P?c sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas nav instal?ts ier?ces draiveris vai ar? aparat?ras ier?ce nedarbojas pareizi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 948187 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes (SP1) instal??anas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, ir v?rojams viens vai abi ?ie simptomi:
 • Ier?ces draiveris nav instal?ts, un ier??u p?rvaldniek? blakus ier?ces draiverim tiek par?d?ta izsaukuma z?me (!).
 • Iesp?jams, ka ier?ces draiveris ier??u p?rvaldniek? ir instal?ts pareizi. Tom?r aparat?ras ier?ce nedarbojas pareizi.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka Windows Vista SP1 atjaunina sist?mas failus un da?u ier??u draiverus, lai pal?dz?tu uzlabot ier??u uzticam?bu. Instal?jot Windows Vista SP1, servisa pakotnes instal??anas procesa beigu da?? da?u ier??u draiveri var tikt p?rinstal?ti.

Piez?me. Pirms Windows Vista SP1 instal??anas ir ieteicams instal?t jaun?kos aparat?ras draiverus. ??di r?kojoties, j?s varat pal?dz?t nov?rst sada?? ?Simptomi? min?to probl?mu.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet ??s metodes nor?d?taj? sec?b?.

1. metode. Nosakiet, vai ier?ces draiveris tiek atrasts ier??u p?rvaldniek?

Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Ier??u p?rvaldnieks un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Ja ier?ces draiveris ier??u p?rvaldniek? netiek atrasts, l?dz?s ier?cei tiek par?d?ta izsaukuma z?me. Ja izsaukuma z?me netiek par?d?ta un ier?ce nedarbojas pareizi, p?rejiet pie 2. metodes.
 3. Ja ier??u p?rvaldniek? l?dz?s ier?ces draiverim tiek par?d?ta izsaukuma z?me, varat lietot Windows Update, lai mekl?tu ier?ces draiveri. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , uz Visas programmas un p?c tam uz Windows Update.

   Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
  2. Noklik??iniet uz P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu.
  3. Lai noteiktu, vai ir pieejami atjaunin?ti draiveri, noklik??iniet uz Skat?t pieejamos atjaunin?jumus.

   Ja atjaunin?jumi ir pieejami, noklik??iniet uz draivera, ko v?laties instal?t, un p?c tam uz Instal?t. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
Ja Windows Update vajadz?go ier?ces draiveri nevar atrast, sazinieties ar ier?ces ra?ot?ju, lai lejupiel?d?tu jaun?ko ier?ces draiveri sist?mai Windows Vista. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t jaun?ko ier?ces draiveri, skatiet sada?u ?Papildinform?cija?.

2. metode. Atinstal?jiet ier?ces draiverus un p?c tam instal?jiet tos atk?rtoti

Ja ??iet, ka ier??u p?rvaldniek? ier?ces draiveris ir instal?ts pareizi, bet ier?ce nedarbojas pareizi, manu?li atinstal?jiet ier?ces draiverus un p?c tam instal?jiet tos atk?rtoti. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Ier??u p?rvaldnieks un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Dialoglodzi?? Ier??u p?rvaldnieks atrodiet to aparat?ras ier?ci, kas nedarbojas.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ier?ces un p?c tam uz Rekviz?ti.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Draiveri.
 5. Noklik??iniet uz Atinstal?t.
 6. P?rliecinieties, vai ir not?r?ta izv?les r?ti?a Dz?st ??s ier?ces draivera programmat?ru, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Dialoglodzi?? Ier??u p?rvaldnieks noklik??iniet uz izv?lnes Darb?ba un p?c tam uz Mekl?t aparat?ras izmai?as.

  J?par?d?s zi?ojumam, ka aparat?ras ier?ce tiek instal?ta un atinstal?t? ier?ce tagad ir re?istr?ta ier??u p?rvaldniek?.
 8. Ja aparat?ras ier?ces draiveris nav instal?ts, lietojiet Windows Update, lai mekl?tu atjaunin?tu ier?ces draiveri. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , uz Visas programmas un p?c tam uz Windows Update.

   Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
  2. Noklik??iniet uz P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu.
  3. Lai noteiktu, vai ir pieejami atjaunin?ti draiveri, noklik??iniet uz Skat?t pieejamos atjaunin?jumus.

   Ja atjaunin?jumi ir pieejami, noklik??iniet uz draivera, ko v?laties instal?t, un p?c tam uz Instal?t. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
Ja Windows Update vajadz?go ier?ces draiveri nevar atrast, sazinieties ar ier?ces ra?ot?ju, lai lejupiel?d?tu jaun?ko ier?ces draiveri sist?mai Windows Vista. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t jaun?ko ier?ces draiveri, skatiet sada?u ?Papildinform?cija?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar aparat?ras un programmat?ras ra?ot?jiem, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ar audio saist?t?s probl?mas, kas var rasties p?c Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
948481 P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas ir radu??s probl?mas ar ska?u

Rekviz?ti

Raksta ID: 948187 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com