Làm th? nào đ? s? d?ng b?i c?nh "netsh advfirewall tư?ng l?a" thay v? b?i c?nh "netsh tư?ng l?a" đ? ki?m soát hành vi c?a tư?ng l?a c?a Windows trong Windows Server 2008 và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 947709 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?i c?nh dòng lệnh netsh advfirewall tư?ng l?a có s?n trong Windows Server 2008 và Windows Vista. B?i c?nh này cung c?p các ch?c năng cho vi?c ki?m soát c?a s? Tư?ng l?a hành vi đư?c cung c?p b?i b?i c?nh netsh firewall trong hệ điều hành Windows trư?c đó.

Đi?u này b?i c?nh c?ng cung c?p các ch?c năng đi?u khi?n chính xác hơn các quy t?c tư?ng l?a. Nh?ng quy t?c này bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t cho m?i c?u h?nh sau:
 • Tên mi?n
 • B?i đ? riêng
 • Khu v?c
B?i c?nh dòng lệnh netsh tư?ng l?a có th? đư?c b? ph?n đ?i trong m?t phiên b?n tương lai c?a hệ điều hành Windows. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng b?i c?nh netsh advfirewall tư?ng l?a đ? ki?m soát tư?ng l?a hành vi.

Lưu ? dòng lệnh netsh tư?ng l?a không đư?c khuy?n khích đ? s? d?ng trong Windows Vista.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng b?i c?nh netsh advfirewall tư?ng l?a thay v? b?i c?nh netsh firewall đ? ki?m soát hành vi c?a tư?ng l?a c?a Windows trong Windows Server năm 2008 và trong Windows Vista.

Thông tin thêm

Quan tr?ng N?u b?n là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?, và Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng kích ho?t trên máy tính c?a b?n, h?y ch?y các l?nh t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh v?i cao mức cấp phép. Đ? B?t đ?u m?t d?u ki?m nh?c l?nh v?i quy?n truy c?p cao, t?m bi?u tư?ng ho?c m?c nh?p tr?nh đơn B?t đ?u mà b?n s? d?ng đ? B?t đ?u m?t phiên d?u ki?m nh?c l?nh, B?m chu?t ph?i vào nó, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.

M?t s? ví d? v? các l?nh đư?c s? d?ng thư?ng xuyên đư?c cung c?p trong b?ng dư?i đây. B?n có th? s? d?ng các ví d? đ? giúp b?n di chuy?n t? b?i c?nh netsh firewall l?n v?i b?i c?nh netsh advfirewall tư?ng l?a m?i.

Ngoài ra, các l?nh netsh advfirewall mà b?n có th? s? d?ng đ? có đư?c tr? giúp chi ti?t n?i tuy?n là cung c?p.

Ví d? 1: S? m?t chương tr?nh

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall thêm allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe "C?a tôi ?ng d?ng" kích ho?tNetsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c = "?ng d?ng c?a tôi" m?c tin thư thoại = trong hành đ?ng = cho phép program="C:\MyApp\MyApp.exe" s? = yes
Netsh firewall thêm allowedprogram program=C:\MyApp\MyApp.exe tên = "?ng d?ng c?a tôi" ch? đ? = kích ho?t ph?m vi = tùy ch?nh addresses=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet h? sơ = tên mi?nNetsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c = "?ng d?ng c?a tôi" m?c tin thư thoại = trong hành đ?ng = cho phép chương tr?nh = kích ho?t"C:\MyApp\MyApp.exe" = có remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet h? sơ = tên mi?n
Netsh firewall thêm allowedprogram program=C:\MyApp\MyApp.exe tên = "?ng d?ng c?a tôi" ch? đ? = kích ho?t ph?m vi = tùy ch?nh addresses=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet h? sơ = t?t c?Ch?y các l?nh sau:

Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c = m?c tin thư thoại"?ng d?ng c?a tôi" = trong hành đ?ng = cho phép chương tr?nh = kích ho?t"C:\MyApp\MyApp.exe" = có remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet h? sơ = tên mi?n

Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c = m?c tin thư thoại"?ng d?ng c?a tôi" = trong hành đ?ng = cho phép chương tr?nh = kích ho?t"C:\MyApp\MyApp.exe" = có remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet h? sơ = riêng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm quy t?c tư?ng l?a, ch?y các l?nh sau đây:
Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm quy t?c?

Ví d? 2: S? m?t c?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall thêm portopening Giao th?c Ki?m soát Truy?n 80 "m? Port 80"Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c ="m? Port 80" dir = trong hành đ?ng = cho phép giao th?c = Giao th?c Ki?m soát Truy?n localport = 80
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm quy t?c tư?ng l?a, ch?y các l?nh sau đây:
Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm quy t?c?

Ví d? 3: Xoá kích ho?t chương tr?nh ho?c c?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall xóa allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exeNetsh advfirewall tư?ng l?a xóa tên quy t?c =tên quy t?c chương tr?nh"C:\MyApp\MyApp.exe" =
xóa b? giao th?c portopening = c?ng UDP = 500Netsh advfirewall tư?ng l?a xóa tên quy t?c =tên quy t?c giao th?c = udp localport = 500
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xoá các quy t?c tư?ng l?a, Ch?y l?nh sau:
Netsh advfirewall tư?ng l?a xoá quy t?c?

Ví d? 4: C?u h?nh thi?t đ?t ICMP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall đ?t icmpsetting 8Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c ="giao ICMP cho phép đ?n V4 echo yêu c?u" th?c = icmpv4:8, b?t k? m?c tin thư thoại = trong hành đ?ng = cho phép
thi?t l?p tư?ng l?a Netsh icmpsetting lo?i = t?t c? ch? đ? = kích ho?tNetsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c ="t?t c? ICMP V4 giao th?c" = icmpv4: b?t k?, b?t k? m?c tin thư thoại = trong hành đ?ng = cho phép
thi?t l?p tư?ng l?a Netsh icmpsetting 13 vô hi?u hoá t?t c?Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm tên quy t?c ="kh?i lo?i 13 ICMP V4 giao th?c" = icmpv4:13, b?t k? m?c tin thư thoại = trong hành đ?ng = kh?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t ICMP, Ch?y l?nh sau:
Netsh advfirewall tư?ng l?a thêm quy t?c?

Ví d? 5: Đ?t kí nh?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall thi?t l?p kí nh?p %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 4096 phép s?Ch?y các l?nh sau:

Netsh advfirewall đ?t currentprofile kí nh?p t?p đ? đ?t tên tin %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log

Netsh advfirewall đ?t currentprofile kí nh?p maxfilesize 4096
Netsh advfirewall đ?t currentprofile kí nh?p droppedconnections kích ho?t

Netsh advfirewall đ?t currentprofile kí nh?p allowedconnections kích ho?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ch?y l?nh sau:
Netsh advfirewall đ?t currentprofile?
N?u b?n mu?n thi?t l?p kí nh?p cho m?t c?u h?nh c? th?, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau đây thay v? tùy ch?n "currentprofile":
 • Domainprofile
 • Privateprofile
 • Publicprofile

Ví d? 6: B?t tư?ng l?a c?a Windows

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
thi?t l?p tư?ng l?a Netsh opmode kích ho?tNetsh advfirewall đ?t trạm đậu currentprofile trên
thi?t l?p tư?ng l?a Netsh opmode ch? đ? = cho phép ngo?i l? = kích ho?tCh?y các l?nh sau:

Netsh advfirewall đ?t trạm đậu currentprofile trên

thi?t l?p Netsh advfirewall currentprofile firewallpolicy blockinboundalways, allowoutbound
thi?t l?p tư?ng l?a Netsh opmode ch? đ? = cho phép ngo?i l? = vô hi?u hóa h? sơ = tên mi?nCh?y các l?nh sau:

Netsh advfirewall đ?t trạm đậu domainprofile trên

thi?t l?p Netsh advfirewall domainprofile firewallpolicy blockinbound, allowoutbound
thi?t l?p tư?ng l?a Netsh opmode ch? đ? = h? sơ cho phép = t?t c?Ch?y các l?nh sau:

Netsh advfirewall đ?t trạm đậu domainprofile trên

Netsh advfirewall đ?t trạm đậu privateprofile trên
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ch?y l?nh sau:
Netsh advfirewall đ?t currentprofile?
N?u b?n mu?n đ?t trạm đậu tư?ng l?a cho m?t c?u h?nh c? th?, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây tùy ch?n thay v? các tùy ch?n "currentprofile":
 • Domainprofile
 • Privateprofile
 • Publicprofile

Ví d? 7: Khôi ph?c chính sách m?c đ?nh

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall resetNetsh advfirewall đ?t l?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ch?y l?nh sau:
Netsh advfirewall đ?t l?i?

Ví d? 8: Kích ho?t b?n ghi d?ch v? c? th?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ch? huy c?L?nh m?i
Netsh firewall thi?t l?p b?n ghi d?ch v? FileAndPrintthi?t l?p tư?ng l?a advfirewall c?a Netsh nhóm quy t?c ="t?p tin và máy in chia s?" m?i phép = Yes
Netsh firewall thi?t l?p b?n ghi d?ch v? RemoteDesktop s?thi?t l?p tư?ng l?a advfirewall c?a Netsh nhóm quy t?c = "remote desktop" m?i cho phép = Yes
Netsh firewall thi?t l?p h? sơ cho phép b?n ghi d?ch v? RemoteDesktop = t?t c?Ch?y các l?nh sau:

thi?t l?p tư?ng l?a advfirewall c?a Netsh nhóm quy t?c = "remote desktop" m?i cho phép = h? sơ có = tên mi?n

thi?t l?p tư?ng l?a advfirewall c?a Netsh nhóm quy t?c = "remote desktop" m?i cho phép = h? sơ có = riêng

Thu?c tính

ID c?a bài: 947709 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbpubtypekc kbinfo kbhowto kbmt KB947709 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 947709

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com