nor?dami naudoti ?iuos b?dus, turite ?eiti ? sistem? ?Windows? kaip kompiuterio administratorius. Jei tai j?s? asmeninis kompiuteris, tikriausiai jau esate prisijung? kaip administratorius. Jei ?is kompiuteris priklauso ?mon?s tinklui, galb?t reik?s pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Nor?dami ?sitikinti, kad ? sistem? ?Windows? ??jote kaip kompiuterio administratorius, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lt

1 b?das. Paleiskite kompiuter? i? naujo, tada bandykite atsisi?sti ir ?diegti ?Windows XP? SP3 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

Jei programa vykdoma su u?rakintu failu, paleisdami kompiuter? i? naujo galite atrakinti fail?. Nor?dami pabandyti atrakinti fail?, i?eikite i? vis? program? ir paleiskite kompiuter? i? naujo. Tada dar kart? bandykite atsisi?sti ir ?diegti pakeitim? paket?.

Jei i? prad?i? band?te ?diegti ?Windows XP? SP3 naudodami ?Windows? naujinimo svetain? ir jums nepavyko, atsisi?skite vis? ?Windows XP? SP3 atsisiuntimo paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro. Atsisiunt? pakeitim? paket? bandykite j? ?diegti. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?
Jei ?is b?das i?sprend? problem? ir s?kmingai ?dieg?te ?Windows XP? SP3, darb? baig?te.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows XP? numatyt?j? saugos parametr? atk?rim?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
313222 Kaip atkurti numatytuosius saugos parametrus?


Jei ?is b?das nei?sprend? problemos, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das. Paleiskite kompiuter? i? naujo, tada u?darykite arba i?junkite turim? antivirusin? program? ar apsaug? nuo ?nipin?jimo program?, kuri gali veikti

?sp?jimas. Atliekant ?iuos veiksmus kompiuteris arba tinklas tampa labiau pa?eid?iamas, tod?l gali nukent?ti nuo kenk?ji?k? vartotoj? ar kenk?ji?k? program?, pvz., virus?. Mes nerekomenduojame naudoti ?io sprendimo b?do, bet informuojame apie j?, kad gal?tum?te patys nuspr?sti, ar j? naudoti. Naudodami ?? sprendimo b?d? patys prisiimate atsakomyb?.

Galite suma?inti kenk?ji?k? vartotoj? ar kenk?ji?kos programin?s ?rangos atakos rizik?, nesilankydami kitose ?iniatinklio svetain?se ar nesisi?sdami fail?, kol antivirusin? programa ir apsauga nuo ?nipin?jimo program? yra u?daryta arba i?jungta.

Viena i? da?niausi? diegimo trik?i? prie?as?i? ? tre?iosios ?alies programa, pvz., antivirusin? programa, laiko fail? atvir? arba u?rakina fail?, kurio reikia pakeitim? paketo diegimo programai. Nor?dami i?vengti ?ios problemos, prie? diegdami ?Windows XP? SP3 atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? program? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Paleid? kompiuter? i? naujo u?darykite arba i?junkite visas antivirusines programas ar apsaugas nuo ?nipin?jimo program?, kurios gali veikti.

  Pastaba. ?ias programas galima i?jungti informacini? prane?im? srityje. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tre?iosios ?alies programos piktogram?, tada spustel?kite taikomosios programos u?darymo ar i?jungimo parinkt?. Jei ?i parinktis negalima, ?r. programos dokumentacij? arba kreipkit?s ? programos gamintoj? d?l instrukcij?.
 3. U?dar? antivirusin? program? ar apsaug? nuo ?nipin?jimo program?, ?diekite ?Windows XP? SP3 i? viso atsisiuntimo paketo, kur? atsisiunt?te naudodami 1 b?d?.
 4. Baig? diegti ?Windows XP? SP3, i? naujo paleiskite antivirusin? program? ar apsaug? nuo ?nipin?jimo program?, kuri? i?jung?te atlikdami 2 veiksm?.
Jei ?is b?das i?sprend? problem? ir s?kmingai ?dieg?te ?Windows XP? SP3, darb? baig?te.

Jei ?is b?das nei?sprend? problemos ir esate pasiruo?? i?bandyti pa?angiojo trik?i? ?alinimo veiksmus, eikite ? skyri? ?Pa?angusis trik?i? ?alinimas?. Jei nesate pasiruo?? vykdyti pa?angiojo trik?i? ?alinimo veiksm?, eikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?.

PA?ANGUSIS TRIK?I? ?ALINIMAS

?iame skyriuje pateikiamas pa?angusis trik?i? ?alinimo b?das, kur? galite i?bandyti, jei nepad?jo skyriuje ?Sprendimas? nurodyti veiksmai. ?is b?das skirtas tik patyrusiems vartotojams.

Registro ir teisi? ? fail? nustatymas i? naujo

Nor?dami i? naujo nustatyti registr? ir teises ? fail?, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei automatinius naujinimus norite ?jungti patys, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.


Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.
Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50389

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? pataisym? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami i? naujo nustatyti registro ir fail? teises, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
 1. Atsisi?skite ir ?diekite fail? Subinacl.exe. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
 2. Paleiskite ?Notepad? (U?ra?in?).
 3. Nukopijuokite ir ?klijuokite toliau pateikt? tekst? ? ?Notepad? (U?ra?in?).
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  ?Microsoft? pateikia tik programavimo pavyzd?ius, ta?iau nesuteikia joki? ai?ki? arba numanom? garantij?. Tai apima numanom? garantij? d?l tinkamumo parduoti ar numanom? garantij? d?l tinkamumo konkre?iam tikslui, bet jomis neapsiribojama. ?is straipsnis para?ytas darant prielaid?, kad j?s esate susipa?in? su pateikta programavimo kalba ir ?rankiais, kurie naudojami proced?roms kurti ir derinti. ?Microsoft? palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami konkre?ios proced?ros funkcines galimybes. Ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad pateikt? papildom? funkcini? galimybi? arba sukurt? j?s? konkre?ius reikalavimus atitinkan?ias proced?ras.
 4. ?ra?ykite ?? ?Notepad? (U?ra?in?) fail? kaip Reset.cmd.
 5. Dukart spustel?kite fail? Reset.cmd, kad b?t? vykdomas scenarijus.

  Pastaba. ?is scenarijaus failas gali b?ti vykdomas ilgai. ?? scenarij? turite vykdyti kaip administratorius.
 6. ?diekite ?Windows XP? SP3.
Jei ?is b?das i?sprend? problem? ir s?kmingai ?dieg?te ?Windows XP? SP3, darb? baig?te.

Jei ?is b?das nei?sprend? problemos, eikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?.

Daugiau informacijos

Kaip nustatyti, ar registro naujinimas pavyko, ar ne

 1. Spustel?kite Start (Prad?ti), Run (Vykdyti), ?veskite %windir%\svcpack.log, tada spustel?kite OK (Gerai). Atidaromas failas Svcpack.log.
 2. Meniu Edit (Redagavimas) spustel?kite Find (Rasti).
 3. Lauke Find what (Rasti) ?veskite DoRegistryUpdates failed (DoRegistryUpdates nepavyko), tada spustel?kite Find Next (Rasti kit?).

  Jei ?vyko registro naujinimo triktis, faile rodomas klaidos prane?imas ?DoRegistryUpdates failed? (DoRegistryUpdates nepavyko). Tai nurodo, kad tam tikra problema neleid?ia naujinti registro. Klaidos prane?imas yra pana?us ? toliau pateikt?j?:
  ?xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.? (xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates nepavyko)
  ?xxxx.xxx: Access is denied.? (xxxx.xxx: Prieiga u?drausta)
  ?xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.? (xxxx.xxx: Vartotojui rodomas prane?imas: Prieiga u?drausta)
  Pastaba. ?iame prane?ime xxxx.xxx nurodo kiekvieno ?ra?o laiko ?ym?.

Antivirusin? programin? ?ranga

Antivirusin?s programos paskirtis yra apsaugoti j?s? kompiuter? nuo virus?. Nesisi?skite ar neatidarykite fail? i? nepatikim? ?altini?, nesilankykite nepatikimose ?iniatinklio svetain?se ar neatidarykite el. lai?k? pried?, kai antivirusin? programa i?jungta. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kompiuteri? virusus, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
129972 Kompiuterio virusai: apra?as, apsauga ir atk?rimas (angl? k.)

KITI VEIKSMAI

Jei ?ie b?dai jums nepad?jo, problemos sprendimo galite ie?koti ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnybos ?iniatinklio svetain?je. Toliau nurodytos kelios paslaugos, kurios teikiamos ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnybos ?iniatinklio svetain?se:
 • ?ini? baz?, kurioje galima ie?koti informacijos: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirtos techninio palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos ?ranki?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos palaikymo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei vis tiek i?kyla problem?, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt

Savyb?s

Straipsnio ID: 949377 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 25 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com