?Windows Update? gedimo klaidos neleid?ia ?diegti ?Windows? naujinim? ir pakeitim? paket?. Pavyzd?iui, naujinimo gali nepavykti ?diegti, jei sugadintas sistemos failas. Jei matoma klaida yra pateiktame s?ra?e, i?bandykite ?io straipsnio sprendim?.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Jeigu j?s? klaida nenurodyta arba jei naudojate ?Windows XP?, i?bandykite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon? .

Sprendimas

?Windows 8.1?, ?Windows 8?, ?Windows Server 2012 R2? arba ?Windows Server 2012?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? naudokite aplanko Gauta diegimo atvaizdo prie?i?ros ir valdymo (DISM) ?rank?. Tada dar kart? ?diekite ?Windows? naujinim? arba pakeitim? paket?.
 1. Atidarykite didesni? teisi? komandin? eilut?. Nor?dami tai padaryti, perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp?, tada spustel?kite Ie?koti. ?veskite Komandin? eilut? lauke Ie?ka, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis. Jei bus papra?yta administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
 2. ?veskite toliau nurodytas komandas. ?ved? kiekvien? komand? paspauskite Enter.
  Pastaba Gali praeiti kelios minut?s, kol bus baigta kiekvienos komandos operacija.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. U?darykite komandin? eilut?, tada v?l vykdykite Windows Update.
DISM sukuria ?urnalo fail? (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), kuriame u?fiksuotos visos ?rankio surastos arba i?taisytos triktys. %windir% yra aplankas, kuriame ?diegiama ?Windows?. Pavyzd?iui, aplankas %windir% yra C:\Windows.

?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008 R2? arba ?Windows Server 2008?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? naudokite sistemos parengimo naujinti ?rank?. Tada dar kart? ?diekite ?Windows? naujinim? arba pakeitim? paket?.
 1. Atsisi?skite sistemos parengimo naujinti ?rank?.
  Spustel?kite pateiktoje lentel?je esant? atsisiuntimo sait?, kuris atitinka j?s? kompiuteryje naudojamos ?Windows? versij?.
  Su?inokite, ar j?s? kompiuteryje naudojama 32, ar 64 bit? ?Windows? versija

  ?is ?rankis atnaujinamas reguliariai, rekomenduojame visada atsisi?sti naujausi? versij?.

  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  Operacin? sistemaAtsisiuntimo saitas
  x86 pagrindo (32 bit?) ?Windows 7 SP1? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  x64 pagrindo (64 bit?) ?Windows 7 SP1? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  x64 pagrindo (64 bit?) ?Windows 2008 R2 SP1? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  ?Itanium? pagrindo ?Windows Server 2008 R2 SP1? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  x86 pagrindo (32 bit?) ?Windows Vista SP2? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  x64 pagrindo (64 bit?) ?Windows Vista SP2? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  x86 pagrindo (32 bit?) ?Windows Server 2008 SP2? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  x64 pagrindo (64 bit?) ?Windows Server 2008 SP2? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
  ?Itanium? pagrindo ?Windows Server 2008 SP2? versijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti
 2. ?diekite ir paleiskite ?rank?.
  1. Tinklalapyje Atsisiuntimo centras spustel?kite Atsisi?sti, tada atlikite vien? i? pateikt? veiksm?:
   • Nor?dami ?diegti ?rank? nedelsdami, spustel?kite Atidaryti arba Vykdyti, tada laikykit?s ekrano instrukcij?.
   • Nor?dami ?rank? ?diegti v?liau, spustel?kite ?ra?yti, tada atsisi?skite ? kompiuter? diegimo fail?. Kai b?site pasiruo?? ?diegti ?rank?, dukart spustel?kite fail?.
  2. Dialogo lange ?Windows Update? atskiroji diegimo programa spustel?kite Taip.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   patvirtinti
  3. Kai ?rankis ?diegiamas, automati?kai paleid?iamas. Nors paprastai paleid?iama grei?iau nei per 15 minu?i?, kai kuriuose kompiuteriuose tai gali trukti gerokai ilgiau. Net jei eigos juosta sustoja, ?valgymas vis dar t?siasi, tod?l nespauskite At?aukti.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   diegti
  4. Kai pamatysite ?diegta, spustel?kite U?daryti.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   u?daryti
  5. I? naujo ?diekite naujinim? arba pakeitim? paket?, kur? m?ginote ?diegti anks?iau.

Ar tai i?sprend? problem??

Jei ?Windows? naujinimas arba pakeitim? paketas ?diegtas s?kmingai, daugiau nieko daryti nereikia. Jei problema nei?spr?sta, kreipkit?s ? mus ir gausite papildomos pagalbos.

Daugiau informacijos

Gedimo klaid? apra?as

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kodas Klaida Apra?as
0x80070002 KLAIDOS FAILAS NERASTAS Sistema negali rasti nurodyto failo.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Duomenys negalioja.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Paketo arba failo altinis nerastas.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Komponent? saugykla yra prie?taringos b?senos.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Komponento failas nesutampa su komponento deklaracijoje pateikta patvirtinimo informacija.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Negali i?analizuoti pageidaujam? XML duomen?.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Susidurta su negaliojan?iu simboliu.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Blogai suformuota tapatyb?s eilut?.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Tapatyb?s atributo vardas n?ra tinkamame diapazone.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Tapatyb?s atributo reik?m? n?ra tinkamame diapazone.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Neteisingas parametras.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Objekte n?ra para?o.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR ?Windows? naujinimui skaitant arba ra?ant ? fail? ?vyko klaida.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Reikiamas sertifikatas negalioja, remiantis informacija, gauta j? patikrinus pagal dabartin? sistemos laikrod? arba laiko ?ym? pasira?ytame faile.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE N?ra vieno arba daugiau operacijai b?tin? nari?.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND ?Windows? nepavyko ie?koti nauj? naujinim?.

K? daro sistemos parengimo naujinti ?rankis?

I?tekli? vientisumo tikrinimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sistemos parengimo naujinti ?rankis patikrina toliau nurodyt? i?tekli? vientisum?:
 • Failus, esan?ius ?iuose kataloguose:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registro duomenis, esan?ius ?iuose daliniuose registro raktuose:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
?is s?ra?as gali b?ti bet kada atnaujintas.

Kai sistemos parengimo naujinti ?rankis aptinka netinkamas deklaracijas, kabinetinio formato failus arba registro duomenis, jis gali pakeisti netinkamus duomenis pataisyta j? versija.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Registravimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sistemos parengimo naujinti ?rankis sukuria ?urnalo fail?, kuriame u?fiksuojamos visos problemos, kurias rado arba i?sprend? ?is ?rankis. ?urnalo failas yra ?ia:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 947821
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. vasario 27 d.
Taikoma:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, Windows Server 2008 Service Pack 2
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.