Kaip ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? turint minimalias reikiamas teises

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 946677 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apribotas ?Microsoft Dynamics? turinys pateikiamas ?Microsoft? ?ini? svetain?s vie?ojoje svetain?je. I?samaus turinio ir papildom? i?tekli? apie ?Microsoft Dynamics? rasite apsilank?:

?Dynamics? klientai
Microsoft Dynamics CustomerSource*
?Dynamics? partneriai
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Reikalaujama, kad klientai tur?t? ?Microsoft Dynamics? paslaug? plan?, pavyzd?iui, ?mon?ms skirt? tobulinimo plan?, arba programin?s ?rangos naujumo garantij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omos minimalios teis?s, kuri? reikia vartotojui norint ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pastabos
 • ?iame straipsnyje informacija pateikiama manant, kad visi ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? serverio vaidmenys yra diegiami tame pa?iame kompiuteryje.
 • Daugiau informacijos apie serverio vaidmenis rasite per?i?r?j? diegimo vadov?.
 • Diegiant aplinkos diagnostikos vedlys patikrina, ar ?Microsoft Dynamics? CRM diegiantis vartotojas turi minimalias reikiamas teises. Jei minimalios reikiamos teis?s nesuteiktos, bus parodytas klaidos prane?imas.

Diegimo parinktys

Diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM, kai jums suteiktos minimalios reikiamos teis?s, galite pasirinkti dvi diegimo parinktis. ?Microsoft Dynamics? CRM serverio s?rankos programai diegiant galite leisti sukurti saugos grupes. Arba galite naudotis i? anksto sukurtomis ?Active Directory? saugos grup?mis.

Be to, galite pasirinkti ir ?jungti automatinio grupi? valdymo funkcij? arba ?i? funkcij? i?jungti. Pagal numatytuosius parametrus automatinio grupi? valdymo funkcija yra ?jungta. ?Microsoft Dynamics? CRM automati?kai prideda reikiamus vartotojo ir kompiuterio abonementus prie reikaling? ?Microsoft Dynamics? CRM saugos grupi?. Jei i?jungsite automatin? grupi? valdym?, ?Microsoft Dynamics? CRM ?i? abonement? automati?kai neprid?s. Tokiu atveju domeno administratorius arba vartotojas, turintis pakankamas teises, prie reikiam? grupi? turi prid?ti reikiamus vartotojo ir kompiuterio abonementus. Prid?ti reikia ?diegus arba prie ?Microsoft Dynamics? CRM prid?jus vartotoj?.

1 diegimo parinktis: s?rankos programa sukuria ?Active Directory? saugos grupes jums diegiant ?Microsoft Dynamics? CRM

 1. Prid?kite vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM, kaip vietinio administratoriaus grup?s nar?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus ?Microsoft Dynamics? CRM serveryje ir kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft SQL Server?:
  1. ?eikite ? server? kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teis?s.
  2. Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Kompiuterio valdymas.
  3. I?pl?skite Sistemos ?rankiai.
  4. I?pl?skite Vietiniai vartotojai ir grup?s.
  5. Spustel?kite Grup?s.
  6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Administratoriai, tada ? Ypatyb?s.
  7. Nor?dami prid?ti abonement?, priklausant? vartotojui, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM, spustel?kite Prid?ti.
 2. Jei ?SQL Server? ataskait? tarnybos (SSRS) yra ?diegtos kitame serveryje ? ne tame, kurio teises prid?jote atlikdami 1 veiksm?, turinio tvarkytojo vaidmen? turite prid?ti prie diegian?io vartotojo abonemento ?akninio lygio. Be to, sistemos administratoriaus vaidmen? turite prid?ti prie diegian?io vartotojo abonemento svetain?s lygio. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus ataskait? tarnyb? serveryje:
  1. Paleiskite ?Windows Internet Explorer?, tada suraskite ?i? svetain?:
   http://srsserver/reports
  2. Skirtuke Ypatyb?s spustel?kite Naujo vaidmens priskyrimas.
  3. Lauke Grup?s ar vartotojo vardas ?veskite vartotojo vard?, priklausant? vartotojui, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Turinio tvarkytojas, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba ?vesdami vartotojo vard? naudokite tok? format?:
   domeno vardas\vartotojo vardas
  4. Spustel?kite Svetain?s parametrai.
  5. Dalyje Sauga spustel?kite Konfig?ruoti svetain?s saug?, tada spustel?kite Naujo vaidmens priskyrimas.
  6. Teksto lauke Grup?s ar vartotojo vardas ?veskite vartotojo vard?, priklausant? vartotojui, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Sistemos administratorius, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba ?vesdami vartotojo vard? naudokite tok? format?:
   domeno vardas\vartotojo vardas
 3. Prid?kite toliau nurodytas teises prie vartotojo, diegian?io ?Microsoft Dynamics? CRM, abonemento organizacinio vieneto (OU), esan?io katalog? tarnyboje ?Active Directory?. ?? veiksm? turite atlikti su tuo OU, kur? pasirenkate diegti diegdami ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?.

  Teis?s
  • Skaityti
  • Kurti visus papildomus objektus
  I?pl?stin?s teis?s
  • Skaitymo teis?s
  • Keitimo teis?s
  • Skaitymo nariai
  • Ra?ymo nariai
  Nor?dami suteikti teises, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?eikite ? domeno valdiklio server? kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teis?s.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite ?Active Directory? vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Meniu Rodinys spustel?kite I?pl?stin?s funkcijos.
  4. Nar?ymo srityje suraskite OU, kur? norite naudoti diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM. Nor?dami tai atlikti, i?pl?skite med? iki mazgo, kuriame yra saugos grup?.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite saugos grup?, Ypatyb?s, tada spustel?kite skirtuk? Sauga.
  6. S?ra?e Grup?s ar vartotojo vardai spustel?kite vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, diegian?iam ?Microsoft Dynamics? CRM, jei s?ra?e ?is abonementas yra. Jei s?ra?e abonemento n?ra, spustel?kite Prid?ti ir prid?kite vartotojo abonement?.
  7. Stulpelyje Leisti spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? ?alia teis?s Kurti visus papildomus objektus.

   Pastaba Pagal numatytuosius parametrus ?ym?s langelis Leisti yra pa?ym?tas ?alia teis?s Skaityti.
  8. Spustel?kite I?samiau.
  9. S?ra?e Teisi? ?ra?ai spustel?kite Prid?ti, pasirinkite vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, diegian?iam ?Microsoft Dynamics? CRM, tada spustel?kite Gerai.
  10. S?ra?e Taikyti spustel?kite Grup?s objektai.
  11. Stulpelyje Leisti spustel?kite ir pa?ym?kite ?iuos ?ym?s langelius:
   • Skaitymo teis?s
   • Keitimo teis?s
  12. Spustel?kite skirtuk? Ypatyb?s.
  13. S?ra?e Taikyti spustel?kite Grup?s objektai.
  14. Stulpelyje Leisti spustel?kite ir pa?ym?kite ?iuos ?ym?s langelius:
   • Skaitymo nariai
   • Ra?ymo nariai
  15. Tris kartus spustel?kite Gerai.
 4. ?diekite ?Microsoft Dynamics? CRM.

2 diegimo parinktis: diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM naudokite i? anksto sukurtas ?Active Directory? saugos grupes

 1. Sukurkite tokias ?Active Directory? saugos grupes:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Nor?dami sukurti ?Active Directory? saugos grupes, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?eikite ? domeno valdiklio server? kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teis?s.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite ?Active Directory? vartotojai ir kompiuteriai.
  3. I?pl?skite med? ?Active Directory? vartotojai ir kompiuteriai? iki domeno ?aknies arba konkretaus organizacijos vieneto (OU), kur? norite naudoti diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM.
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norim? naudoti domeno ?akn? arba OU, Naujas, tada spustel?kite Grup?.
  5. Lauke Grup?s pavadinimas ?ra?ykite grup?s pavadinim?. Pavyzd?iui, ?ra?ykite PrivUserGroup.
  6. Jei funkcinis domeno lygis yra i? ?Windows Server 2003? arba ?Microsoft Windows 2000?, s?ra?e Grup?s apimtis spustel?kite Vietinis domenas. Jei funkcinis domeno lygis yra mi?rusis ?Windows 2000?, s?ra?e Grup?s apimtis spustel?kite Visuotinis.
  7. Spustel?kite Gerai.
  8. Pakartokite 1d?1g veiksmus, pateikiamus anks?iau ?iame skyriuje, kad sukurtum?te visas saugos grupes.
 2. Prid?kite vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM, kaip vietinio administratoriaus grup?s nar?. ?? veiksm? turite atlikti kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Dynamics? CRM serveris, ir kompiuteryje su ?SQL Server?.
  1. ?eikite ? server? kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teis?s.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Kompiuterio valdymas.
  3. I?pl?skite Sistemos ?rankiai, Vietiniai vartotojai ir grup?s, tada i?pl?skite Grup?s.
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Administratoriai, tada ? Ypatyb?s.
  5. Nor?dami prid?ti vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, diegian?iam ?Microsoft Dynamics? CRM, spustel?kite Prid?ti, tada spustel?kite Gerai.
 3. Jei ?SQL Server? ataskait? tarnybos (SSRS) yra ?diegtos kitame serveryje ? nei tame, kurio teises prid?jote atlikdami 1 veiksm?, turinio tvarkytojo vaidmen? prid?kite prie diegian?io vartotojo abonemento ?akninio lygio. Tada sistemos administratoriaus vaidmen? prid?kite prie diegian?io vartotojo abonemento svetain?s lygio. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus serveryje, kuriame veikia ataskait? tarnybos:
  1. Paleiskite ?Internet Explorer?, tada suraskite ?i? svetain?:
   http://srsserver/reports
  2. Spustel?kite skirtuk? Ypatyb?s, tada spustel?kite Naujo vaidmens priskyrimas.
  3. Lauke Grup?s ar vartotojo vardas ?veskite vartotojo vard?, priklausant? vartotojui, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Turinio tvarkytojas, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba ?vesdami vartotojo vard? naudokite tok? format?:
   domeno vardas\vartotojo vardas
  4. Spustel?kite Svetain?s parametrai.
  5. Dalyje Sauga spustel?kite Konfig?ruoti svetain?s saug?, tada spustel?kite Naujo vaidmens priskyrimas.
  6. Lauke Grup?s ar vartotojo vardas ?veskite ?Microsoft Dynamics? CRM diegian?io vartotojo vard?, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Sistemos administratorius, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba ?vesdami vartotojo vard? naudokite tok? format?:
   domeno vardas\vartotojo vardas
 4. Jei norite, kad ?Microsoft Dynamics? CRM tvarkyt? ?Microsoft Dynamics? CRM saugos grupes, sukurtas diegiant, prid?kite toliau nurodytas teises prie saugos grupi?, kurias suk?r?te 1 ?io skyriaus veiksmu:

  Teis?s
  • Skaityti
  • Ra?yti
  • Prid?ti ar pa?alinti save kaip nar?
  I?pl?stin?s teis?s
  • S?ra?o turinys
  • Skaityti visas ypatybes
  • Ra?yti visas ypatybes
  • Skaitymo teis?s
  • Keitimo teis?s
  • Visi patikrinti ?ra?ai
  • Prid?ti ar pa?alinti save kaip nar?
  Nor?dami prid?ti teises, atlikite ?iuos veiksmus su kiekviena saugos grupe, kuri? suk?r?te 1 ?io skyriaus veiksmu:
  1. ?eikite ? domeno valdiklio server? kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teis?s.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite ?Active Directory? vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Meniu Rodinys spustel?kite I?pl?stin?s funkcijos.
  4. Nar?ymo srityje i?pl?skite med? iki saugos grup?s, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite saugos grup?, Ypatyb?s, tada spustel?kite skirtuk? Sauga.
  5. S?ra?e Grup?s ar vartotojo vardai spustel?kite vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, diegian?iam ?Microsoft Dynamics? CRM, jei s?ra?e ?is abonementas yra. Jei s?ra?e abonemento n?ra, spustel?kite Prid?ti ir prid?kite vartotojo abonement?.
  6. Stulpelyje Leisti spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? ?alia teis?s Ra?yti. Atlikus ?? veiksm? sistema automati?kai pa?ymi ?ym?s langel? ?alia teis?s Prid?ti ar pa?alinti save kaip nar?.

   Pastaba Pagal numatytuosius parametrus ?ym?s langelis Leisti yra pa?ym?tas ?alia teis?s Skaityti.
  7. Spustel?kite I?samiau.
  8. S?ra?e Teisi? ?ra?ai spustel?kite vartotojo abonement?, priklausant? vartotojui, diegian?iam ?Microsoft Dynamics? CRM, tada spustel?kite Redaguoti.
  9. Stulpelyje Leisti spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Keisti teises.
  10. Tris kartus spustel?kite Gerai.
  Pastabos
  • Pagal numatytuosius parametrus toliau pateikiamos teis?s yra nustatytos Leisti:
   • S?ra?o turinys
   • Skaityti visas ypatybes
   • Ra?yti visas ypatybes
   • Skaitymo teis?s
   • Visi patikrinti ?ra?ai
   • Prid?ti ar pa?alinti save kaip nar?
  • Jei i?jungsite diegimo automatin? grupi? valdym?, 4 veiksmo atlikti nereikia.
  • Daugiau informacijos apie automatin? grupi? valdym? rasite per?i?r?j? skyri? ?Automatinio grupi? valdymo parinktys?.
 5. Pirm? kart? ??j? ? ?Microsoft Dynamics? CRM ir kaskart prie ?Microsoft Dynamics? CRM prid?j? vartotoj? turite atlikti ?iuos veiksmus:
  • Nor?dami ?eiti, naudokite vartotojo abonement?, kuriam suteiktos reikiamos teis?s.
  • Prie reikiam? saugos grupi? rankiniu b?du prid?kite vartotojus ir kompiuterius.
 6. Nor?dami naudoti i? anksto sukurtas ?Active Directory? saugos grupes, sukurkite konfig?racijos fail?, nurodant? ?Microsoft Dynamics? CRM. Nor?dami tai padaryti, sukurkite XML konfig?racijos fail?, kuriame b?t? naudojama ?iame pavyzdyje pateikiama sintaks?. Prireikus pakeiskite kintamuosius. S?ra?as, kuriame pateikiamas pavyzdinis kodas, paai?kina, kaip pakeisti ?iame pavyzdyje esan?ius kintamuosius.

  ?iame pavyzdiniame kode XML failo pavadinimas yra ?Config_precreate.xml?. Domeno pavadinimas yra ?microsoft.com?. ?ie pavadinimai atitinka tikruosius j?s? naudojamus pavadinimus. ?Active Directory? hierarchija yra tokia:
  • ?akninis domenas
   • ?mon?s pavadinimo OU
    • ?mon?s pavadinimo OU
  Pavyzdinis kodas
  <CRMSetup>
    <Server>
      <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
  Pakeiskite pavyzdyje pateikiamus parametrus naudodami toliau nurodytas pakaitines reik?mes:
  • PrivUserGroup: Saugos grup?s ?PrivUserGroup? pavadinimas
  • SQLAccessGroup: Saugos grup?s ?SQLAccessGroup? pavadinimas
  • UserGroup: Saugos grup?s ?UserGroup? pavadinimas
  • ReportingGroup: Saugos grup?s ?ReportingGroup? pavadinimas
  • PrivReportingGroup: Saugos grup?s ?ReportingGroup? pavadinimas
  • domain: Domeno pavadinimas
  • domain_extension: Domeno pl?tinys
  Pastaba Daugiau informacijos apie visus konfig?racijos failo parametrus ir pavyzd?ius rasite per?i?r?j? diegimo vadov?.
 7. Paleiskite ?Microsoft Dynamics? CRM serverio diegim?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.

  Pastabos
  • ?C:\ServerSetup.exe? nurodo failo ?ServerSetup.exe? keli? diegimo laikmenoje.
  • ?C:\configprecreate.xml? nurodo sukurto konfig?racijos failo pavadinim? ir keli?.

Automatinio grupi? valdymo parinktys

Automatinio grupi? valdymo parinktys yra naudojamos norint nustatyti, kaip reikiami vartotojai ir kompiuteriai pridedami prie saugos grupi?. ?Microsoft Dynamics? CRM gali prid?ti vartotojus ir kompiuterius. Arba ?Microsoft Dynamics? CRM saugos grup?se reikiamas teises turintis vartotojas gali prid?ti vartotojus ir kompiuterius rankiniu b?du.

Naudodami automatinio grupi? valdymo parinkt? taikykite vien? toliau pateikiam? b?d?. Pasinaudodami 1 b?du nustatykite parinkt? ?AutoGroupManagementOff? kaip ?klaidinga? ir ?junkite automatin? grupi? valdym?. Pasinaudodami 2 b?du nustatykite parinkt? ?AutoGroupManagementOff? kaip ?teisinga? ir i?junkite automatin? grupi? valdym?.

Pastaba Automatinio grupi? valdymo parinktis gali b?ti naudojama tik diegiant ?Microsoft Dynamics? CRM pasitelkus i? anksto sukurtas ?Active Directory? saugos grupes.

Pastaba: paleidus organizacijos importavimo vedl?, kad b?t? importuota organizacija, registro reik?m? ?AutoGroupManagementOff? jis bando priskirti reikiamoms importuotos duomen? baz?s SQL teis?ms. Jei nustatytas ties 1, organizacijos importavimo vedlys nepriskirs SQL teisi? duomen? bazei, taigi s?kmingai u?baigus importavimo vedl? SQL teises gali tekti priskirti per ?SQL Management Studio?. Jei jis nustatytas ties 0, organizacijos importavimo vedlys priskirs SQL teises duomen? baz?je. Pagal numatytuosius parametrus ?AutoGroupManagementOff? registro reik?m? yra nustatyta ties 0.


1 b?das. Nustatykite parinkt? ?AutoGroupManagementOff? kaip ?klaidinga?

Kadangi ?is parametras yra numatytasis, prie konfig?racijos failo nieko nereikia prid?ti. Ta?iau toliau pateikiami veiksmai yra pavyzdiniai, kuriais apra?oma, kaip parinkt? ?AutoGroupManagementOff? nustatyti kaip ?klaidinga?.

Sukurkite XML konfig?racijos fail?, kuriame b?t? naudojama ?iame pavyzdyje pateikiama sintaks?. Prireikus pakeiskite kintamuosius. Nor?dami pakeisti ?iame pavyzdyje esan?ius kintamuosius, vadovaukit?s 6 veiksmu, pateikiamu skyriuje ?2 diegimo parinktis: diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM naudokite i? anksto sukurtas ?Active Directory? saugos grupes?.

?iame pavyzdyje XML failo pavadinimas yra ?Config_precreate.xml?. Domeno pavadinimas yra ?microsoft.com?. ?Active Directory? hierarchija yra tokia:
 • ?akninis domenas
  • ?mon?s pavadinimo OU
   • ?mon?s pavadinimo OU
Pavyzdinis kodas
<CRMSetup>
  <Server>
     <Groups>
	 <Groups autogroupmanagementoff="false">
      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
	</Groups>
</CRMSetup>

2 b?das. Nustatykite parinkt? ?AutoGroupManagementOff? kaip ?teisinga?

 1. Sukurkite XML konfig?racijos fail?, kuriame b?t? naudojama ?iame pavyzdyje pateikiama sintaks?. Prireikus pakeiskite kintamuosius. Nor?dami pakeisti ?iame pavyzdyje esan?ius kintamuosius, vadovaukit?s 6 veiksmu, pateikiamu skyriuje ?2 diegimo parinktis: diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM naudokite i? anksto sukurtas ?Active Directory? saugos grupes?.

  ?iame pavyzdyje XML failo pavadinimas yra ?Config_manageoff.xml?. Domeno pavadinimas yra ?microsoft.com?. ?Active Directory? hierarchija yra tokia:
  • ?akninis domenas
   • ?mon?s pavadinimo OU
    • ?mon?s pavadinimo OU
  Pavyzdinis kodas
  <CRMSetup>
    <Server>
       <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
 2. Prid?kite reikiamus vartotojo ir kompiuterio abonementus kaip toliau nurodyt? grupi? narius.

  Pastaba ?? veiksm? reikia atlikti tik tada, kai parinktis ?AutoGroupManagementOff? yra nustatyta kaip ?teisinga?.

  PrivUserGroup
  • Abonementas, kur? naudoja taikom?j? program? telkinys ?CRMAppPool?
  • Abonementas, kur? naudoja proceso ASP.NET modelis
  • Vartotojo abonementas, paleid?iantis ?Microsoft Dynamics? CRM diegim?
  • Kompiuterio abonementas, kuriame bus ?diegtas ?Microsoft Dynamics? CRM ?Exchange? el. pa?to kelvedis
  ReportingGroup
  • Visi ?Microsoft Dynamics? CRM vartotojo abonementai (?skaitant vartotoj?, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM)
  SQLAccessGroup
  • Abonementas, kur? naudoja taikom?j? program? telkinys ?CRMAppPool?
  • Abonementas, kur? naudoja proceso ASP.NET modelis
  UserGroup
  • Visi ?Microsoft Dynamics? CRM vartotojo abonementai (?skaitant vartotoj?, kuris diegia ?Microsoft Dynamics? CRM)
  PrivReportingGroup
  • Kompiuterio abonementas, kuriame bus ?diegtas ?Microsoft SQL Server? ataskait? tarnyboms skirtas ?Microsoft Dynamics? CRM
  Nor?dami prid?ti abonement?, atlikite ?iuos veiksmus su kiekviena s?ra?e esan?ia grupe:
  1. ?eikite ? domeno valdiklio server? kaip vartotojas, kuriam suteiktos vietinio administratoriaus teis?s.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite ?Active Directory? vartotojai ir kompiuteriai.
  3. Nar?ymo srityje i?pl?skite med? iki mazgo, kuriame yra saugos grup?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite saugos grup?, Ypatyb?s, tada spustel?kite skirtuk? Nariai.
  4. Nor?dami prid?ti vartotojo abonement?, spustel?kite Prid?ti, tada spustel?kite Gerai. Nor?dami prid?ti kompiuterio abonement?, spustel?kite Objekto tipai, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Kompiuteriai, tada spustel?kite Gerai.
 3. Nor?dami patikrinti, kur? abonement? naudoja taikom?j? program? telkinys ?CRMAppPool?, atlikite ?iuos veiksmus kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Dynamics? CRM serveris:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Informacini? interneto paslaug? (IIS) tvarkytuv?.
  2. I?pl?skite kompiuterio pavadinim?.
  3. I?pl?skite Taikom?j? program? telkiniai.
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CRMAppPool, Ypatyb?s, tada spustel?kite skirtuk? Tapatyb?.
  Abonementas ?NetworkService? ir ?LocalSystem? atitinka abonement? ?domainname\computername $?. Tod?l jei prie saugos grup?s reikia prid?ti abonement? ?NetworkService? arba ?LocalSystem?, turite prid?ti abonement? ?domainname\computername $?.

  Jei pasirinksite parinkt? Konfig?ruojama, prie saugos grup?s tur?site prid?ti nurodyt? vartotojo abonement?. Nurodytas vartotojo abonementas rodomas teksto lauke.
 4. Nor?dami patikrinti abonement?, kur? naudoja ASP.NET proceso modelis, atlikite ?iuos veiksmus ?Microsoft Dynamics? CRM serveryje:
  1. Programoje ?Windows Explorer? atidarykite ?? aplank?:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Machine.config, Atidaryti naudojant, tada spustel?kite U?ra?in?.
  3. Tekste ie?kokite ?od?io ?username?. Faile ?io ?od?io variantai yra keli. Suraskite tekste penkt?j? ?username? variant?. Penktojo ?username? varianto reik?m? yra abonementas, kur? naudoja ASP.NET proceso modelis.
  Abonementas SYSTEM ir kompiuterio abonementas atitinka abonement? ?domainname\computername $?. Tod?l jei prie saugos grup?s reikia prid?ti abonement? SYSTEM arba kompiuterio abonement?, turite prid?ti abonement? ?domainname\computername $?.

  Jei faile ?Machine.config? yra nurodytas vartotojo vardas, prie saugos grup?s turite prid?ti nurodyt? vartotojo abonement?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tarnybos abonementas

Diegiant ?Microsoft Dynamics? CRM bus parodytas puslapis ?Nurodykite saugos abonement??. ?iame puslapyje galite pasirinkti domeno vartotojo abonement?, kuris bus naudojamas kaip saugos abonementas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prid?kite domeno vartotojo abonement? prie vietin?s grup?s ?Efektyvumo ?urnalo vartotojai?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Kompiuteryj, kuriame veikia ?Microsoft Dynamics? CRM serveris, spustel?kite Prad?ti, Visos programos, Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Kompiuterio valdymas.
  2. I?pl?skite Vietiniai vartotojai ir grup?s, tada i?pl?skite Grup?s.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite grup? Efektyvumo ?urnalo vartotojai, tada spustel?kite Prid?ti prie grup?s.
  4. Spustel?kite Prid?ti, ?veskite domeno vartotojo abonement?, tada dukart spustel?kite Gerai.
 2. Domeno vartotojo abonemente sukurkite HTTP pagrindinius tarnybos pavadinimus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Jei dar nesate ?dieg?, ?diekite ?Windows Server? palaikymo ?rankius.

   Pastaba ?io veiksmo nereikia atlikti kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Dynamics? CRM serveris. ?is veiksmas gali b?ti atliekamas kitame domeno serveryje. O j?s turite b?ti ??j? naudodami vartotojo, kuriam suteiktos teis?s prie vartotojo abonement? prid?ti pagrindinius tarnybos pavadinimus (SPNs), abonement?.
  2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ENTER:
   SETSPN ?a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN ?a http/crmservernameuseraccount
  Pastaba Vietos rezervavimo ?enklas crmservername yra serverio, kuriame bus ?diegta ?Microsoft Dynamics? CRM, pavadinimas. Vietos rezervavimo ?enklas domain.com atitinka domeno pavadinim?. Vietos rezervavimo ?enklas useraccount atitinka abonement?, kur? diegdami ?Microsoft Dynamics? CRM naudojate kaip tarnybos abonement?.

NUORODOS

Daugiau informacijos, kaip naudoti SPNs, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
929650 Kaip naudoti SPNs konfig?ruojant ?iniatinklio programas, saugomas IIS 6.0
Daugiau informacijos apie minimalias teises, kuri? reikia vartotojui, norin?iam b?ti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visuotinio diegimo administratoriumi, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
946686 Kaip programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visuotinio diegimo administratoriui suteikti minimalias teises

Savyb?s

Straipsnio ID: 946677 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com