Straipsnio ID: 948481 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos apra?ymas

?iame straipsnyje aptariama ?Microsoft? produkto beta versija. Informacija ?iame straipsnyje pateikiama esamos b?kl?s ir gali b?ti kei?iama ne?sp?jus.

?iam beta versijos produktui ?Microsoft? neteikia jokio oficialaus produkto palaikymo. Informacijos apie beta versijos palaikym? ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama su beta versijos produkto failais, arba svetain?je, i? kurios atsisiunt?te ?i? versij?.

?dieg? ?Windows Vista? pakeitim? paket? galite susidurti su viena ar keliomis i? ?i? garso problem?:
 • Leid?iant garso failus arba vykdant programos su garso komponentu garso negirdima.
 • Prie garsiakalbio simbolio ?alia laikrod?io informacini? prane?im? srityje gali b?ti rodomas toks prane?imas:
  Ne?diegtas garso i?vesties ?renginys
 • Garso valdiklis ?rengini? tvarkytuv?je pateikiamas su geltonu ?auktuku.
 • Pasikei?ia garso kokyb?. Pavyzd?iui, jei anks?iau naudojot?s erdviniu garsu, dabar jis gali b?ti tik stereofoninis.


Jei pageidaujate, kad ?ias problemas i?spr?stume u? jus, pereikite prie dalies ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?ias problemas spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?ias problemas automati?kai, spustel?kite mygtuk? Spr?sti ?i? problem? arba sait?. Tada spustel?kite Vykdyti dabar puslapyje Automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos ir vykdykite ?io vedlio veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos: sistemoje ?Windows? n?ra garso


Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???.

Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s ?iais b?dais nurodyta tvarka. I?band? kiekvien? b?d?, patikrinkite, ar atsirado garsas. Tuo tikslu paleiskite garso fail?, pvz., naudodamiesi ?Windows Media Player? programa.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Pastaba ?sitikinkite, kad garsiakalbiai prijungti prie maitinimo lizdo ir ?jungti. Tada ?sitikinkite, kad garsiakalbiai n?ra nutildyti ir kad garsumo lygis kompiuterio garsiakalbiuose ir programos garsumo valdiklyje yra pakankamas, kad gal?tum?te gird?ti gars?.

1 b?das: paleiskite kompiuter? i? naujo

Paleiskite kompiuter? i? naujo bent vien? kart? po to, kai ?diegiate ?Windows Vista? pakeitim? paket?, kad ?sitikintum?te, jog u?baigti visi diegimo procesai.

I? naujo paleid? kompiuter? patikrinkite, ar girdite gars?. Jei girdite, vadinasi, problema i?spr?sta. Jei negirdite, i?bandykite 2 b?d?.

2 b?das: pabandykite naudoti kit? garso ?rengin?

Jei galite, pabandykite prie kompiuterio prijungti kit? garso ?rengin?. Pavyzd?iui, jei naudojate garsiakalbius, pabandykite prijungti kitus garsiakalbius arba ausines, kad ?sitikintum?te, jog problem? kelia ne garso ?renginys.

Patikrinkite, ar girdite gars?. Jei girdite, vadinasi, problemas kelia anks?iau prijungtas garso ?renginys ir problema yra i?spr?sta. Jei negirdite, prie kompiuterio v?l prijunkite anks?iau prijungt? garso ?rengin?, tada i?bandykite 3 b?d?.

3 b?das: atjunkite kompiuterio garsiakalbius

Atjunkite kompiuterio garsiakalbius arba kitus naudojamus garso ?renginius, pavyzd?iui, ausines, tada v?l juos prijunkite prie to paties prievado. Daugelyje su ?Windows Vista? suderinam? garso plok??i? ?diegta funkcija, kuri aptinka prie garso lizdo prijungtus garso ?renginius. Atliekant ?iuos veiksmus gali b?ti paraginta pasinaudoti garso ?renginio aptikimo funkcija ir j? sukonfig?ruoti, kad garsas tapt? girdimas.

Patikrinkite, ar dabar girdite gars?. Jei girdite, vadinasi, problema i?spr?sta. Jei negirdite, i?bandykite 4 b?d?.

4 b?das: patikrinkite, ar teisingai nustatytas numatytasis garso ?renginys

?dieg? ?Windows Vista? pakeitim? paket?, galite pasteb?ti, kad pasikeit? numatytasis garso ?renginys, dar vadinamas atk?rimo ?renginiu. Be to, galite pasteb?ti, kad pasikeit? garso kokyb?. ?sitikinkite, kad numatytuoju garso ?renginiu yra teisingai nustatytas j?s? naudojamas garso ?renginys. Nor?dami nustatyti numatyt?j? ?rengin?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  ir ?veskite Garsas ? meniu Prad?ti ie?kos lauk?.
 2. Spustel?kite ?od? Garsas, esant? meniu Prad?ti vir?uje pateikiamuose ie?kos rezultatuose.
 3. Spustel?kite skirtuk? Atk?rimas. Patikrinkite varnel? prie numatytojo ?renginio. Daugeliui vartotoj? numatytasis ?renginys yra Garsiakalbiai. ?sitikinkite, kad garso parametrai yra nustatyti taip, kaip reikia. Atlikite ?iuos veiksmus:
  1. skirtuke Atk?rimas pasirinkite atk?rimo ?rengin?, spustel?kite Ypatyb?s, skirtuk? I?samiau ir ?sitikinkite, kad Numatytasis formatas yra reikiamos reik?m?s. Baig? u?darykite lang? ir gr??kite ? ankstesn?.
  2. Skirtuke Atk?rimas pasirinkite atk?rimo ?rengin?, spustel?kite Konfig?ruoti, tada ?sitikinkite, kad konfig?racija teisinga.
  Jei garso parametrai yra teisingi, garsiakalbius naudojate kaip garso ?rengin? ir jie jau nustatyti kaip numatytasis ?renginys, dabar i?bandykite 5 b?d?.
 4. Pasirinkite garso ?rengin?, kur? norite naudoti kaip numatyt?j? garso ?rengin?, tada spustel?kite Nustatyti numatytuoju.
 5. Spustel?dami Gerai i?saugokite savo nustatymus ir u?darykite dialogo lang? Garsas.
Patikrinkite, ar dabar girdite gars?. Jei girdite, vadinasi, problema i?spr?sta. Jei negirdite, i?bandykite 5 b?d?.

5 b?das: patikrinkite, ar ?diegta garso tvarkykl?

Be garso tvarkykl?s garso negird?site. ?sitikinkite, kad esate ?dieg? garso tvarkykl?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite ?rengini? tvarkytuv? meniu Prad?ti paie?kos lauke ir paspauskite ENTER.
 2. Dialogo lange ?rengini? tvarkytuv? i?skleiskite Garso, vaizdo ir ?aidim? valdikliai.

  Jei prie garso tvarkykl?s yra garsiakalbio piktograma, vaidinasi, tvarkykl? ?diegta. Jei prie garso tvarkykl?s yra geltonas klaustukas, vaidinasi, tvarkykl?s n?ra arba ji nebus ?kelta.
Pereikite prie 6 b?do, kad i? naujo ?keltum?te esam? garso tvarkykl? ir patikrintum?te gars?.

6 b?das: i? naujo ?kelkite esam? garso tvarkykl?

Jei naudodami 5 b?d? su?inojote, kad n?ra ?diegtos garso tvarkykl?s, arba jei su?inojote, kad garso tvarkykl? yra ?diegta, bet neveikia, pabandykite garso tvarkykl? ?kelti i? naujo. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite ?rengini? tvarkytuv? meniu Prad?ti paie?kos lauke ir paspauskite ENTER.
 2. Dialogo lange ?rengini? tvarkytuv? i?skleiskite Garso, vaizdo ir ?aidim? valdikliai.
 3. Raskite garso ?rengin?, kur? gavote su kompiuteriu.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Spustel?kite skirtuk? Tvarkykl?, tada spustel?kite I?diegti.
 6. Panaikinkite ?ym?s langelio Naikinti ?io ?renginio tvarkykl?s programin? ?rang? pa?ym?jim? ir spustel?kite Gerai.
 7. Dialogo lange ?rengini? tvarkytuv? spustel?kite meniu Veiksmas ir spustel?kite Ie?koti aparatin?s ?rangos pakeitim?.

  Gausite prane?im?, nurodant?, kad aparat?ros ?renginys yra diegiamas, tada i?diegtas garso ?renginys pasirodo ?rengini? tvarkytuv?je.
 8. U?darykite dialogo lang? ?rengini? tvarkytuv?.
Patikrinkite, ar dabar girdite gars?. Jei girdite, vadinasi, problema i?spr?sta. Jei esama garso tvarkykl? nebuvo ?kelta i? naujo arba ji buvo ?kelta, ta?iau garso negirdite, i?bandykite 7 b?d?.

7 b?das: atnaujinkite esam? garso tvarkykl?

Jei esama garso tvarkykl? neveikia, patikrinkite, ar yra atnaujinta garso tvarkykl?, kuri? galite ?diegti. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l atnaujintos garso tvarkykl?s, kreipkit?s ? garso tvarkykl?s gamintoj?.

Nor?dami su?inoti, kaip susisiekti su aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jais, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Pastaba Tam tikrais atvejais gamintojas gali liepti i?diegti esam? garso tvarkykl? ir panaikinti tvarkykl?s failus. Nor?dami tai padaryti, vadovaukit?s 5 b?do veiksmais, bet pasiek? 6 veiksm? spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti ?io ?renginio tvarkykl?s programin? ?rang?.

Ar tai pad?jo i?spr?sti problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?prastini? garso problem? sprendim? ?Windows Vista? sistemoje, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
Jei reikia daugiau informacijos apie garso ?renginio tvarkykles, kurios kelia problem? ?diegus ?Windows Vista? pakeitim? paketus, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
971220 Informacija apie garso ?renginio tvarkykles, kurios kelia problem? ?diegus ?Windows Vista? pakeitim? paketus


Susijusi informacija:

Trik?i? diagnostikos priemon?: n?ra garso sistemoje ?Windows?

Pagalba d?l muzikos ir garso sistemoje ?Windows 7?

Savyb?s

Straipsnio ID: 948481 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 13.0
TAIKOMA:
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
Rakta?od?iai: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbPubTypeKC kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com