Raksta ID: 947519 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Atbalsts Windows Vista 1. servisa pakotnei (SP1) tiek p?rtraukts 2011. gada 12. j?lij?. Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows Vista ar 2. servisa pakotni (SP2). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c Windows Vista servisa pakotnes instal??anas, iesp?jams, sa?emsit aicin?jumu aktiviz?t savu sist?mas Windows Vista kopiju. Iesp?jams, sa?emsit aicin?jumu to dar?t pat gad?jum?, ja datoram iepriek? ir bijis statuss ?Autentisks un aktiviz?ts?. Turkl?t dialoglodzi?? Vista sist?mas rekviz?ti, iesp?jams, ir nor?d?ts, ka j?su sist?mas Windows Vista kopija nav aktiviz?ta.

IEMESLS

1. iemesls. Ir atrastas izmai?as aparat?r? vai aparat?ras ier??u draiveros

Windows autentific??anas proces? ir paredz?ts, ka p?c noteiktas aparat?ras mai?as vai noteiktu aparat?ras ier??u draiveru mai?as dators ir j?aktiviz? atk?rtoti. Windows Vista servisa pakotnes var atjaunin?t da?us instal?tos ier??u draiverus. T?p?c, iesp?jams, sa?emsit aicin?jumu sist?mu Windows Vista aktiviz?t atk?rtoti.

2. iemesls. Dator? instal?t? sist?mas Windows Vista kopija nebija aktiviz?ta

Pirms servisa pakotnes instal??anas dator?, iesp?jams, tika instal?ts aktiviz?t?js. ?is aktiviz?t?js, iesp?jams, tika izveidots, lai apietu Windows Vista aktiviz??anas procesu. ??da veida aktiviz?t?ji var izrais?t nopietnas izmai?as svar?gos sist?mas Windows Vista komponentos un ietekm?t sist?mas stabilit?ti. Servisa pakotn?s ir piev?rsta uzman?ba aktiviz?t?jiem, kas izveidoti, lai apietu aktiviz??anas procesu. ?aj?s servisa pakotn?s ir ietverti ar? atjaunin?jumi, kas mekl? un atsp?jo ?os aktiviz?t?jus.

Piez?me. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? noteikt, vai sist?mas Windows Vista kopija ir autentiska, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/genuine/validate/?displaylang=lv&sGuid=1f58c90b-8819-423e-a380-9080d4fc3ce8

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o scen?riju, lietojiet k?du no ??m metod?m.

1. iemesla nov?r?ana

V?lreiz aktiviz?jiet sist?mas Windows Vista kopiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? aktiviz?t sist?mu Windows Vista, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
940315 K? aktiviz?t sist?mu Windows Vista

2. iemesla nov?r?ana

P?c servisa pakotnes instal??anas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista un ??da veida aktiviz?t?js, Windows Vista aktiviz??anas process ir j?veic atk?rtoti. Iesp?jams, sa?emsit aicin?jumu aktiviz?t sist?mu Windows Vista un ievad?t pa?reiz?ju un der?gu Windows Vista licences atsl?gu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 947519 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
  • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com