Raksta ID: 948481 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Probl?mas apraksts

?aj? rakst? apskat?ts Microsoft produkta beta versijas laidiens. Rakst? min?t? inform?cija tiek sniegta ?k?da t? ir? un var tikt main?ta bez pazi?ojuma.

?im beta versijas produktam korpor?cija Microsoft nesniedz nek?dus ofici?lus produkta atbalsta pakalpojumus. Inform?ciju par to, k? sa?emt atbalstu beta versijas laidienam, skatiet produkta beta versijas failos iek?autaj? dokument?cij? vai mekl?jiet t?mek?a vietn?, no kuras lejupiel?d?j?t ?o laidienu.

P?c sist?mas Windows Vista servisa pakotnes instal??anas var rasties viena vai vair?kas no ??m probl?m?m, kas saist?tas ar ska?u:
 • Atska?ojot audio failus vai palai?ot programmas, kur?s ir audio komponents, ska?a netiek rad?ta.
 • Ska?ru?a simbols, kas atrodas pazi?ojumu apgabal? blakus pulkstenim, var par?d?t ??du zi?ojumu:
  Nav instal?ta neviena audio izvadier?ce
 • Ska?as kontrolleris ier??u p?rvaldniek? par?da dzeltenu izsaukuma z?mi.
 • Main?s ska?as kvalit?te. Piem?ram, ja agr?k bija ieskaujo?? ska?a, tagad, iesp?jams, ir stereo ska?a.


Ja v?laties, lai Microsoft labotu ??s probl?mas, dodieties uz sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi nov?rstu ??s probl?mas, dodieties uz sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ??s probl?mas, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot ?o probl?mu. P?c tam lap? Autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi noklik??iniet uz Palaist t?l?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi: sist?m? Windows nav ska?as


P?c tam dodieties uz sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet ??s metodes nor?d?taj? sec?b?. P?c katras metodes izm??in??anas p?rbaudiet, vai var dzird?t ska?u. Lai to dar?tu, atska?ojiet audio failu, lietojot, piem?ram, programmu Windows Media Player.

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

Piez?me. P?rliecinieties, vai ska?ru?i ir pievienoti un iesl?gti. P?rliecinieties ar?, vai nav izsl?gta ska?ru?u ska?a un vai datora ska?ru?u ska?ums un programmas ska?uma vad?kla iestat?ta pietiekami augsti, lai var?tu dzird?t ska?u.

1. metode: restart?jiet datoru

P?c sist?mas Windows Vista servisa pakotnes instal??anas vismaz vienreiz restart?jiet datoru, lai p?rliecin?tos, vai ir pabeigti visi ar instal??anu saist?tie procesi.

P?c datora restart??anas p?rbaudiet, vai var dzird?t ska?u. Ja varat dzird?t ska?u, probl?ma ir atrisin?ta. Ja nevarat dzird?t ska?u, izm??iniet 2. metodi.

2. metode: izm??iniet citu ska?as ier?ci

Ja tas ir iesp?jams, m??iniet ar datoru savienot citu ska?as ier?ci. Piem?ram, ja lietoj?t ska?ru?us, izm??iniet citu ska?ru?u komplektu vai austi?as, lai p?rliecin?tos, vai probl?ma nav saist?ta ar ska?as ier?ci.

P?rbaudiet, vai varat dzird?t ska?u. Ja varat dzird?t ska?u, probl?ma ir saist?ta ar s?kotn?jo ska?as ier?ci un probl?ma ir atrisin?ta. Ja nevarat dzird?t ska?u, savienojiet ar datoru s?kotn?jo ska?as ier?ci un p?rejiet pie 3. metodes.

3. metode: atvienojiet datora ska?ru?us

Atvienojiet datora ska?ru?us vai citas ska?as ier?ces, ko lietojat, piem?ram, austi?as, un p?c tam pievienojiet t?s atkal tam pa?am portam. Liel?kajai da?ai ar sist?mu Windows Vista sader?go ska?as kar?u ir l?dzeklis, ar ko tiek noteiktas audio ligzd? pievienot?s ska?as ier?ces. Izpildot ?o proced?ru, var tikt palaists audio noteik?anas l?dzeklis, kas nosaka un konfigur? ska?as ier?ci, lai t? rad?tu ska?u.

P?rbaudiet, vai tagad varat dzird?t ska?u. Ja varat dzird?t ska?u, probl?ma ir atrisin?ta. Ja nevarat dzird?t ska?u, izm??iniet 4. metodi.

4. metode: p?rbaudiet, vai noklus?juma ska?as ier?ce ir iestat?ta pareizi

P?c sist?mas Windows Vista servisa pakotnes instal??anas, iesp?jams, redz?sit, ka ir main?ta noklus?juma ska?as ier?ce, kas tiek d?v?ta ar? par atska?o?anas ier?ci. Iesp?jams, noteiksit, ka ir main?jusies ar? ska?as kvalit?te. P?rliecinieties, vai k? noklus?juma ska?as ier?ce ir pareizi iestat?ta izmantot? ska?as ier?ce. Lai iestat?tu noklus?juma ier?ci, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet Ska?a.
 2. Mekl??anas rezult?tos izv?lnes S?kt aug?da?? noklik??iniet uz Ska?a.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Atska?o?ana. Iev?rojiet atz?mi pie noklus?juma ier?ces. Vairumam lietot?ju noklus?juma ier?ce ir Ska?ru?i. P?rliecinieties, vai audio iestat?jumi ir konfigur?ti pareizi. R?kojieties ??di:
  1. Ciln? Atska?o?ana atlasiet atska?o?anas ier?ci, noklik??iniet uz Rekviz?ti, noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?rliecinieties, vai vienuma Noklus?juma form?ts v?rt?ba ir iestat?ta pareizi. Kad esat pabeidzis, aizveriet ?o logu, lai atgrieztos iepriek??j? log?.
  2. Ciln? Atska?o?ana atlasiet atska?o?anas ier?ci, noklik??iniet uz Konfigur?t un p?rliecinieties, vai konfigur?cija ir iestat?ta pareizi.
  Ja ska?as iestat?jumi ir pareizi, ska?ru?i tiek izmantoti k? ska?as ier?ce un jau ir iestat?ti k? noklus?juma ier?ce; p?rejiet pie 5. metodes.
 4. Atlasiet ska?as ier?ci, ko v?laties lietot k? noklus?juma ska?as ier?ci, un p?c tam noklik??iniet uz Iestat?t noklus?jumu.
 5. Lai saglab?tu iestat?jumus un aizv?rtu dialoglodzi?u Ska?a, noklik??iniet uz Labi.
P?rbaudiet, vai tagad varat dzird?t ska?u. Ja varat dzird?t ska?u, probl?ma ir atrisin?ta. Ja nevarat dzird?t ska?u, izm??iniet 5. metodi.

5. metode: p?rliecinieties, vai ir instal?ts ska?as draiveris

Ja nav ska?as draivera, ska?a nav dzirdama. P?rliecinieties, vai ir instal?ts ska?as draiveris. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Ier??u p?rvaldnieks un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Dialoglodzi?? Ier??u p?rvaldnieks izv?rsiet vienumu Ska?as, video un sp??u kontrolleri.

  Ja blakus ska?as draiverim redzama ska?ru?a ikona, draiveris ir instal?ts. Ja blakus ska?as draiverim redzama dzeltena jaut?juma z?me, draivera nav vai ar? tas nav iel?d?ts.
P?rejiet pie 6. metodes, lai atk?rtoti iel?d?tu pa?reiz?jo ska?as draiveri un p?rbaud?tu ska?u.

6. metode: atk?rtoti iel?d?jiet pa?reiz?jo ska?as draiveri

Ja, izpildot 5. metodi, noteic?t, ka ska?as draiveris nav instal?ts vai ka ska?as draiveris ir instal?ts, bet nedarbojas, m??iniet atk?rtoti iel?d?t ska?as draiveri. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Ier??u p?rvaldnieks un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Dialoglodzi?? Ier??u p?rvaldnieks izv?rsiet vienumu Ska?as, video un sp??u kontrolleri.
 3. Atrodiet dator? iek?auto audio ier?ci.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ier?ces un p?c tam uz Rekviz?ti.
 5. Noklik??iniet uz cilnes Draiveris un p?c tam uz Atinstal?t.
 6. P?rliecinieties, vai ir not?r?ta izv?les r?ti?a Dz?st ??s ier?ces draivera programmat?ru, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Dialoglodzi?? Ier??u p?rvaldnieks noklik??iniet uz izv?lnes Darb?ba un p?c tam uz Mekl?t aparat?ras izmai?as.

  Tiek par?d?ts zi?ojums, ka aparat?ras ier?ce tiek instal?ta, un p?c tam atinstal?t? audio ier?ce ir redzama ier??u p?rvaldniek?.
 8. Aizveriet dialoglodzi?u Ier??u p?rvaldnieks.
P?rbaudiet, vai tagad varat dzird?t ska?u. Ja varat dzird?t ska?u, probl?ma ir atrisin?ta. Ja pa?reiz?jais ska?as draiveris netika atk?rtoti iel?d?ts vai ja tas tika atk?rtoti iel?d?ts, bet ska?a joproj?m nav dzirdama, izm??iniet 7. metodi.

7. metode: atjauniniet pa?reiz?jo ska?as draiveri

Ja ??iet, ka pa?reiz?jais ska?as draiveris nedarbojas, p?rbaudiet, vai ir pieejams atjaunin?ts ska?as draiveris, ko varat instal?t. Lai piepras?tu atjaunin?tu ska?as draiveri, sazinieties ar ska?as draivera ra?ot?ju.

Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar aparat?ras ra?ot?jiem un programmat?ras izstr?d?t?jiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Piez?me. Da?os gad?jumos ra?ot?js var nor?d?t, ka j?atinstal? pa?reiz?jais ska?as draiveris un j?izdz?? draivera faili. Lai to izdar?tu, izpildiet 5. metodes darb?bas, bet 6. darb?b? atz?m?jiet izv?les r?ti?u Dz?st ??s ier?ces draivera programmat?ru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t t?l?k. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows Vista nov?rst izplat?tas probl?mas, kas saist?tas ar ska?u, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lv-lv/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21062.mspx#EVCAC
Lai ieg?tu papildinform?ciju par audio ier??u draiveriem, par kuriem zin?ms, ka rodas ar tiem saist?tas probl?mas, ja tiek instal?tas sist?mas Windows Vista servisa pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
971220 Inform?cija par audio ier??u draiveriem, par kuriem zin?ms, ka rodas ar tiem saist?tas probl?mas, ja tiek instal?tas sist?mas Windows Vista servisa pakotnes


Saist?t? inform?cija

Probl?mu risin?t?js: sist?m? Windows nav ska?as

M?zikas un ska?as pal?dz?ba sist?m? Windows 7

Rekviz?ti

Raksta ID: 948481 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
Atsl?gv?rdi: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com