Identifikator ?lanka: 946536 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Kada otvorite digitalno potpisani obrazac u programu Microsoft Office InfoPath 2003, vidite slede?u poruku o gre?ci tamo gde treba da se nalazi digitalni potpis:
Postoji problem sa ovim potpisom.
Nije mogu?e utvrditi ko je digitalno potpisao obrazac ako ne kliknete na dugme Prika?i detalje. Ako kliknete na dugme Prika?i detalje, vide?ete ime osobe koja je digitalno potpisala obrazac. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Ovaj digitalni potpis je istekao.

Koraci za re?avanje ovog problema

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Primenite paket hitnih ispravki za verziju programa InfoPath 2003 nakon servisnog paketa 3: 17. decembar 2007.

  Nabavka hitne ispravke

  Ovaj problem je re?en u paketu hitnih ispravki za verziju programa InfoPath 2003 nakon servisnog paketa 3, koji je izdat 17. decembra 2007. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  946535 Opis paketa hitnih ispravki za verziju programa InfoPath 2003 nakon servisnog paketa 3: 17. decembar 2007.
 2. Omogu?ite hitnu ispravku.

  Da bismo omogu?ili ovu hitnu ispravku umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami omogu?ili hitnu ispravku, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

  Popravi umesto mene

  Da biste automatski omogu?ili hitnu ispravku, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it 50006


  Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

  Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

  Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


  Popravi?u sâm

  Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
  Da biste omogu?ili ovu hitnu ispravku, sledite ove korake:
  1. Iza?ite iz programa InfoPath.
  2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Kliknite na slede?i klju? registratora:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. Kada izaberete klju? koji je naveden u 3. koraku, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo i izaberite stavku DWORD vrednost.
  5. Otkucajte AllowExpiredCertOnXmlValidate i pritisnite taster ENTER.
  6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku AllowExpiredCertOnXmlValidate i izaberite stavku Izmeni.
  7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
  8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.


Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en tako ?to ?ete proveriti da li se digitalni potpis pojavljuje. Ako se digitalni potpis pojavljuje, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 946536 - Poslednji pregled: 10. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office InfoPath 2003
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com