Identifikator ?lanka: 948481 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Opis problema

Ovaj ?lanak govori o beta izdanju Microsoft proizvoda. Informacije u ovom ?lanku su date kakve jesu i podlo?ne su promenama bez obave?tenja.

Za ovaj beta proizvod nije dostupna zvani?na podr?ka korporacije Microsoft. Informacije o tome kako da nabavite podr?ku za beta izdanje potra?ite u dokumentaciji koja je uklju?ena uz datoteke beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju sa koje ste preuzeli ovo izdanje.

Nakon ?to instalirate Windows Vista servisni paket, mo?da ?e do?i do nekih od slede?ih problema sa zvukom:
 • Nema zvuka kada reprodukujete zvu?ne datoteke ili kada pokrenete programe koji imaju zvu?nu komponentu.
 • Simbol za zvu?nik pored sata na sistemskoj traci poslova mo?e da prikazuje slede?u poruku:
  Izlazni ure?aj zvu?nog signala nije instaliran
 • Kontrolor zvuka u programu ?Upravlja? ure?ajima? prikazuje ?uti znak uzvika.
 • Kvalitet zvuka se menja. Na primer, ako ste prethodno imali prostorni zvuk, sada mo?da imate stereo zvuk.


Da bismo re?ili ove probleme umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ove probleme, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ove probleme, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim na stranici Automatizovane usluge za re?avanje problema kliknite na dugme Pokreni sada i sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft usluge za automatsko re?avanje problema: U operativnom sistemu Windows nema zvuka


Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode redosledom kojim su predstavljeni. Po?to isprobate svaki metod, utvrdite da li mo?ete da ?ujete zvuk. Da biste to uradili, reprodukujte zvu?nu datoteku pomo?u programa kao ?to je Windows Media Player.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Napomena Uverite se da su zvu?nici priklju?eni i uklju?eni. Tako?e se uverite da zvu?nici nisu privremeno isklju?eni i da su ja?ina zvuka na zvu?nicima ra?unara i kontrola ja?ine zvuka programa dovoljno glasne da mo?ete da ?ujete zvuk.

1. metod: Ponovno pokretanje ra?unara

Ponovo pokrenite ra?unar najmanje jednom nakon ?to instalirate Windows Vista servisni paket da biste proverili da li su svi procesi povezani sa instalacijom dovr?eni.

Nakon ?to ponovo pokrenete ra?unar, utvrdite da li mo?ete da ?ujete zvuk. Ako mo?ete da ?ujete zvuk, problem je re?en. Ako ne mo?ete da ?ujete zvuk, probajte 2. metod.

2. metod: Isprobavanje drugog zvu?nog ure?aja

Ako je mogu?e, poku?ajte da priklju?ite drugi zvu?ni ure?aj na ra?unar. Na primer, ako ste koristili zvu?nike, isprobajte drugi par zvu?nika ili slu?alice da biste se uverili da problem nije vezan za sâm zvu?ni ure?aj.

Proverite da li mo?ete da ?ujete zvuk. Ako ?ujete zvuk, to zna?i da postoji neki problem sa prvobitnim zvu?nim ure?ajem i problem je re?en. Ako ne mo?ete da ?ujete zvuk, priklju?ite ponovo prvobitni zvu?ni ure?aj u ra?unar, a zatim pre?ite na 3. metod.

3. metod: Isklju?ivanje zvu?nika ra?unara

Isklju?ite zvu?nike ra?unara ili druge zvu?ne ure?aje koje mo?da koristite, na primer slu?alice, iz ra?unara, a zatim ih ponovo pove?ite na isti priklju?ak. Ve?ina zvu?nih kartica koje su kompatibilne sa operativnim sistemom Windows Vista poseduju funkciju koja otkriva zvu?ne ure?aje povezane na zvu?ni priklju?ak. Ovaj postupak mo?e da pokrene funkciju otkrivanja zvuka da otkrije i konfiguri?e zvu?ni ure?aj tako da reprodukuje zvuk.

Proverite da li sada mo?ete da ?ujete zvuk. Ako mo?ete da ?ujete zvuk, problem je re?en. Ako ne mo?ete da ?ujete zvuk, probajte 4. metod.

4. metod: Proveravanje da li je podrazumevani zvu?ni ure?aj ispravno postavljen

Nakon ?to instalirate Windows Vista servisni paket mo?da ?ete otkriti da je podrazumevani zvu?ni ure?aj, koji je poznat i kao ure?aj za reprodukciju, promenjen. Mo?da ?ete utvrditi i to da je kvalitet zvuka promenjen. Uverite se da je podrazumevani zvu?ni ure?aj ispravno postavljen za zvu?ni ure?aj koji koristite. Da biste postavili podrazumevani ure?aj, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Zvuk.
 2. U rezultatima pretrage na vrhu menija Start kliknite na stavku Zvuk.
 3. Izaberite karticu Reprodukcija. Obratite pa?nju na oznaku potvrde pored podrazumevanog ure?aja. Za ve?inu korisnika podrazumevani ure?aj je Zvu?nici. Uverite se da su postavke zvuka konfigurisane na o?ekivani na?in. Sledite ove korake:
  1. Na kartici Reprodukcija izaberite ure?aj za reprodukciju, kliknite na dugme Svojstva, izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim proverite da li je vrednost za Podrazumevani format postavljena na vrednost koju o?ekujete. Kada zavr?ite, zatvorite ovaj prozor da biste se vratili na prethodni.
  2. Na kartici Reprodukcija izaberite ure?aj za reprodukciju, kliknite na dugme Konfiguri?i, a zatim proverite da li su konfiguracije ispravno postavljene.
  Ako su postavke zvuka ispravno postavljene, to zna?i da koristite zvu?nike kao zvu?ni ure?aj i da su zvu?nici ve? postavljeni kao podrazumevani ure?aj, pre?ite sada na 5. metod.
 4. Izaberite zvu?ni ure?aj koji ?elite da bude podrazumevani zvu?ni ure?aj, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevani.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste sa?uvali postavke i da biste zatvorili dijalog Zvuk.
Proverite da li sada mo?ete da ?ujete zvuk. Ako mo?ete da ?ujete zvuk, problem je re?en. Ako ne mo?ete da ?ujete zvuk, probajte 5. metod.

5. metod: Proveravanje da li je upravlja?ki program za zvuk instaliran

Bez upravlja?kog programa za zvuk ne?e ?uti zvuk. Uverite se da je upravlja?ki program za zvuk instaliran. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Upravlja? ure?ajima, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. U dijalogu Upravlja? ure?ajima pro?irite stavku Kontroleri zvuka, video zapisa i igara.

  Ako se pored upravlja?kog programa za zvuk nalazi ikona zvu?nika, to zna?i da je upravlja?ki program instaliran. Ako se pred upravlja?kog programa za zvuk nalazi ?uti znak uzvika, to zna?i da upravlja?ki program nije prisutan ili da ne mo?e da se u?ita.
Pre?ite na 6. metod da biste ponovo u?itali trenutni upravlja?ki program za zvuk i testirajte zvuk.

6. metod: Ponovno u?itavanje trenutnog upravlja?kog programa za zvuk

Ako ste u 5. metodu utvrdili da upravlja?ki program za zvuk nije instaliran ili da je instaliran, ali da ne radi, poku?ajte ponovo da u?itate upravlja?ki program za zvuk. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Upravlja? ure?ajima, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. U dijalogu Upravlja? ure?ajima pro?irite stavku Kontroleri zvuka, video zapisa i igara.
 3. Prona?ite zvu?ni ure?aj koji je dostavljen uz ra?unar.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na ure?aj, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 5. Izaberite karticu Upravlja?ki program, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 6. Uverite se da je izbor u polju za potvrdu Izbri?i softver upravlja?kog programa za ovaj ure?aj opozvan, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. U dijalogu Upravlja? ure?ajima kliknite na meni Radnja, a zatim izaberite stavku Skeniranjem pretra?i promene hardvera.

  Dobi?ete poruku koja vas obave?tava da je hardverski ure?aj instaliran, a zatim ?e se deinstalirani zvu?ni ure?aj pojaviti u programu ?Upravlja? ure?ajima?.
 8. Zatvorite dijalog Upravlja? ure?ajima.
Proverite da li sada mo?ete da ?ujete zvuk. Ako mo?ete da ?ujete zvuk, problem je re?en. Ako se trenutni upravlja?ki program za zvuk nije ponovo u?itao ili ako se jeste ponovo u?itao, ali ne mo?ete da ?ujete zvuk, probajte 7. metod.

7. metod: A?uriranje trenutnog upravlja?kog programa za zvuk

Ako trenutni upravlja?ki program za zvuk ne radi, pogledajte da li postoji a?urirani upravlja?ki program za zvuk koji biste mogli da instalirate. Da biste zatra?ili a?urirani upravlja?ki program za zvuk, obratite se proizvo?a?u upravlja?kog programa za zvuk.

Informacije o obra?anju prodavcima hardvera i softvera potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Napomena U nekim slu?ajevima proizvo?a? mo?e da vas uputi da deinstalirate trenutni upravlja?ki program za zvuk i da izbri?ete datoteke upravlja?kog programa. Da biste to uradili, pratite korake u 5. metodu, ali kod 6. koraka kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i softver upravlja?kog programa za ovaj ure?aj.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o re?avanju uobi?ajenih problema sa zvukom u operativnom sistemu Windows Vista, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-CS/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
Da biste dobili vi?e informacija o upravlja?kim programima za zvu?ne ure?aje za koje je poznato da uzrokuju probleme kada instalirate Windows Vista servisne pakete, kliknite na na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
971220 Informacije o upravlja?kim programima za zvu?ne ure?aje za koje je poznato da uzrokuju probleme nakon instaliranja Windows Vista servisnih paketa


Povezane informacije:

Alatka za re?avanje problema: u operativnom sistemu Windows nema zvuka

Pomo? za muziku i zvuk u operativnom sistemu Windows 7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 948481 - Poslednji pregled: 1. avgust 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbPubTypeKC kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com