ID c?a bi: 946765 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

H tr danh cho Windows Vista khng cai t bt ky goi dich vu nao a kt thuc vao ngay 13 thang 04 nm 2010. tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows Vista vi Goi Dich vu 2 (SP2). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta s khac bit gia cac phin ban Windows Vista 32 bit va cac phin ban Windows Vista 64 bit.

Chu y s dung phin ban Windows Vista 64 bit, ban phai co may tinh co b x ly 64 bit. Ban cung phai co cac trinh iu khin thit bi 64 bit cho cac thit bi trong may tinh.

GII THIU

Ban co th xac inh xem nn tang cua Windows Vista a c cai t cha.

yu cu chung ti giup ban xac inh nn tang nao c cai t, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

Fix it for me

Ҡxac inh xem nn tang nao c cai t t ng, hay bm vao lin ktKhc phuc s c nay. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut si nay.

Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50525


Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung se hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Chu y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c s c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

ti t khc phuc s c

t xac inh xem nn tang Windows Vista nao c cait, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Start (Bt u), bm chut phai vao Computer (May tinh) ri bm Properties (Thuc tinh).
 2. H iu hanh xut hin nh sau:
  • i vi h iu hanh phin ban 64 bit, "H iu hanh 64 bit" se xut hin cho loai h thng trong muc H thng.
  • i vi h iu hanh phin ban 32 bit, "H iu hanh 32 bit" se xut hin cho loai h thng trong muc H thng.
Chu y Microsoft Win32 s dung b x ly x86 trong ch flat 32 bit. Do vy, phin ban da trn x86 co nghia la h iu hanh phin ban 32 bit.

THNG TIN THM

S khac bit chinh gia cac phin ban Windows Vista 32 bit va cac phin ban Windows Vista 64 bit lin quan n tinh nng tr nng b nh, quan ly b nh va bao mt nng cao. Cac tinh nng bao mt hin co trong cac phin ban Windows Vista 64 bit bao gm:
 • Bao v Can thip Nhn
 • H tr Bao v Thc hin D liu (DEP) da trn phn cng.
 • Ky trinh iu khin bt buc
 • Loai bo h tr cac trinh iu khin 32 bit
 • Loai bo h thng con 16 bit
Mt trong nhng li ich ln nht khi s dung phin ban Windows Vista 64 bit la kha nng truy nhp b nh vt ly (RAM) co dung lng trn 4-gigabyte (GB). Cac phin ban Windows Vista 32 bit khng th truy nhp b nh vt ly nay.

Tuy thuc vao phin ban Windows Vista c cai t, phin ban Windows Vista 64 bit h tr t 1 GB RAM n hn 128 GB RAM. Kha nng truy nhp b nh vt ly dung lng cao hn cho phep Windows Vista giam thiu thi gian cn trao i cac tin trinh ra va vao b nh vt ly. Do o, Windows Vista co th quan ly cac tin trinh hiu qua hn. Tinh nng quan ly b nh nay giup cai thin hiu nng tng th cua Windows Vista.

Li ich khi cai t phin ban Windows Vista 64 bit

 • H tr b nh tng so vi b nh co dung lng hn 4GB hin co trong h iu hanh 32 bit.
 • Hiu nng chng trinh tng i vi cac chng trinh c vit tn dung u th cua h iu hanh 64 bit.
 • Cac tinh nng bao mt nng cao

iu cn cn nhc khi ban cai t phin ban Windows Vista 64 bit

 • Cac trinh iu khin thit bi 64 bit co th khng sn dung i vi mt hoc nhiu thit bi trong may tinh.
 • Trinh iu khin thit bi phai c ky in t.
 • Trinh iu khin thit bi 32 bit khng c h tr.
 • Chng trinh 32 bit co th khng hoan toan tng thich vi h iu hanh 64 bit.
 • Vic inh vi cac chng trinh c bit c vit cho h iu hanh 64 bit co th gp kho khn.
 • Khng phai tt ca cac thit bi phn cng u tng thich vi phin ban Windows Vista 64 bit.

Nhng khac bit chinh gia cac phin ban Windows Vista 32 bit va cac phin ban Windows Vista 64 bit

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Kin trucWindows Vista, cac phin ban 32 bit Windows Vista, cac phin ban 64 bit
Yu cu h thngB x ly 1-gigahertz (GHz) 32-bit (x86) hoc b x ly 64-bit (x64), 512 MB RAM B x ly 1-GHz 64-bit (x64), 1 GB RAM (4 GB c khuyn dung)
Truy nhp b nhPhin ban Windows Vista 32 bit co th truy nhp ln n 4GB RAM.Phin ban Windows Vista 64 bit co th truy nhp t 1 GB RAM n hn 128 GB RAM.
Truy nhp b nh trn mi banTt ca cac phin ban Windows Vista 32 bit co th truy nhp ln n 4GB RAM.Windows Vista Home Basic - 8 GB RAM
Windows Vista Home Premium - 16 GB RAM
Windows Vista Business - 128 GB RAM hoc nhiu hn
Windows Vista Enterprise - 128 GB RAM hoc nhiu hn
Windows Vista Ultimate - 128 GB RAM hoc nhiu hn
Bao v Thc hin D liu (DEP)Cac phin ban Windows Vista 32 bit s dung phin ban DEP da trn phn mm.Cac phin ban Windows Vista 64 bit h tr DEP da trn phn cng.
Bao v Can thip Nhn (PatchGuard)Tinh nng nay hin khng co trong cac phin ban Windows Vista 32 bit.Tinh nng nay hin co trong cac phin ban Windows Vista 64 bit. Bao v Can thip Nhn giup ngn chng trinh gy hai khi cp nht nhn Windows Vista. Tinh nng nay hoat ng bng cach giup ngn trinh iu khin ch -nhn m rng hoc thay th cac dich vu nhn khac. Tinh nng nay cung giup ngn cac chng trinh cua bn th ba cp nht (va) bt ky phn nhn nao.
Ky trinh iu khinCac trinh iu khin khng c ky xac nhn co th s dung c trong cac phin ban Windows Vista 32 bit.Cac phin ban Windows Vista 64 bit yu cu tt ca cac trinh iu khin c ky in t bi nha phat trin.
H tr trinh iu khin 32 bitCac phin ban Windows Vista 32 bit h tr cac trinh iu khin 32 bit c thit k cho Windows Vista.Cac phin ban Windows Vista 64 bit khng h tr cac trinh iu khin thit bi 32 bit.
H tr chng trinh 16 bitCac phin ban Windows Vista 32 bit h tr cac chng trinh 16 bit (mt phn).Cac phin ban Windows Vista 64 bit khng h tr cac chng trinh 16 bit.

THAM KH?O

bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
932795 La chon cai t cho cac phin ban ngi tiu dung Windows Vista 64 bit
932616 La chon cai t cho cac phin ban ngi tiu dung Windows Vista (chi ap dung i vi Windows Vista 32 bit)

bit thm thng tin v Windows Vista 64 bit, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/64bit.mspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 946765 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
T? kha:
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB946765

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com