Identifikator ?lanka: 945402 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Opis problema

Ikona programa Internet Explorer nije prikazana na radnoj povr?ini. Kada poku?ate pomo?u dijaloga Stavke na radnoj povr?ini u operativnom sistemu Windows XP ili dijaloga Postavke ikoni na radnoj povr?ini u operativnom sistemu Windows Vista da dodate ikonu programa Internet Explorer, polje za potvrdu Internet Explorer nije prikazano.

Popravi umesto mene

Da bi se ovaj problem automatski re?io, kliknite na vezu Otkloni ovaj problem. Zatim, kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke. Pratite korake ?arobnjaka za prikazivanje Internet Explorer ikone na radnoj povr?ini da biste kreirali ikonu programa Internet Explorer na radnoj povr?ini.
Popravi problem
Microsoft Fix it 50228


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte automatsku popravku na fle? disk ili na CD, a zatim je pokrenite na ra?unaru na kojem je do?lo do problema. Ako ne ?elite da koristite automatsku popravku, mo?ete poku?ati sami da otklonite problem

Va?no Windows 7 vi?e ne podr?ava mogu?nost izmene registratora za biranje specijalne ikone programa Internet Explorer koja ?e biti prikazana na radnoj povr?ini. Razlog za ovu izmenu je lak?e uklanjanje programa Internet Explorer za potrebe usagla?avanja. Internet Explorer ikonu mo?ete dodati na radnu povr?inu operativnog sistema Windows 7 jedino ako kreirate pre?icu kao ?to je prikazano u metodu 1.

Slede?i koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspe?na, pogledajte da li se Internet Explorer ikona nalazi na radnoj povr?ini. Ako ikona i dalje nije prikazana, ponovo pokrenite ra?unar ili kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, a zatim izaberite stavku Osve?i. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj povr?ini, proverite da li je aktivna opcija Prika?i ikone na radnoj povr?ini. Za korake za ovu radnju pogledajte druge stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Popravi?u sam

Da biste sami dodali Internet Explorer ikonu, izaberite neku od slede?ih metoda. Ako na radnoj povr?ini ?elite samo da kreirate Internet Explorer ikonu koja otvara mati?nu stranicu, izaberite metod 1 za kreiranje pre?ice. Izaberite metod 2 ako na radnu povr?inu ?elite da dodate specijalnu Internet Explorer ikonu koja izvr?ava slede?e radnje:
 • Otvara dijalog Svojstva Interneta
 • Pokre?e Internet Explorer bez dodataka (poput traka sa alatkama)

1. metod: Kreiranje pre?ice za Internet Explorer na radnoj povr?ini

Va?no Windows 7 vi?e ne podr?ava mogu?nost izmene registratora za biranje specijalne ikone programa Internet Explorer koja ?e biti prikazana na radnoj povr?ini. Razlog za ovu izmenu je lak?e uklanjanje programa Internet Explorer za potrebe usagla?avanja. Internet Explorer ikonu jedino mo?ete dodati na radnu povr?inu operativnog sistema Windows 7 ako kreirate pre?icu. Da biste na radnoj povr?ini kreirali pre?icu za program Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim prona?ite ikonu Internet Explorer u meniju Start. Ako ne mo?ete da prona?ete ikonu Internet Explorer u meniju Start, pogledajte u fascikli Programi ili Svi programi u meniju Start.

  Napomena Ako ne mo?ete da prona?ete ikonu Internet Explorer u meniju Start, pratite ove alternativne korake, odnosno, ako ne koristite Windows 7, izaberite metod 2.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu Internet Explorer i prevucite je sa menija Start na radnu povr?inu, a zatim izaberite stavku Kreiraj pre?ice ovde ili stavku Kopiraj ovde.
Pre?ica za Internet Explorer je kreirana na radnoj povr?ini. Mo?ete dvaput kliknuti na ovu ikonu da biste otvorili mati?nu stranicu u programu Internet Explorer.

Slede?i koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspe?na, pogledajte da li se ikona Internet Explorer nalazi na radnoj povr?ini. Ako ikona i dalje nije prikazana, ponovo pokrenite ra?unar ili kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, a zatim izaberite stavku Osve?i. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj povr?ini, postoji nekoliko drugih stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.


Napomena Da biste kreirali na radnoj povr?ini pre?icu za Internet Explorer za druge korisnike, prijavite se na ra?unar kao drugi korisnik, a zatim ponovite ovaj metod za svakog korisnika.

Metod 2: Dodavanje specijalne Internet Explorer ikone na radnu povr?inu

Va?no Windows 7 vi?e ne podr?ava mogu?nost izmene registratora za biranje specijalne ikone Internet Explorer koja ?e biti prikazana na radnoj povr?ini. Razlog za ovu izmenu je lak?e uklanjanje programa Internet Explorer za potrebe usagla?avanja. Internet Explorer ikonu mo?ete dodati na radnu povr?inu operativnog sistema Windows 7 jedino ako kreirate pre?icu kao ?to je prikazano u metodu 1.

Da biste dodali specijalnu Internet Explorer ikonu na radnu povr?inu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. Odnosno, izaberite stavku Zapo?ni pretragu ako je dostupna.
 2. U polju Otvori ili u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Bele?nica, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Pa?ljivo kopirajte i nalepite slede?i tekst u program ?Bele?nica?.
  Windows ure?iva? registratora verzije 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000
   
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000
  
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 5. U polju Ime datoteke otkucajte le.reg, a zatim sa?uvajte datoteku na radnoj povr?ini.
 6. Iza?ite iz programa ?Bele?nica?.
 7. Dvaput kliknite na datoteku Ie.reg koja se nalazi na radnoj povr?ini.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
 8. U dijalogu Ure?iva? registratora kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Specijalna Internet Explorer ikona je dodata na radnu povr?inu. Mo?ete dvaput kliknuti na ovu ikonu da biste otvorili mati?nu stranicu u programu Internet Explorer.

  Da biste otvorili dijalog Internet opcije, kliknite desnim tasterom mi?a na ovu ikonu, a zatim izaberite stavku Svojstva. Da biste pokrenuli Internet Explorer bez dodataka, kliknite desnim tasterom mi?a na ovu ikonu, a zatim izaberite stavku Pokreni bez dodataka.
Slede?i koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspe?na, pogledajte da li se ikona Internet Explorer nalazi na radnoj povr?ini. Ako ikona nije prikazana, ponovo pokrenite ra?unar ili kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, a zatim izaberite stavku Osve?i. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj povr?ini, postoji nekoliko drugih stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
Napomena Da biste na radnoj povr?ini kreirali specijalnu Internet Explorer ikonu za druge korisnike, prijavite se na ra?unar kao drugi korisnik, a zatim ponovite ovaj metod za svakog korisnika.

Alternativni koraci za kreiranje pre?ice za Internet Explorer (metod 1)

 1. Pa?ljivo izaberite, a zatim kopirajte slede?u komandu:
  "%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"
  Va?no Ne zaboravite da izaberete navodnike (??) na po?etku i kraju ove komande.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Pre?ica.
 3. U ?arobnjaku za kreiranje pre?ice kliknite desnim tasterom mi?a na polje Otkucajte lokaciju stavke, a zatim izaberite stavku Nalepi da biste nalepili komandu koju ste kopirali u 1. koraku.
 4. Kliknite na dugme Dalje.
 5. U polju Otkucajte ime za ovu pre?icu otkucajte Internet Explorer.
 6. Kliknite na dugme Zavr?i.

  Pre?ica za Internet Explorer je kreirana na radnoj povr?ini. Mo?ete dvaput kliknuti na ovu ikonu da biste otvorili mati?nu stranicu u programu Internet Explorer.
Slede?i koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspe?na, pogledajte da li se ikona Internet Explorer nalazi na radnoj povr?ini. Ako ikona nije prikazana, ponovo pokrenite ra?unar ili kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, a zatim izaberite stavku Osve?i. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj povr?ini, postoji nekoliko drugih stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Druge stvari koje treba proveriti

Ako pomo?u metoda iz ovog ?lanka niste re?ili problem i ikona i dalje nije prikazana na radnoj povr?ini, proverite da li je Windows pode?en da prikazuje ikone na radnoj povr?ini i omogu?ava pristup programu Internet Explorer.

Prika?i ikone na radnoj povr?ini

Da biste proverili da li je Windows pode?en da prikazuje ikone na radnoj povr?ini, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na praznu oblast radne povr?ine.
 2. Izaberite stavku Prika?i ako koristite operativni sistem Windows Vista. Odnosno, izaberite stavku Rasporedi ikone po ako koristite operativni sistem Windows XP.
 3. Ako se znak potvrde ne nalazi pored stavke Prika?i ikone na radnoj povr?ini, potvrdite izbor Prika?i ikone na radnoj povr?ini.

Omogu?i pristup programu Internet Explorer

Da biste proverili da li je Windows pode?en da dozvoli pristup programu Internet Explorer, pratite odgovaraju?e korake za svoju verziju operativnog sistema Windows:

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Podrazumevani programi.
 2. Izaberite stavku Pode?avanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti ra?unara.
 3. U dijalogu Izbor konfiguracije izaberite stavku Prilago?eno.
 4. Potvrdite izbor u polju Omogu?i pristup ovom programu pored stavke Internet Explorer.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pode?avanje pristupa i podrazumevanih vrednosti programa.
 2. U dijalogu Izbor konfiguracije izaberite stavku Prilago?eno.
 3. Potvrdite izbor u polju Omogu?i pristup ovom programu pored stavke Internet Explorer.
Ako problem i dalje nije re?en, obratite se podr?ci za Internet Explorer.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 945402 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 14.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbmsnclientportal kbtshoot kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbprb KB945402

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com