Sist?m?s, kur?s ir instal?ta 4 GB liela atmi?a, sist?ma Windows Vista SP1 zi?o par 4 GB lielu sist?mas atmi?u (RAM)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 946003 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes (SP1) instal??anas atmi?as (RAM) v?rt?ba, par ko zi?o sist?ma Windows Vista, var palielin?ties, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Sist?mas BIOS ir rezerv?jusi fizisko atmi?u grafikas un cit?m perif?rijas ier?c?m.
 • Dator? instal?t?s sist?mas atmi?as apjoms ir liel?ks par 3 GB.
??s izmai?as rodas t?p?c, ka sist?ma Windows Vista ar 1. servisa pakotni zi?o, cik liela fizisk? atmi?a dator? ir instal?ta. Visas iepriek??j?s oper?t?jsist?mas pirms sist?mas Windows Vista SP1, kuru pamat? ir Windows NT, zi?o, cik liela atmi?a oper?t?jsist?mai ir pieejama. Sist?m? Windows Vista SP1 ?? izmai?a attiecas tikai uz p?rskatu.

??s p?rskata izmai?as ir redzamas ??d?s viet?s:
 • RAM v?rt?ba iepaz??an?s centr?.
 • Atmi?as lielums loga Mans dators apak?da??.
 • Atmi?as (RAM) lielums log? Sist?mas rekviz?ti.
 • Kop?j? sist?mas atmi?as daudzuma v?rt?ba vad?bas pane?a elementa Veiktsp?jas inform?cija un r?ki lap? Skat?t un druk?t deta?as.
Turkl?t sist?mas inform?cijas r?ks (Msinfo32.exe) sist?mas kopsavilkuma lap? tagad par?da ??dus ierakstus:
 • Instal?t? fizisk? atmi?a (RAM)
 • Kop?j? fizisk? atmi?a
 • Pieejam? fizisk? atmi?a
Windows Vista SP1 instal?cija nemaina p?rskatu ??dos diagnostikas r?kos:
 • Uzdevumu p?rvaldnieka ciln? Veiktsp?ja
 • WinVer
 • DirectX diagnostikas r?k? (DXDiag.exe)

PAPILDINDORM?CIJA

Pirms Windows Vista SP1 instal??anas sist?ma Windows Vista par?d?ja, cik liela sist?mas atmi?a oper?t?jsist?mai ir pieejama. Datoros, kuros instal?t?s fizisk?s atmi?as lielums ir 3 GB vai maz?k, uzr?d?t? atmi?as v?rt?ba da?reiz var b?t nedaudz maz?ka par instal?to fizisko atmi?u. ??s at??ir?bu iemesls ir BIOS, un, iesp?jams, draiveru rezerv??ana fiziskajai atmi?ai. Piem?ram, da?u BIOS implement?cijas noteiktu fizisk?s atmi?as apjomu pie??ir grafikas adapterim. Parastie atmi?as lielumi grafikai ir no 8 MB l?dz 128 MB. Iesp?jami ar? citi atmi?as lielumi. BIOS un da?i draiveri var rezerv?t fizisko atmi?u cit?m perif?rijas ier?c?m vai nol?kiem. ??s rezerv?cijas ir pamatotas, un t?s ietilpst parastaj?s datora darb?b?s. Tom?r t?s samazina oper?t?jsist?mai un lietojumprogramm?m pieejam?s fizisk?s atmi?as apjomu. ??s rezerv?cijas ietekm? gan 32 bitu, gan ar? 64 bitu datorus.

Datoros, kuros ir 32 bitu oper?t?jsist?ma, sist?mas atmi?a, kuras apjoms ir liel?ks par 3 GB, un sist?ma Windows, kas jaun?ka par Windows Vista SP1, lietot?jiem ir redzama liel?ka at??ir?ba starp to atmi?as lielumu, kas oper?t?jsist?mai ir uzr?d?ts k? pieejams, un instal?t?s fizisk?s atmi?as lielumu. ?? at??ir?ba ir izskaidrojama ar to, ka noteikta fizisk?s adreses telpa ir j?rezerv? k? ievadizvades re?ioni kart?t?s atmi?as perif?rijas ier?c?m. ?ie ievadizvades re?ioni tiek iedal?ti starp fizisk?s adreses 3 GB un aug??j?s fizisk?s adreses 4 GB robe?u.

Fizisk?s atmi?as adreses, kas kart?tas ?iem ievadizvades re?ioniem, nevar lietot, lai adres?tu fizisko sist?mas atmi?u. ??s adreses nevar ar? lietot, lai ne?autu oper?t?jsist?mai izmantot noteiktu fizisko atmi?u, kurai t? parasti piek??st starp fizisk?s adreses 3 GB un aug??j?s fizisk?s adreses 4 GB robe?as. ?o ievadizvades re?ionu lielums at??iras atkar?b? no sist?mas, jo tie nosaka sist?mas perif?rijas ier??u tipu un konfigur?ciju.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows Vista tiek uzr?d?ta sist?mas atmi?a, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
929605 Ja dator? instal?t?s atmi?as (RAM) lielums ir 4 GB, sist?mas Windows Vista dialoglodzi?? Sist?mas inform?cija ir uzr?d?ts maz?ks sist?mas atmi?as lielums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k?p?c da??di lietot?ja interfeisa komponenti uzr?da mazliet at??ir?gus lielumus sist?mas atmi?as instal??anai sist?m? Windows Vista, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935268 Lietot?ja interfeisa komponenti sist?m? Windows Vista uzr?da mazliet at??ir?gus kop?j?s fizisk?s atmi?as lielumus, kas pieejama dator? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 946003 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com