Klaida ?Nepavyko sukonfig?ruoti ?Windows? naujinim?. Gr??inami pakeitimai. Nei?junkite kompiuterio?, bandant ?diegti ?Windows? naujinimus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949358 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Bandant ?diegti ?Windows? naujinimus, atsiranda klaida
Nepavyko sukonfig?ruoti ?Windows? naujinim?. Gr??inami pakeitimai. Nei?junkite kompiuterio.

Pastaba. Jei i?kyla ?i problema, pakeitim? gr??inimas gali u?trukti ma?daug 30 minu?i?, tada sistema parodys ?Windows? prisijungimo ekran?.

Sprendimas

?i? problem? galite i?spr?sti toliau nurodytais b?dais, prad?dami nuo pirmojo. Jei jis nepad?s i?spr?sti problemos, spustel?kite kit? b?d?.

Paleiskite i? naujo kompiuter? (tik ?Windows 8?)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami i? naujo paleisti sistem? ?Windows 8?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Perbraukite nuo ekrano vir?utinio de?iniojo kampo (jei naudojat?s pele, ?ymikl? nuveskite ? ekrano vir?utin? de?in?j? kamp?), tada bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai.
 2. Bakstel?kite arba spustel?kite Maitinimas, tada bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti i? naujo.
 3. Dar kart? pabandykite ?diegti ?Windows? naujinimus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuo kompiuterio atjunkite kei?iam?j? laikmen? (?Windows 8?, ?Windows 7? ir ?Windows Vista?)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kompiuteryje negali likti joki? kei?iam?j? laikmen?, pavyzd?iui, kei?iam?j? disk? (?Blu-ray?, DVD, CD disk?), atminties korteli? (?CompactFlash?, ?Secure Digital? korteli?, atmintini?) ir USB ?flash? atmintini?.

D?l ?i? kei?iam?j? laikmen? gali atsirasti min?ta problema i? naujo paleid?iant ?Windows?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Paleiskite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon? (?Windows 8?, ?Windows 7? ir ?Windows Vista?)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Windows 8? arba ?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami atsisi?sti ir paleisti ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?, spustel?kite toliau esant? mygtuk? Paleisti dabar arba priemon? atidarykite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?nai pasitaikan?ias ?Windows Update? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.Su?inokite daugiauPaleisti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2


Pastaba. Gali b?ti, kad ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?je tekstas bus pateikiamas tik angl? kalba. Pasibaigus ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?s veiksmams, ankstesn? ?Windows Update? istorija gali b?ti panaikinta.

Jei naudojate ?Windows 8? ir neturite ry?io su internetu, galite atidaryti sistemoje ?Windows 8? esan?i? ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?. Vis d?lto ?i trik?i? diagnostikos priemon? neatliks vis? trik?i? diagnostikos veiksm?, kuriuos gali atlikti pirmiau pamin?ta trik?i? diagnostikos priemon?.
 1. Atidarykite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon? perbraukdami i? de?iniojo ekrano kra?to vidurio link ir bakstel?dami Ie?koti (jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, veskite j? ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti).
 2. ?ra?ykite Trik?i? diagnostika, bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai, tada bakstel?kite arba spustel?kite Trik?i? diagnostika.
 3. Dalyje Sistema ir sauga bakstel?kite arba spustel?kite Spr?sti ?Windows Update? problemas, tada spustel?kite Pirmyn.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Vista?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami paleisti ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?, spustel?kite toliau esant? mygtuk? Paleisti dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?nai pasitaikan?ias ?Windows Update? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.Su?inokite daugiauPaleisti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2


Pastaba.
Gali b?ti, kad ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?je tekstas bus pateikiamas tik angl? kalba. Pasibaigus ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?s veiksmams, ankstesn? ?Windows Update? istorija gali b?ti panaikinta.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows? naujinim? ?diegimas naudojant ?varios ?krovos b?sen? (sistemos ?Windows 8?, ?Windows 7? ir ?Windows Vista?)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Windows? naujinimus ?diegiant, kai naudojama ?varios ?krovos b?sena, ?Windows? naujinim? neblokuoja kai kurios kitos program?l?s ir paslaugos, ?diegtos sistemoje ?Windows?. Nor?dami pasinaudoti ?variu ?Windows? ?krovimu, ?r. informacij?, pateikt? dalyje kaip diagnozuoti ?Windows 8?, ?Windows 7? arba ?Windows Vista? triktis naudojant ?vari? ?krov?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atlikite sistemos atk?rim? (?Windows 8?, ?Windows 7? ir ?Windows Vista?)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pastaba. Nor?dami pasinaudoti ?iuo b?du, ?Windows? turite b?ti prisijung?s kaip administratorius. Jei ?is kompiuteris priklauso ?mon?s tinklui, galb?t reik?s pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip ? sistem? ?Windows? ?eiti kaip administratoriui, spustel?kite vien? i? pateikt? sait? (atsi?velkite ? naudojam? ?Windows? versij?).
Kaip ? ?Windows? ?eiti kaip administratoriui, naudojant ?Windows 8?
Kaip ? ?Windows? ?eiti kaip administratoriui, naudojant ?Windows 7? arba ?Windows Vista?
Jei kompiuter? paleid?iate naudodami ?Windows? diegimo disk?, sistemos atk?rimo parinktimis galite pasinaudoti paleisdami kompiuter?. Nor?dami tai atlikti, vykdykite ?iuos veiksmus:

Pastaba. Jeigu kompiuteris nesukonfig?ruotas prad?ti veikti i? CD arba DVD disko arba jeigu j?s? kompiuteryje jau buvo ?diegta sistema ?Windows? ir nebuvo prid?ta joki? CD ar DVD disk?, k? daryti toliau, ?i?r?kite su kompiuteriu pateiktuose dokumentuose arba pereikite prie kito b?do.

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. ? disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows 8? diegimo disk? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Paraginus paleisti sistem? i? disko, paspauskite bet kur? klavi??.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite Taisyti kompiuter?.
 4. Bakstel?kite arba spustel?kite Trik?i? diagnostika, tada bakstel?kite arba spustel?kite Papildomos parinktys.
 5. Bakstel?kite arba spustel?kite savo ?Windows 8? versij?, tada bakstel?kite arba spustel?kite Sistemos atk?rimas, bakstel?kite arba spustel?kite pageidaujam? atk?rimo ta?k?, tada bakstel?kite arba spustel?kite Pirmyn.
 6. Vykdykite nurodymus ekrane, kad atliktum?te sistemos atk?rim?; kai b?site paraginti, i? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Vista? arba ?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Windows? paleidimas
 1. ? disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows Vista? arba ?Windows 7? diegimo disk? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Paraginus paleisti sistem? i? disko, paspauskite bet kur? klavi??.
 3. Paraginus konfig?ruokite parinktis Norima diegti kalba, laiko ir valiutos formatas ir Klaviat?ra arba ?vesties b?das, kaip norite, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Taisyti kompiuter?.
Pasirinkite atk?rimo ta?k?.
 1. Puslapyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite operacin?s sistemos ?Windows? versij?, kuri? norite taisyti, tada spustel?kite Pirmyn.
 2. Puslapyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Sistemos atk?rimas.
 3. Puslapyje Sistemos atk?rimas spustel?kite Pirmyn.
 4. Pasirinkite atk?rimo ta?k?, kai operacin? sistema veik?, ir spustel?kite Pirmyn.

  Atk?rimo ta?ko data tur?t? b?ti ankstesn? negu data, kai pirm? kart? pasteb?jote klaid?. Nor?dami pasirinkti dat?, naudokite parinkt? Pasirinkti kit? atk?rimo ta?k?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Paraginti nurodyti, kur? disk? atkurti, pasirinkite stand?j? disk? ir spustel?kite Pirmyn.
 6. Puslapyje Patvirtinkite atk?rimo ta?k? spustel?kite Baigti.
 7. Pasibaigus atk?rimo procesui, spustel?kite Paleisti i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vietinio naujinimo (diegimo i? naujo) atlikimas (?Windows 7? ir ?Windows Vista?)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atliekant vietin? naujinim?, dabar ?diegta ?Windows? bus atkurta ? diegimo DVD diske esan?i? versij?. Norint tai padaryti, taip pat reikia ?diegti visus naujinimus, kurie ne?traukti ? diegimo DVD disk?. Jeigu j?s? kompiuteryje jau buvo ?diegta sistema ?Windows?, per?i?r?kite savo kompiuterio dokumentus ir paie?kokite instrukcij?, kaip atlikti vietin? atnaujinim?. Prie?ingu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. Primygtinai rekomenduojame sukurti vis? asmenini? fail? atsargines kopijas. Daugiau informacijos pateikta dalyje kaip kurti atsargines fail? kopijas.
 1. ? kompiuterio DVD disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows Vista? arba ?Windows 7? DVD disk?.
 2. S?rankos lange spustel?kite Diegti dabar.
  • Pastaba. Jei sistema ?Windows? automati?kai neaptinka DVD disko, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Spustel?kite Prad?ia ir lauke Prad?ti ie?k? ?veskite Drive:\setup.exe. Pastaba. Vietos rezervavimo ?enklas Diskas yra kompiuterio DVD disk? ?renginio disko raid?, da?niausiai D:\.
   2. ??j? ? program? s?ra??, spustel?kite Setup.exe.
   3. S?rankos lange spustel?kite Diegti dabar.
 3. Spustel?kite Prisijungti prie interneto ir gauti naujausius diegimo naujinimus (rekomenduojama).
 4. ?ra?ykite kompaktinio disko rakt?, jeigu esate raginami tai padaryti.
 5. Puslapyje ?diegti ?Windows? pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite naujinti.
 6. Spustel?kite Taip, jei sutinkate su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis.
 7. Ekrane Kokio tipo ?diegties norite? spustel?kite Naujinti.
 8. Kai diegimas bus baigtas, i? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kiti veiksmai

Jei ?ie b?dai jums nepad?jo, problemos sprendimo galite ie?koti ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetain?je. ?tai kai kurios paslaugos, teikiamos ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb? svetain?je:
 • Ie?kotina ?ini? baz?: ie?kokite technin?s palaikymo informacijos ir savitarnos ?ranki?, skirt? ?Microsoft? produktams.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite atsakymus ? da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius palaikymo dokumentus.
 • Kitos palaikymo parinktys: internetu klauskite, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybas arba pateikite atsiliepim?.
Jei vis tiek i?kyla problem?, galite susisiekti su ?Microsoft? technin?s pagalbos tarnyba.

Daugiau informacijos

Kaip atkurti arba pataisyti ?Windows? ?diegt?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Windows? taisymas ir atk?rimas

?Windows 7? paleisties taisymas

?Windows Vista? paleisties taisymas

Pastaba. ?iuose puslapiuose nurodytos naudotinos parinktys, jei gamintojas kompiuteryje ?dieg? sistemos atk?rimo parinktis.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip ?ios problemos i?vengti naudojant ?Windows Vista?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami i?vengti ?ios problemos naudodami ?Windows Vista?, ?Microsoft? atsisiuntimo centre ?sigykite ir ?diekite 937287 naujinim? (atskirai nuo kit? naujinim? ?Windows Update? svetain?je). ?diekite naujinim?, tinkant? j?s? ?Windows Vista? versijai, kad gal?tum?te s?kmingai diegti naujinimus ateityje.

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:
?Windows Vista? x86 pagrindo sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti paket? Windows6.0-KB937287-x86.msu.
?Windows Vista? x64 pagrindo sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti paket? Windows6.0-KB937287-x64.msu.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla d?l ?Microsoft? produkt?, apra?yt? skyriuje ?Taikoma?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 949358 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 9.0
Taikoma:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbPubTypeKC kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbprb KB949358

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com