Jei pateikiama ?Windows Update? klaida, i?m?ginkite sprendimai ?vykus ?prastoms ?Windows Update? klaidoms.

Ar tai i?sprend? problem??

Jei problema nei?spr?sta, naujinkite ?Windows Update? agent? ? naujausi? versij?. Negalima atsisi?sti atskiro ?Windows Update? agento. Jei ?jung?te automatin? naujinim?, ? kompiuter? bus automati?kai atsi?sta ir ?diegta naujausia ?Windows Update? agento versija.

Jei automatinis naujinimas ne?jungtas, atlikite nurodytus veiksmus nor?dami gauti naujausi? ?Windows Update? agento versij?:
 1. ?junkite automatin? naujinim?. Nor?dami tai padaryti atlikite ?iuos veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? ?Windows? versij?.

  ?Windows 8.1? arba ?Windows 8?
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  1. Atidarykite ?Windows Update? braukdami i? de?iniojo ekrano kra?to (arba, jei naudojate pel?, nukreipdami ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp? ir stumdami j? ? vir??), bakstel?dami arba spustel?dami Parametrai, bakstel?dami arba spustel?dami Valdymo skydas ir tada bakstel?dami arba spustel?dami Windows Update.
  2. Bakstel?kite arba spustel?kite Keisti parametrus.
  3. Dalyje Svarb?s naujinimai pasirinkite Diegti naujinimus automati?kai.
  4. Srityje Rekomenduojami naujinimai pa?ym?kite ?ym?s langel? Gauti rekomenduojamus naujinimus tokiu pat b?du, kaip svarbius naujinimus ir spustel?kite Gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?Windows 7?, ?Windows Vista? arba ?Windows XP?
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Nor?dami ?jungti automatin? naujinim? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti ir spustel?kite Vykdyti dialogo lange Rodyti atsisiuntim?. Tada vykdykite vediklyje Pataisyti pateikiamus veiksmus.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50362
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 2. I? naujo paleiskite ?Windows Update? tarnyb?. Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus. 
  1. Paspauskite ?Windows? logotipo klavi?? + R ir atidarykite lauk? Vykdyti.
  2. Lauke Vykdyti ?veskite services.msc ir paspauskite ?Enter?.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite parinkt? Windows Update, esan?i? valdymo konsol?je Tarnybos, ir spustel?kite Sustabdyti. Jei naudojate ?Windows XP?, de?iniuoju pal?s mygtuku spustel?kite Automatiniai naujinimai, o tada spustel?kite Stabdyti.
  4. Kai ?Windows Update? sustabdoma, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Windows Update ir Paleisti. Jei naudojate ?Windows XP?, de?iniuoju pal?s mygtuku spustel?kite Automatiniai naujinimai, o tada spustel?kite Prad?ti.
 3. Palaukite, kol ?Windows Update? bus paleista, ir patikrinkite, ar ?Windows Update? agentas atnaujintas. Daugiau informacijos, kaip patikrinti, kuri ?Windows Update? agento versija ?diegta, rasite ?io ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnio skyriuje ?Kaip patikrinti, kuri ?Windows Update? agento versija ?diegta?.

Kaip patikrinti, kuri ?Windows Update? agento versija ?diegta

 1. Atidarykite aplank? %systemroot%\system32. %systemroot% yra aplankas, kuriame ?diegta sistema ?Windows?. Pavyzd?iui, aplankas %systemroot% yra C:\Windows. 
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Wuaueng.dll, tada ? Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?sami informacija ir raskite failo versijos numer?.
Pastaba Naujausia ?Windows Update? agento, skirto ?Windows 8.1?, versija yra 7.9.9600.16422. Naujausia ?Windows Update? agento, skirto ?Windows 8?, versija yra 7.8.9200.16693. Naujausia ?Windows Update? agento, skirto ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?, yra 7.6.7600.256.

Daugiau informacijos

Retrospektyvos informacija

?Windows Update? agento 7.6.7600.256 versijos patobulinimai
 • Sustiprinta infrastrukt?ra, tod?l ?Windows Update? klientas patikimais laikys tik failus, pasira?ytus naudojant nauj? sertifikat?. Sertifikatas naudojamas tik ?Windows Update? klientui skirtiems naujinimams apsaugoti.
 • Saugesnis ?Windows Update? kliento ry?io kanalas.
?Windows Update Agent? 7.4.7600.226 versijos patobulinimai
 • Trumpesnis ?Windows? naujinim? ie?kos laikas
 • Patobulinta ?Windows Update? UI kompiuteriuose, kuriuose veikia ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
 • Geriau matomi ir i?samesni naujinim? apra?ai
 • Prane?imo vartotojams apie pakeitim? paketus patobulinimai
?Windows Update? agento 7.2.6001.788 versijoje i?spr?stos problemos
?Windows Update? agento 7.2.6001.788 versijoje i?spr?sta toliau nurodyta problema. ?i problema anks?iau nebuvo ?traukta ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
 • Vienu metu bandant ?diegti 80 arba daugiau naujinim? i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? gaunamas klaidos kodas 0x80070057.
?Windows Update? agento 7.2.6001.784 versijos patobulinimai
 • Trumpesnis ?Windows Update? ie?kos laikas
 • Didesnis para?? atnaujinim? pateikimo greitis
 • ?Windows Installer? diegimo i? naujo palaikymas
 • Patobulinti klaid? prane?imai
?Windows Update? agento 7.0.6000.381 versijos i?sprend?iamos problemos
?Windows Update? agento 7.0.6000.381 versija i?sprend?ia toliau nurodytas problemas. ?ios problemos anks?iau nebuvo ?trauktos ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

Daugiau informacijos apie ?Windows Update?

?Windows Update? padeda i?laikyti kompiuter? atnaujint? ir saug?, nes atsisiun?ia ir ?diegia naujausius saugos ir kitus naujinimus i? ?Microsoft?. ?Windows? naujinimas nustato, kurie naujinimai yra skirti j?s? kompiuteriui.

?Microsoft? periodi?kai i?leid?ia ?Windows? ir kitos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinim?. ?ie naujinimai pagerina patikimum? ir na?um?, suteikia naujos apsaugos nuo kenk?ji?k? program? ir kitos nepageidautinos programin?s ?rangos bei naujina operacin?s sistemos ?Windows? funkcijas. Siekdama padidinti kompiuterio aparat?ros komponent? efektyvum? ar pagerinti j? patikimum? ?Microsoft? gali i?leisti ir ?rengini? tvarkykli?, kurias tiekia kompiuteri? gamintojai, naujinim?.

?jungus ?Windows Update?, kartkart?mis reik?s naujinti kai kuriuos programin?s ?rangos komponentus, tiesiogiai susijusius su ?Windows Update?. ?iuos naujinimus reikia atlikti prie? ?Windows? naujinimui ie?kant privalom? naujinim? arba prie? jam diegiant kitus naujinimus. ?iais privalomais naujinimais pa?alinamos klaidos, pateikiami patobulinimai ir palaikomas suderinamumas su ?Microsoft? serveriais, kuriuose gali veikti ?Windows? naujinimas. Jei i?jungsite ?Windows? naujinim?, ?i? naujinim? negausite.

Operacin?s sistemos ?Windows? pirmojo sistemos paleidimo s?rankos metu pasirinkus rekomenduojam? parinkt?, ?Windows Update? sukonfig?ruojama diegti naujinimus automati?kai. Taip pat galite ?jungti ?Windows Update? valdymo skydo automatini? naujinim? elemente pasirink? vien? i? toliau nurodyt? parametr?.
 • Automatinis (rekomenduojama)
 • Atsisi?sti naujinimus, bet leisti pasirinkti, kada juos diegti
 • ?sp?ti, bet automati?kai neatsisi?sti ir nediegti
?jungus ?Windows Update?, kai kuri? ?Windows Update? komponent? privalomi naujinimai bus atsisiun?iami ir ?diegiami automati?kai, ne?sp?jus. Tai atliekama neatsi?velgiant ? parametr?, naudojam? ?Windows Update? ?jungti. Jei nenorite gauti b?tin? naujinim?, i?junkite automatinius naujinimus valdymo skyde.

Pa?ios ?Windows Update? naujinimai ?prastai i?taiso klaidas, apie kurias klientai prane?? atsiliepimuose, pagerina suderinamum?, sistemos na?um? ir patikimum? bei ?galina naujas tarnyb? galimybes. Atnaujinus ?Windows Update? server?, ?prastai reikia ?diegti atitinkam? kliento naujinim?. Atliekant automatinio agento naujinimo operacij? gali b?ti prid?ta ?Windows? naujinimo agento fail?, jie modifikuojami arba pakei?iami. Pavyzd?iui, gali b?ti prid?ta ?Windows? naujinimo agento fail?, kurie padeda parodyti vartotojo naudojimosi patirt? arba nustatyti, ar naujinimai tinka konkre?iai sistemai. Tai atliekama, kai sistema nustatoma automati?kai ie?koti prieinam? naujinim?. To nedaroma, kai automatiniai naujinimai i?jungiami. Pvz., to nedaroma sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7?, pasirinkus Niekada netikrinti, ar yra naujinim? arba sistemoje ?Windows XP? pasirinkus I?jungti automatinius naujinimus.

Informacija valdymo aplink? administratoriams

Administratoriai gaus naujausi? ?Windows Update? agento versij? degimui ?Windows Server? naujinimo tarnybose (WSUS).

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 949104
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. liepos 25 d.
Taikoma:: Microsoft Update
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.