Windows Internet Explorer 7 bi?e distribuiran putem usluge WSUS od 12. februara 2008. Za upravljanje ovom ispravkom mo?e biti potrebno u?e??e administratora

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 946202 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Pregled

Microsoft ?e 12. februara 2008. izdati ispravku za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7 za Windows Server Update Services (WSUS), ozna?enu kao paket zbirnih ispravki. Ispravka za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7 predstavlja kompletan instalacioni paket koji ?e nadograditi ra?unare sa programom Internet Explorer 6 na Windows Internet Explorer 7. ?lanak Microsoft baze znanja sa brojem 940767 sadr?i vi?e informacija o ispravci za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
940767 Opis ispravke za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7
Budu?i da centar za preuzimanje i lokacija Microsoft Update opisuju ispravku za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7 kao Windows Internet Explorer 7, u narednom delu ovog ?lanka koristi?e se termin Windows Internet Explorer 7.

Ako odmah ?elite da instalirate Windows Internet Explorer 7 koriste?i WSUS, ovaj paket mo?ete da uvezete iz kataloga lokacije Microsoft Update slede?i uputstva u odeljku pod naslovom ?Primena programa Windows Internet Explorer 7 pomo?u usluge WSUS?.

Ako ste WSUS konfigurisali da ?automatski odobrava? pakete zbirnih ispravki (to nije podrazumevana konfiguracija), instalacija programa Windows Internet Explorer 7 bi?e automatski odobrena nakon 12. februara 2008. tako da ?ete mo?da ?eleti da preduzmete radnje navedene ispod kako biste upravljali na?inom i vremenom instalacije ove ispravke. Potrebno je da preduzmete radnju u slede?im slu?ajevima:
 • Koristite WSUS za upravljanje ispravkama u organizaciji.
 • Imate ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili pod operativnim sistemom Windows Server 2003 servisni paket 1 (SP1) na kojima je instaliran Internet Explorer 6.
 • Trenutno ne ?elite da nadogradite ra?unare na kojima je instaliran Internet Explorer 6 na Windows Internet Explorer 7.
 • Konfigurisali ste WSUS da automatski odobrava instalaciju zbirnih ispravki.
Va?ne napomene
 • Ovo se ne primenjuje na operativni sistem Windows Vista zato ?to Windows Internet Explorer 7 predstavlja komponentu operativnog sistema Windows Vista.
 • Alatke za blokiranje u programu Internet Explorer blokiraju samo instalaciju do koje dolazi kada se koriste funkcije Windows Update i ?Automatsko a?uriranje?. Alatke ne blokiraju distribuciju do koje dolazi kada se koristi WSUS. Ovaj ?lanak govori o distribuciji do koje dolazi kada se koristi WSUS. Internet Explorer 7 ve? je dostupan na 23 jezika pomo?u funkcija Windows Update i ?Automatsko a?uriranje?. Od 12. februara 2008. Internet Explorer 7 ?e biti dostupan i na japanskom jeziku pomo?u funkcija Windows Update i ?Automatsko a?uriranje?.

Primena programa Windows Internet Explorer 7 pomo?u usluge WSUS

Ako ne sinhronizujete pakete ozna?ene kao zbirne ispravke za WSUS ili ?elite odmah da instalirate Windows Internet Explorer 7 bez ?ekanja do 12. februara 2008, paket Windows Internet Explorer 7 mo?ete da uvezete u WSUS 3.0 iz kataloga Windows Update.
Napomena Ova funkcija uvoza dostupna je samo u usluzi WSUS verzije 3.0.

Na WSUS serveru:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razvijte stavku Ime ra?unara i izaberite stavku Radnja.
 3. Izaberite stavku Uvezi ispravke.
 4. WSUS ?e otvoriti prozor pregleda?a u kojem se od vas mo?e tra?iti da instalirate ActiveX kontrolu. Mora?ete da instalirate ActiveX kontrolu da biste nastavili.
 5. Kada je instalirate, vide?ete ekran kataloga Microsoft Update.
 6. U polju Pretraga otkucajte 940767, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 7. Prona?ite Internet Explorer pakete koji odgovaraju operativnim sistemima, jezicima i procesorima u va?em okru?enju. Kliknite na dugme Dodaj da biste ih dodali u korpu.
 8. Kada izaberete sve pakete koji su vam potrebni, kliknite na dugme Prika?i korpu.
 9. Kliknite na dugme Uvezi da biste uvezli pakete na WSUS server.
 10. Kada se zavr?i uvoz paketa, kliknite na dugme Zatvori da biste se vratili u WSUS.
Ispravke su sada dostupne za instalaciju putem usluge WSUS.

Vi?e o drugim metodama za instalaciju programa Windows Internet Explorer 7 mo?ete saznati iz Vodi?a za primenu programa Internet Explorer 7 koji je dostupan na lokaciji Microsoft Download Center. U njih spadaju:
 • Kori??enje sistema Systems Management Server
 • Kori??enje aktivnog direktorijuma i smernica grupe
Vodi? za primenu programa Internet Explorer 7:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e41d8800-d134-4356-a2e7-c01bee790908&DisplayLang=en

Odlaganje primene programa Windows Internet Explorer 7

Ako ste WSUS konfigurisali da automatski odobrava instalaciju zbirnih ispravki, ali ne ?elite da putem usluge WSUS automatski instalirate Windows Internet Explorer 7 kada on bude izdat 12. februara 2008, potrebno je da onemogu?ite ovo pravilo automatskog odobravanja pre 12. februara 2008. Kada se pravilo onemogu?i, mo?ete da sinhronizujete paket Windows Internet Explorer 7 sa WSUS serverom pomo?u koraka navedenih ispod. Kada se paket Windows Internet Explorer 7 sinhronizuje sa serverom, ne?e biti automatski odobren kada ponovo uklju?ite pravilo automatskog odobravanja. Koraci opisani ispod predvi?eni su za korisni?ki interfejs WSUS 3.0. Koraci za korisni?ki interfejs WSUS 2 SP1 su sli?ni, ali koriste stariji Web korisni?ki interfejs.

Radnja koju treba preduzeti pre 12. februara 2008.

Ovi koraci ?e privremeno izmeniti automatsko odobravanje koje ste mo?da kreirali da biste se uverili da instalacija paketa klasifikovanih kao zbirne ispravke nije automatski odobrena. Ovo su koraci za WSUS 3.0. Za WSUS 2.0 pogledajte dokumentaciju proizvoda.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razvijte stavku Ime ra?unara i izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Automatska odobrenja.
 4. Kliknite na pravilo koje automatski odobrava ispravku koja je klasifikovana kao zbirna ispravka, a zatim kliknite na dugme Uredi.

  Napomena Svojstva za ovo pravilo bi?e sli?na slede?im:
  • Kada se ispravka nalazi u zbirnim ispravkama
  • Odobri ispravku za sve ra?unare
 5. Kliknite na svojstvo Zbirne ispravke u okviru odeljka 2. korak: Ure?ivanje svojstava (kliknite na podvu?enu vrednost).
 6. Opozovite izbor u polju za potvrdu Zbirna ispravka i kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Automatska odobrenja.
Napomena Ako ne vidite pravilo koje je sli?no 4. koraku, niste konfigurisali WSUS da automatski odobrava instalaciju zbirnih ispravki. Zbog toga nisu potrebne dodatne radnje.

Radnje koje treba preduzeti nakon 12. februara 2008.

Navedeni koraci osiguravaju da instalacija programa Windows Internet Explorer 7 ne?e biti automatski odobrena. U slede?im koracima ru?no ?ete sinhronizovati novi paket Windows Internet Explorer 7 sa WSUS serverom tako da on ne?e biti instaliran kada ponovo omogu?ite automatsko odobravanje za zbirne ispravke. Ovo su koraci za WSUS 3.0. Za WSUS 2.0 pogledajte dokumentaciju proizvoda.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razvijte stavku Ime ra?unara i izaberite stavku Sinhronizacije.
 3. Kliknite na dugme Sinhronizuj odmah.
 4. Razvijte stavku Ime ra?unara, razvijte stavku Ispravke i izaberite stavku Sve ispravke.
 5. U padaju?em meniju Odobrenje izaberite stavku Neodobreno.
 6. Uverite se da je Windows Internet Explorer 7 naveden kao neodobrena ispravka.

  Napomena U zavisnosti od jezika i ispravki za operativni sistem koje ste uvezli mo?e biti navedeno vi?e ispravki.
Opcionalno Ako poslovne potrebe va?e organizacije zahtevaju da bude pode?eno automatsko odobravanje paketa zbirnih ispravki, postavke automatskog odobravanja mo?ete da vratite u pro?irenju konzole ?Usluge a?uriranja? u okviru Microsoft Management Console. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Razvijte stavku Ime ra?unara i izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Automatska odobrenja.
 4. Izaberite pravilo koje automatski odobrava ispravke razli?itih klasifikacija i kliknite na dugme Uredi.
 5. Izaberite svojstvo Zbirne ispravke u okviru odeljka 2. korak: Ure?ivanje svojstava (kliknite na podvu?enu vrednost).
 6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zbirne ispravke i kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Automatska odobrenja.
Napomena Budu?i da se pravila za automatsko odobravanje procenjuju samo kada se ispravka prvi put uveze u WSUS, ponovno uklju?ivanje ovog pravila nakon uvoza/sinhronizacije ispravke za Windows Internet Explorer 7 sa serverom ne?e dovesti do automatskog odobravanja ove ispravke.

Vi?e informacija o kori??enju automatskog odobravanja ispravki putem usluge WSUS potra?ite na WSUS blogu.

DODATNE INFORMACIJE

Uklanjanje programa Windows Internet Explorer 7 iz WSUS kataloga u oktobru 2007. zaustavilo je izve?tavanje o zalihama i primeni za Windows Internet Explorer 7 putem alatke Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) sistema Systems Management Server (SMS) 2003. Paket SMS 2003 ITMU iz februara 2008. obuhvata?e Windows Internet Explorer 7. Do tada, klijenti mogu da kreiraju standardnu Windows Internet Explorer 7 MSI instalaciju koriste?i IEAK 7.

Za vi?e informacija o kori??enju IEAK-a za kreiranje MSI instalacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
942812 Za primenu programa Internet Explorer 7 u okru?enjima aktivnog direktorijuma mogu se koristiti .msi datoteke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je potvrdio da se ovo primenjuje na Microsoft proizvode navedene u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 946202 - Poslednji pregled: 14. februar 2008. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbpubtypekc KB946202

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com