Yu cu v? khng gian ia cng i vi Windows XP Goi Dich vu 3

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 947311 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bi vi?t ny m t? khng gian ?a c?ng yu c?u ? ci ?t Windows XP Gi D?ch v? 3 (SP3) t? m?t c?p chia s? trn m?ng, t? Windows XP SP3 CD ho?c t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft. Bai vit nay danh cho nhng ngi dung may tinh c tr?nh ? trung c?p.

Windows XP SP3 c th? ?c ci ?t trn m?t ho?c nhi?u my tnh ? ch?y m?t trong cc phin b?n sau c?a Windows XP:
 • Windows Xp Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005

Thng tin thm

Trc khi ban bt u

Quan trong Ngoai dung lng ia cng c cp trong bai vit nay, phn h thng chinh u tin cua may tinh cung phai co 30 MB dung lng ia cng trng. Phn hoach h thng chinh u tin la ia cha cac tp xac lp phn cng phn cng c yu cu khi ng Windows. Vi du, phn hoach h thng chinh cha tp Ntldr, tp Boot.ini, va tp Ntdetect.com.

N?u b?n ang ci ?t Windows XP SP3 trn m?t my tnh, b?n c th? ch?n t? nhi?u phng php ci ?t. M?i phng php c yu c?u khc nhau v? khng gian tu? thu?c vo v? tr m t? b?n mu?n ci ?t gi d?ch v?.
 • ? ci ?t Windows XP SP3 t? m?t c?p chia s? trn m?ng vo m?t my tnh, i t?i ph?n "Khng gian ?a c?ng yu c?u n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? m?t c?p chia s? trn m?ng".
 • ? ci ?t Windows XP SP3 t? Windows XP SP3 CD vo m?t my tnh, i t?i ph?n "Khng gian ?a c?ng yu c?u n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? Windows XP SP3 CD".
 • ? ci ?t Windows XP SP3 t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft vo m?t my tnh, i t?i ph?n "Khng gian ?a c?ng yu c?u n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft".
 • ? ci ?t Windows XP SP3 trn nhi?u my tnh qua m?t m?ng c?c b?, h?y s? d?ng ch? ? ci ?t Quy c t tn Ph bin (UNC). Ch? ? UNC cho php b?n ti?t ki?m khng gian trn my tnh c?c b? b?ng cch ch?y cc t?p ci ?t t? m?ng c?c b? . Khi b?n s? d?ng ch? ? UNC ? ci ?t Windows XP SP3, b?n c th? ti?t ki?m khng gian ?a c?ng th?ng ?c yu c?u ? gi?i nn cc t?p Windows XP SP3 trn my tnh c?c b?.
 • ? ci ?t Windows XP SP3 t? m?t m?ng c?c b? sang nhi?u my tnh b?ng cch s? d?ng ch? ? UNC, i t?i ph?n "? ci ?t Windows XP SP3 trn nhi?u my tnh".

Khng gian ?a c?ng yu c?u ? ci ?t Windows XP SP3 trn nhi?u my tnh

Cc b?ng sau li?t k khng gian ?a c?ng yu c?u ? ci ?t Windows XP SP3 trn nhi?u my tnh. Yu c?u v? khng gian thay ?i tu? theo v? tr m t? b?n mu?n t?i xu?ng ho?c ci ?t gi d?ch v? v b?n kch ho?t hay v hi?u ho Khi ph?c H? th?ng.

Ch ? Chng ti khuyn b?n nn ?c ph?n "Ch ?" ? xem m t? b?ng c?ng nh thng tin thm m b?n c th? c?n ? ci ?t Windows XP SP3.

Khng gian ?a c?ng yu c?u n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? m?t c?p chia s? trn m?ng

? ci ?t Windows XP SP3 t? m?t c?p chia s? trn m?ng, h?y ?m b?o r?ng my tnh p ?ng cc yu c?u t?i thi?u v? khng gian trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Kch ho?t tnh nng Khi ph?c H? th?ng V hi?u ho tnh nng Khi ph?c H? th?ng
Khng gian lam vic80 megabyte (MB)80 MB
Nhng tp loai bo Windows XP SP3256 MB256 MB
T?ng khng gian ?a c?ng yu c?uC 1020 MB sau ci ?t
S? d?ng t?i a 1100 MB khi ci ?t
C 380 MB sau ci ?t

S? d?ng t?i a 460 MB khi ci ?t

Khng gian ?a c?ng yu c?u n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? Windows XP SP3 CD

? ci ?t Windows XP SP3 t? Windows XP SP3 CD, h?y ?m b?o r?ng my tnh p ?ng cc yu c?u t?i thi?u v? khng gian nu trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Kch ho?t tnh nng Khi ph?c H? th?ng V hi?u ho tnh nng Khi ph?c H? th?ng
Khng gian lam vic280 MB480 MB
Nhng tp loai bo Windows XP SP3256 MB256 MB
T?ng khng gian ?a c?ng yu c?uC 1485 MB sau ci ?t
S? d?ng t?i a 1765 MB khi ci ?t
C 750 MB sau ci ?t

S? d?ng t?i a 1230 MB khi ci ?t

Khng gian ?a c?ng yu c?u n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft

? ci ?t Windows XP SP3 t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft, ?m b?o r?ng b?n c t?i thi?u 1500 MB khng gian ?a c?ng tr?ng n?u b?n ci ?t Windows XP SP3 t? m?t c?p chia s? trn m?ng.

B?n c th? ci ?t Windows XP SP3 m?t cch an ton trn m?t my tnh ch? c 700 MB khng gian ?a c?ng tr?ng trn phn ho?ch hi?n ho?t n?u c 800 MB khng gian ?a c?ng tr?ng trn m?t s? phn ho?ch khc trn my tnh. 800 MB khng gian ?a ch? y?u ?c dng ? lu tr? c?p t?m th?i ch?a cc t?p gi d?ch v? ? ?c gi?i nn.

Ch ? khi ci ?t Windows XP SP3 trn m?t my tnh
 • Cc con s? ?c li?t k trong cc b?ng ny ch? l nh?ng con s? ?c l?ng. H? th?ng c?a b?n c th? thay ?i ng k?. Do v?y, cc con s? ny cung c?p h?ng d?n ? cho b?n bi?t m?t cch x?p x? khng gian tr?ng yu c?u.
 • Trong cc b?ng ny, Khng gian lm vi?c l khng gian ?a c?ng yu c?u cho cc t?p ch? ?c s? d?ng trong qu tr?nh ci ?t. Yu cu khng gian lam vic chi la tam thi va khng ong gop vao yu cu tng khng gian ia cng.
 • Kch th?c th?c c?a c?p %Windir%\SoftwareDistribution\Temporary_folder_name x?p x? 600 MB.
 • Trong cc b?ng ny, T?p lo?i b? Windows XP SP3 la khng gian ?a cng s dung lu tr? tp va thit t c thay i trong khi cai t goi dich vu. Ban co th t ng sao lu tp khi cai t goi dich vu. Cac tp nay c yu cu nu ban mun loai bo goi dich vu sau.
 • Kch th?c b?n t?i xu?ng Windows XP SP3, nh thu th?p t? Web site Windows Update, x?p x? 70 MB. Tuy nhin, kch th?c b?n t?i xu?ng c th? l?n hn tu? vo b?n c?p nh?t ? ?c ci ?t trn my tnh.

Khng gian ?a c?ng yu c?u ? ci ?t Windows XP SP3 trn nhi?u my tnh

N?u b?n mu?n ci ?t Windows XP SP3 trn nhi?u my tnh qua m?t m?ng c?c b?, b?n c th? s? d?ng ch? ? ci ?t Quy c t tn Ph bin (UNC).

? ci ?t Windows XP SP3 b?ng cch s? d?ng ch? ? ci ?t UNC, lm theo cc b?c sau:
 1. Sao chp n?i dung c?a Windows XP SP3 CD sang m?t c?p chia s? trn m?ng.
 2. Bm Bt u, sau o bm Chay.
 3. G? cmd, sau nh?n ENTER.
 4. Tai du nhc lnh, go l?nh sau, sau o nhn ENTER:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:tn c?p chia s?
  Ch ? Trong l?nh ny, tn c?p chia s? l vng dnh s?n cho c?p trn m?ng m b?n mu?n gi?i nn Windows XP SP3 sang.
 5. Trong c?p chia s? trn m?ng, ?nh v? v sau b?m p vo c?p C?p nh?t.

  Ch ? C?p C?p nh?t n?m trong c?p i386.
 6. B?m p vo t?p Update.exe ? ci ?t Windows XP SP3.
N?u v? m?t s? l? do, cc b?c ny khng h?u ch ?i v?i b?n, h?y nh?p vo lin k?t sau ? lin h? v?i b? ph?n H? tr?.

Tham kh?o

bit thm thng tin v yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi Dich vu 1, bm vo s bai vit di y xem bai vit trong C S Kin thc Microsoft:
326583 Yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi dich vu 1
bit thm thng tin v yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi Dich vu 2, bm vo s bai vit di y xem bai vit trong C S Kin thc Microsoft:
837783 Yu cu khng gian ia cng i vi Windows XP Goi dich vu 2
bit thm thng tin v yu cu h thng i vi h iu hanh Windows XP, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
314865 Yu cu h thng i vi h iu hanh Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 947311 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com