Raksta ID: 947215 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Piesakoties dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows 7, izmantojot pagaidu profilu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Lietot?ja profila pakalpojumam neizdev?s veikt pieteik?anos. Lietot?ja profilu nevar iel?d?t.

Risin?jums

Da?k?rt oper?t?jsist?m? Windows var tikt nepareizi nolas?ts lietot?ja profils. Tas var notikt br?d?, kad, piem?ram, piesakoties dator?, fon? darbin?t pretv?rusu programmat?ras sken??anu. Lai nov?rstu ?o probl?mu, pirms t?l?k nor?d?to meto?u izmanto?anas m??iniet restart?t datoru un v?lreiz pieteikties, izmantojot savu lietot?ja kontu. Ja p?c datora restart??anas probl?ma joproj?m past?v, izmantojiet t?l?k aprakst?t?s metodes, lai nov?rstu ?o probl?mu.

Piez?me. Lai labotu savu lietot?ja profilu, jums ir j?piesak?s administratora kont? vai j?kop? savi dati jaun? kont?. Pirms probl?mas nov?r?anas piesakieties oper?t?jsist?m? Windows, izmantojot citu kontu ar administrat?v?m at?auj?m, vai restart?jiet datoru dro?aj? re??m?, lai pieteiktos, izmantojot ieb?v?to administratora kontu. Papildinform?ciju par datora start??anu dro?aj? re??m? skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Datora start??ana dro?aj? re??m?

1. metode. Labojiet lietot?ja konta profilu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai labotu lietot?ja konta profilu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? Mekl?t ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Re?istra redaktor? atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Navig?cijas r?t? atrodiet mapi, kuras nosaukuma s?kum? ir rakstz?mes S-1-5 (SID atsl?ga) un p?c tam gar? numurs.
 4. Noklik??iniet uz katras S-1-5 mapes, detaliz?tas inform?cijas r?t? atrodiet ierakstu ProfileImagePath un p?c tam veiciet dubultklik??i uz t?, lai p?rliecin?tos, ka k??da rodas ?aj? lietot?ja konta profil?.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2705065

  • Ja ir divas mapes, kuru nosaukuma s?kum? ir rakstz?mes S-1-5 un vien?ds garais numurs, un vienas no t?m ir papla?in?jums .bak, p?rd?v?jiet mapi ar papla?in?jumu .bak. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes, kuras papla?in?jums nav .bak, un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. Ierakstiet .ba un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2493038
   2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes, kuras papla?in?jums ir .bak, un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. Dz?siet mapes nosaukuma beig?s eso?o papla?in?jumu .bak un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2493039
   3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes, kuras papla?in?jums ir .ba, un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. Mainiet mapes nosaukuma beig?s eso?o papla?in?jumu .ba uz .bak un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2493040
  • Ja ir tikai viena mape, kas s?kas ar S-1-5, un tam seko gara ciparu virkne, bet beig?s ir papla?in?jums .bak: ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. Dz?siet mapes nosaukuma beig?s eso?o papla?in?jumu .bak un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Detaliz?t?s inform?cijas r?t? noklik??iniet uz mapes, kuras papla?in?jums nav .bak, veiciet dubultklik??i uz vienuma RefCount, ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz pogas Labi.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2493045
 6. Detaliz?tas inform?cijas r?t? noklik??iniet uz mapes, kurai nav papla?in?juma .bak, ar peles labo pogu noklik??iniet uz St?voklis, ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2493046
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Restart?jiet datoru.
 9. V?lreiz piesakieties, izmantojot savu kontu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. Piesakieties oper?t?jsist?m? Windows un kop?jiet datus uz jaunu kontu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Izveidojiet jaunu kontu un kop?jiet datus no vec? konta uz jauno kontu. Lai sa?emtu inform?ciju, k? to izdar?t, apmekl?jiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m Microsoft vietn?m.

Windows 7
Labot boj?tu lietot?ja profilu (Windows 7)
Windows Vista
Labot boj?tu lietot?ja profilu (Windows Vista)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3. metode. K??dain? SID dz??ana un jauna profila izveide

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai dz?stu k??daino SID un izveidotu jaunu profilu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Dz?siet k??daino SID.
  Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

  Autom?tisk? labo?ana

  Lai nov?rstu probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
  Fix this problem
  Microsoft Fix it 50446

  Piez?mes.
  • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
  • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas failu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

  Labot patst?v?gi

  Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows
  Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Dz?siet profilu, izmantojot dialoglodzi?u Datora rekviz?ti. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Noklik??iniet uz izv?lnes S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz vienuma Dators un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Rekviz?ti.
   2. Noklik??iniet uz Main?t iestat?jumus.

    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2705066
   3. Dialoglodzi?? Sist?mas rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Papildu.

    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2705067
   4. Sada?? Lietot?ju profili noklik??iniet uz Iestat?jumi.
   5. Dialoglodzi?? Lietot?ju profili atlasiet dz??amo profilu, noklik??iniet uz vienuma Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz pogas Labi.
  2. Noklik??iniet uz izv?lnes S?kt, lodzi?? Mekl?t ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz SID, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz opcijas Dz?st.
 2. Piesakieties dator? un izveidojiet jaunu profilu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildinform?cija

?? k??da var rasties, ja ir konfigur?ts grupas politikas iestat?jums "Ne?aut pieteikties lietot?jiem ar pagaidu profiliem".

?? probl?ma var rasties ar? tad, ja lietot?ja profila mape tika dz?sta manu?li. Manu?li dz??ot profila mapi, no re?istra profilu saraksta netiek no?emts dro??bas identifikators (SID ? Security Identifier).

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2705068
BR?DIN?JUMS.
?o metodi NAV ieteicams izmantot k? standarta veidu, k? no?emt lietot?ju profilus no datoriem! Dokument?tais un atbalst?tais pa??miens ir izmantot iestat?jumu sada?as ?Lietot?ju profili? sist?mas rekviz?tu papildu sist?mas iestat?jumus. Programm?s ?? funkcija ir pieejama, izmantojot API ?DeleteProfile?.

Ja SID identifikators ir pieejams, sist?ma Windows m??in?s iel?d?t profilu, izmantojot ProfileImagePath, kas nor?da uz neeso?u ce?u. T?d?? profilu nevar iel?d?t.
Notikumu ?urn?la inform?cija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lietojumprogrammas ?urn?l? tiek re?istr?ti ??di notikumi:

 • ?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
  Avots: Microsoft-Windows lietot?ju profilu pakalpojums
  Datums: Datums
  Notikuma ID: 1515
  Uzdevuma kategorija: Nav
  L?menis: Br?din?jums
  Atsl?gv?rdi: Klasisks
  Lietot?js: Lietot?js
  Dators: Dators
  Apraksts: Sist?ma Windows ir dubl?jusi ?o lietot?ja profilu. Sist?ma Windows autom?tiski m??in?s izmantot dubl?to profilu n?kamaj? reiz?, kad ?is lietot?js pieteiksies.

 • ?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
  Avots: Microsoft-Windows lietot?ju profilu pakalpojums
  Datums: Datums
  Notikuma ID: 1511
  Uzdevuma kategorija: Nav
  L?menis: Br?din?jums
  Atsl?gv?rdi: Klasisks
  Lietot?js: Lietot?js
  Dators: Dators
  Apraksts: Sist?ma Windows nevar atrast lok?lo profilu, un j?s var?sit pieteikties ar pagaidu profilu. ?im profilam veikt?s izmai?as tiks zaud?tas, kad atteiksities no sist?mas.

 • ?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
  Avots: Microsoft-Windows lietot?ju profilu pakalpojums
  Datums: Datums
  Notikuma ID: 1500
  Uzdevuma kategorija: Nav
  L?menis: K??da
  Atsl?gv?rdi: Klasisks
  Lietot?js: Lietot?js
  Dators: Dators
  Apraksts: Sist?ma Windows nevar veikt pieteik?anos, jo nevar iel?d?t profilu. P?rbaudiet, vai ir izveidots savienojums ar t?klu un vai t?kls darbojas pareizi.
  DETA?AS ? nezin?ms

 • ?urn?la nosaukums: Lietojumprogramma
  Avots: Microsoft-Windows-Windows pieteik?an?s
  Datums: Datums
  Event ID (Notikuma ID): 6004
  Uzdevuma kategorija: Nav
  L?menis: Br?din?jums
  Atsl?gv?rdi: Klasisks
  Lietot?js: Nav nor?d?ts
  Dators: Dators
  Apraksts: Windows pieteik?an?s pazi?ojumu abonentam Profiles neizdev?s veikt kritisku pazi?ojuma notikumu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 947215 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kberrmsg kbExpertiseBeginner kbprb kbFixMe kbMSIFixMe kbcip KB947215

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com