Cach s dung c ch iu chinh iu khin hoat ng cua mang trong Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 948066 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Hay chc chn rng ban sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows XP va Windows Vista (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach s dung iu chinh mang iu khin hoat ng cua mang trn may tinh ang chay Windows Vista.

THNG TIN THM

Lu thng a phng tin

Vic x ly goi thng tin mang trn mt may tinh la mt tac vu cn nhiu tai nguyn. cac lin kt bng thng rng, lu lng mang cn nhiu tai nguyn h thng hn. Ngoai ra, cac chng trinh a phng tin u nhay cam v mt thi gian, va nhng chng trinh nay yu cu truy nhp u tin vao tai nguyn cua CPU.

bit thm thng tin v qua trinh u tin cho cac chng trinh a phng tin, ghe thm Website Mang Nha phat trin Microsoft sau:
http://msdn2.microsoft.com.vn/en-us/library/ms684247(VS.85)

C ch x ly Windows

Vi cac chng trinh a phng tin yu cu thm tai nguyn, ngn xp kt ni mang Windows thc hin c ch x ly han ch vic x ly lu lng mang khng co a phng tin thanh 10 goi trn mt phn nghin giy.

X ly nay co hiu lc chi khi ban ang chay cac chng trinh a phng tin cam ng theo thi gian. Tuy nhin, c ch x ly nay co th tim n gy giam hoat ng cua mang trong thi gian phat lai a phng tin hin hoat. S giam hiu sut nay chi co th xay ra cac mang tc cao bi bao hoa ti dung lng ti a.

Cach nng cao hiu sut mang trong Windows Vista

Canh bao Cac s c nghim trong co th xay ra nu ban sa i s ng ki khng ung bng cach dung Registry Editor hoc dung phng phap khac. Nhng s c nay co th yu cu ban cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai chiu moi rui ro khi t sa i s ng ki.

Trong trng hp hiu sut mang giam, ban co th iu khin tc x ly nng cao hiu sut mang trong Windows Vista. Tuy nhin, ban phai thc hin vic nay cn thn vi co th anh hng n cht lng phat lai a phng tin.

cu hinh tc x ly, thay i gia tri muc nhp s ng ky NetworkThrottlingIndex theo khoa con s ng ky sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\

Tn : NetworkThrottlingIndex
Loai gia tri : DWORD
D liu gia tri : T s nguyn 1 n 70 (Thp phn) (Thp phn)

Theo mc inh, gia tri cho muc nhp s ng ky NetworkThrottlingIndex c t la 10. Khi muc nhp s ng ky NetworkThrottlingIndex khng tn tai, hanh vi nay tng t hanh vi mc inh. Co th tt x ly mang hoan toan bng cach cai t gia tri FFFFFFFF (h thp luc phn). Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ban thay i gia tri cua muc nhp s ng ky NetworkThrottlingIndex.

Quan trongGia tri mc inh nay se khng lam suy giam hiu sut mang trong hu ht nhng kich ban Internet ph bin s dung kt ni bng rng. Chung ti khuyn ban chi s dung c ch x ly nay sau khi hiu c s la chon ti u gia cht lng phat lai a phng tin va hiu sut mang.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948066 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows Vista Service Pack 1
T? kha:
kbinfo kbperformance kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_latencyperformance kbexpertiseadvanced kbhowto KB948066

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com