Identifikator ?lanka: 949220 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Mo?ete primiti poruku o gre?ci kada poku?ate da instalirate program Internet Explorer 8.

Slede?e metode su samo za op?te probleme. Preporu?ujemo da poku?ate lak?e metode. Ako i dalje imate problem nakon primene ovih metoda, obratite se Microsoft podr?ci.

Napomena Pre nego ?to poku?ate slede?e metode, uverite se da ste ispunili Neophodne komponente instalacije programa Internet Explorer 8.


Metodi za re?avanje problema za uspe?no instaliranje programa Internet Explorer 8

Preduslovi za instalaciju programa Internet Explorer 8

Instalacija programa Windows Internet Explorer 8 uklju?uje instalaciju nekih dodatnih potrebnih komponenti i preduslova u zavisnosti od ciljnog operativnog sistema.

  • Za Windows XP servisni paket 2: KB946501
  • Za operativni sistem Windows Vista servisni paket 1 i Windows Server 2008: KB957388
  • Za operativni sistem Vista bez servisnog paketa: KB937287 i KB957388
Vi?e informacija o preduslovima za instalaciju potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: " Preduslovi za instalaciju programa Internet Explorer 8"

Napomena Za nekoliko metoda bi?e potrebno da zatvorite stranicu koja je trenutno prikazana. Ako napustite ovu stranicu ili ponovo pokrenete ra?unar, sadr?aj koji sada prikazujete vi?e ne?e biti prikazan. Zato, pre nego ?to nastavite, bi?e vam korisno da na radnoj povr?ini kreirate pre?icu do ove Veb stranice da biste mogli lako da se vratite na nju tako ?to ?ete kliknuti dvaput na pre?icu. Da biste na radnoj povr?ini kreirali pre?icu do ove Veb stranice, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stranicu i izaberite stavku Kreiraj pre?icu.
  2. U dijalogu Internet Explorer, kliknite na dugme Da da biste kreirali pre?icu na radnoj povr?ini.

Op?te re?avanje problema


Metod A: Vra?anje Windows bezbednosnih postavki na podrazumevane vrednosti

Vra?a bezbednosne postavke na podrazumevane vrednosti.

Click here to view or hide detailed information


Metod B: Tra?enje malvera skeniranjem ra?unara

Ovaj metod ima slede?u ocenu: Jednostavan.

Click here to view or hide detailed information


Metod C: Privremeno onemogu?avanje antivirusnog i antispajver programa

Ovaj metod ima slede?u ocenu: Jednostavan.

Click here to view or hide detailed information

Metod D: Pokrenite va? ra?unar u re?imu za ?isto pokretanje

Ovaj metod ima slede?u ocenu: Umereno lak.

Click here to view or hide detailed information

Napredni metodi za re?avanje problema

Metod E: Proverite da li postoje datoteke za koje nije mogu?e napraviti rezervne kopije ili koje nije mogu?e a?urirati

Ovaj metod ima slede?u ocenu: Umereno te?ak.

Click here to view or hide detailed information

Dodatne informacije

Ako nijedan metod u ovom ?lanku nije re?io problem, kliknite ovde da biste posetili Veb lokaciju za Internet Explorer 8 Readiness Toolkit na kojoj ?ete prona?i informacije o tome kako se pru?aju povratne informacije o programu Internet Explorer 8:Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Reference

Kada poku?ate da instalirate Windows Internet Explorer 8, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: " Internet Explorer 8: lokacije ?irom sveta/a".

Kada poku?ate da uklonite Windows Internet Explorer 8, program mo?da ne?e biti prikazan u listi Trenutno instalirane ispravke u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows Server 2008. Za vi?e informacija o re?avanju ovog problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
965227 Windows Internet Explorer 8 nije prikazan u listi ?Trenutno instalirane ispravke? za operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949220 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 22.0
Odnosi se na:
  • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbprb kberrmsg kbpubtypekc kbtshoot kbexpertiseinter kbcip KB949220

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com