Straipsnio ID: 946765 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje pateikiamas 32 ir 64 bit? ?Windows Vista? versij? skirtum? apra?ymas.

Pastaba Norint naudotis 64 bit? ?Windows Vista? versija jums reikia kompiuterio su 64 bit? procesoriumi. Be to, jums reikia kompiuteryje esan?i? ?rengini? 64 bit? ?rengini? tvarkykli?.

??ANGA

Pirmiausia reikia nustatyti, ar turite ?diegt? ?Windows Vista? platform?.

Jei pageidaujate, kad nustatytume, kokia platforma yra ?diegta, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami automati?kai nustatyti, kokia platforma yra ?diegta, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50525


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? pataisym? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami patys nustatyti, kuri ?Windows Vista? platforma ?diegta, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Operacin? sistema rodoma taip:
  • Jei naudojat?s 64 bit? versijos operacine sistema, dalyje Sistema sistemos tipas rodomas kaip ?64 bit? operacin? sistema?.
  • Jei naudojat?s 32 bit? versijos operacine sistema, dalyje Sistema sistemos tipas rodomas kaip ?32 bit? operacin? sistema?.
Pastaba ?Microsoft Win32? naudoja x86 procesori? 32 bit? paprastuoju re?imu. Tai rei?kia, kad x86 versija yra 32 bit? versijos operacin? sistema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svarbiausias 32 ir 64 bit? ?Windows Vista? versij? skirtumas yra susij?s su atminties prieinamumu, valdymu ir sustiprintos saugos funkcijomis. 64 bit? ?Windows Vista? versijoje yra ?ios saugos funkcijos:
 • Branduolio pataisos apsauga
 • Duomen? vykdymo apsauga (DEP) naudojant aparat?r?
 • Privalomasis tvarkykl?s pasira?ymas
 • 32 bit? tvarkykli? palaikymo pa?alinimas
 • 16 bit? posistem?s pa?alinimas
Vienas i? did?iausi? 64 bit? ?Windows Vista? versijos prana?um? yra galimyb? pasiekti fizin? atmint? (RAM), kurios yra daugiau nei 4 gigabaitai (GB). ?ios fizin?s atminties negali naudoti 32 bit? ?Windows Vista? versija.

Atsi?velgiant ? ?diegt? ?Windows Vista? versij?, 64 bit? ?Windows Vista? versija palaiko nuo 1 GB iki daugiau nei 128 GB RAM. Galimyb? naudoti daugiau fizin?s atminties leid?ia sistemai ?Windows Vista? grei?iau ?kelti ir i?kelti procesus i? fizin?s atminties. Tod?l ?Windows Vista? gali veiksmingiau valdyti procesus. Tokia atminties valdymo funkcija padeda pagerinti bendr?j? sistemos ?Windows Vista? efektyvum?.

64 bit? ?Windows Vista? versijos prana?umai

 • Palaikomas didesnis atminties kiekis ? daugiau nei 4 GB naudojamos atminties, kuri prieinama 32 bit? operacin?je sistemoje
 • Didesnis program? efektyvumas ? programos, skirtos 64 bit? operacinei sistemai, veikia efektyviau
 • Sustiprintos saugos funkcijos

? k? reik?t? atkreipti d?mes? diegiant 64 bit? ?Windows Vista? versij?

 • Gali neb?ti vieno ar keli? j?s? kompiuterio ?rengini? 64 bit? ?rengini? tvarkykli?.
 • ?renginius reikia pasira?yti skaitmeniniu b?du.
 • Nepalaikomos 32 bit? ?rengini? tvarkykl?s.
 • 32 bit? programos gali b?ti nevisi?kai suderinamos su 64 bit? operacine sistema.
 • Gali b?ti sud?tinga rasti program?, kurios b?t? specialiai skirtos 64 bit? operacinei sistemai.
 • Ne visi aparat?ros ?renginiai bus suderinami su 64 bit? ?Windows Vista? versija.

Pagrindinis 32 ir 64 bit? ?Windows Vista? versij? skirtumas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Architekt?ra?Windows Vista?, 32 bit? versijos ?Windows Vista?, 64 bit? versijos
Sistemos reikalavimai1 gigaherco (GHz), 32 (x86) arba 64 bit? (x64) procesorius, 512 MB RAM 1 GHz 64 bit? (x64) procesorius, 1 GB RAM (rekomenduojama 4 GB)
Atminties prieiga32 bit? ?Windows Vista? versija gali pasiekti iki 4 GB RAM.64 bit? ?Windows Vista? versija gali pasiekti nuo 1 GB RAM iki daugiau nei 128 GB RAM.
Atminties prieiga pagal leidim?Visos 32 bit? ?Windows Vista? versijos gali pasiekti iki 4 GB RAM.?Windows Vista Home Basic? ? 8 GB RAM
?Windows Vista Home Premium? ? 16 GB RAM
?Windows Vista Business? ? 128 GB RAM arba daugiau
?Windows Vista Enterprise? ? 128 GB RAM arba daugiau
?Windows Vista Ultimate? ? 128 GB RAM arba daugiau
DEP32 bit? ?Windows Vista? versijos naudoja programin?s ?rangos versijos DEP.64 bit? ?Windows Vista? versijos palaiko DEP naudojant aparat?r?.
Branduolio pataisos apsauga (pataisos apsauga)?ios funkcijos n?ra 32 bit? ?Windows Vista? versijose.?i funkcija yra 64 bit? ?Windows Vista? versijose. Branduolio pataisos apsauga padeda i?vengti kenk?ji?k? program? naujinant ?Windows Vista? branduol?. ?i funkcija neleid?ia branduolio re?imo tvarkyklei pl?stis arba pakeisti kitas branduolio tarnybas. Be to, ?i funkcija neleid?ia tre?i?j? ?ali? programoms atnaujinti (pakeisti) kuri? nors branduolio dal?.
Tvarkykl?s pasira?ymasNepasira?ytos tvarkykl?s gali b?ti naudojamos 32 bit? ?Windows Vista? versijose.64 bit? ?Windows Vista? versijose visos ?rengini? tvarkykl?s turi b?ti skaitmeniniu b?du pasira?ytos k?r?jo.
32 bit? tvarkykli? palaikymas32 bit? ?Windows Vista? versijos palaiko 32 bit? tvarkykles, kurios yra skirtos ?Windows Vista?.64 bit? ?Windows Vista? versijos nepalaiko 32 bit? ?rengini? tvarkykli?.
16 bit? program? palaikymas32 bit? ?Windows Vista? versijos i? dalies palaiko 16 bit? programas.64 bit? ?Windows Vista? versijos nepalaiko 16 bit? program?.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
932795 Diegimo pasirinkimai, skirti 64 bit? ?Windows Vista? vartotoj? versijoms
932616 Diegimo pasirinkimai, skirti ?Windows Vista? (tik 32 bit?) vartotoj? versijoms

Daugiau informacijos apie 64 bit? ?Windows Vista? versijas rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows-vista/products/64-bit

Savyb?s

Straipsnio ID: 946765 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 23 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB946765

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com