K? instal?t Windows Vista 1. servisa pakotni, kad sist?mas Windows Vista aktiviz?cijas periods ir beidzies

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 947874 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Start?jot sist?mu Windows Vista, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Aktiviz?jiet Windows t?l?t.
J?su aktiviz?cijas periods ir beidzies, un sist?ma Windows vairs nedarbojas.
Lai izmantotu sist?mu Windows, ?? Windows kopija ir j?aktiviz?.
??d? gad?jum? sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?. Kad sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, uzdevumjosla netiek r?d?ta. Turkl?t piek?uve sist?mas Windows Vista programm?m un l?dzek?iem ir ierobe?ota.

?aj? rakst? ir apl?kots, k? instal?t Windows Vista 1. servisa pakotni (SP1), kad sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, jo t?s aktiviz?cijas periods ir beidzies. P?c Windows Vista SP1 instal??anas var piek??t datiem.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai instal?tu Windows Vista SP1, kam?r sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, r?kojieties ??di.

Svar?gi! Ja Windows Vista SP1 tiek instal?ta, kam?r sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, Windows Vista SP1 nevar atinstal?t.
 1. Piesakieties dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista.
 2. Kad tiek par?d?ts sada?? ?Simptomi? min?tais zi?ojums, noklik??iniet uz Piek??t datoram, izmantojot ierobe?otu funkcionalit?ti.
 3. Programmas Internet Explorer adre?u josl? ievadiet k?du no ?iem URL:

  Windows Vista 32 bitu versij?m
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B0C7136D-5EBB-413B-89C9-CB3D06D12674
  Windows Vista 64 bitu versij?m
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=874A414B-32B2-41CC-BD8B-D71EDA5EC07C
 4. Lai lejupiel?d?tu Windows Vista SP1 un instal?tu to, r?kojieties ??di.
Piez?me. P?c Windows Vista SP1 instal??anas tiks pied?v?ts aktiviz?t sist?mu Windows Vista. Tom?r piek?uve failiem, datiem un programm?m netiks ierobe?ota. Piek?uve tiks ierobe?ota tikai p?c aktiviz?cijas perioda izbeig?an?s. ?is nosac?jums nav sp?k?, ja tiek veiktas jebk?das citas viltotas darb?bas.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par samazin?tas funkcionalit?tes re??ma darb?bu sist?m? Windows Vista, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
925582 Samazin?tas funkcionalit?tes re??ma darb?ba sist?m? Windows Vista
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows Vista iziet no samazin?tas funkcionalit?tes re??ma, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
925616 K??das zi?ojums, kas par?d?s, start?jot Windows Vista: "Ir beidzies aktiviz?cijas perioda der?guma termi??"

Rekviz?ti

Raksta ID: 947874 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 1.2
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB947874

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com