M?t kh?u ph?c h?i cho Windows BitLocker là không có s?n khi FIPS tuân th? chính sách đư?c thi?t l?p trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 947249 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2, thu?t toán phím derivation đư?c s? d?ng v?i m?t kh?u ph?c h?i cho Windows M?t m? ? khoá bít là không liên bang thông tin x? l? tiêu chu?n (FIPS)-tuân th?. V? v?y, b?n có th? g?p ph?i sau đây các v?n đ? khi các h? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và k? k?t thi?t đ?t chính sách nhóm đư?c kích ho?t.

V?n đ? 1

Khi b?n t? thêm m?t kh?u ph?c h?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
S? m?t kh?u không đư?c thêm. Thi?t đ?t chính sách nhóm FIPS trên máy tính ngăn ch?n ph?c h?i m?t kh?u sáng t?o.

S? phát hành 2

Khi b?n c? g?ng đ? m? hóa m?t ổ đĩa vào đó BitLocker ph?c h?i m?t kh?u đư?c yêu c?u, b?n không th? m?t m? hóa ổ đĩa như mong đ?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? m?t m? hóa đ?a. Chính sách yêu c?u m?t kh?u mà không đư?c phép v?i chính sách b?o m?t hi?n t?i v? vi?c s? d?ng các thu?t toán FIPS.

V?n đ? 3

Khi b?n m?t m? hóa ổ đĩa, m?t khoá ph?c h?i t?o ra, nhưng không có m?t kh?u ph?c h?i t?o ra như là m?t b?o v? quan tr?ng.

V?n đ? 4

M?t kh?u ph?c h?i không đư?c lưu tr? trong b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động.

Thông tin thêm

M?t kh?u ph?c h?i BitLocker có ch? s? 48. M?t kh?u này đư?c s? d?ng m?t thu?t toán phím derivation, đó không ph?i là FIPS tuân th?. V? v?y, n?u b?n cho phép các h? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và k? chính sách nhóm thi?t l?p, b?n không th? t?o ho?c m? khóa m?t ổ đĩa b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u ph?c h?i. Ngư?c l?i, m?t khóa BitLocker ph?c h?i là m?t khoá AES mà không đ?i h?i m?t thu?t toán phím derivation đư?c th?c hi?n khi nó và FIPS tuân th?. V? v?y, m?t phím ph?c h?i không b? ?nh hư?ng b?i thi?t đ?t chính sách nhóm này.

Đ? vô hi?u hoá các h? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và k? chính sách nhóm thi?t l?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i gpedit.msc trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c cung c?p xác nh?n.
 2. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n b?o m?t.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào H? th?ng m?t m?: s? d?ng FIPS tuân th? các thu?t toán cho s? m?t m?, băm, và k? k?t, b?m Vô hi?u hoá, và sau đó, nh?p vào Ok.

  Lưu ? Thi?t đ?t chính sách nhóm này có th? đư?c c?u h?nh b?i ngư?i qu?n tr? đ? đư?c t? đ?ng áp d?ng t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? vô hi?u hóa thi?t đ?t này t?i đ?a phương.

Thu?c tính

ID c?a bài: 947249 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 0.2
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB947249 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 947249

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com