Sistemske ikone se ne pojavljuju na sistemskoj traci poslova u operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 dok ponovo ne pokrenete ra?unar

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 945011 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Podr?ka za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavlja se 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows XP, uverite se da koristite Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Kada prvi put pokrenete ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, neke od slede?ih ikona se ne pojavljuju na sistemskoj traci poslova u donjem desnom uglu ekrana.
 • Ikona ?Mre?a?
 • Ikona ?Ja?ina zvuka?
 • Ikona ?Napajanje?
Tako?e mo?ete primetiti da izbori u poljima za potvrdu za povezane sistemske ikone nisu potvr?eni na kartici Sistemska traka poslova u dijalogu Traka zadataka i svojstva ?Start? menija. Me?utim, mre?a, ja?ina zvuka i funkcije napajanja funkcioni?u ispravno ?ak i kada se njihove povezane ikone ne pojavljuju na sistemskoj traci poslova. Ovim funkcijama mo?ete pristupiti pomo?u kontrolne table.

Ako ra?unaru date dovoljno vremena da zavr?i inicijalizacije usluge pokretanja pre nego ?to ponovo pokrenete ra?unar, a neke sistemske ikone se i dalje ne pojavljuju na sistemskoj traci poslova posle ponovnog pokretanja, mo?ete u?initi da se ponovo pojave tako ?to ?ete izbrisati dva potklju?a iz registratora.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50229


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za druge jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada posetite odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Kada prvi put pokrenete novi ra?unar, operativni sistem obi?no pokre?e inicijalizacije usluge pokretanja koje mogu potrajati od jednog do ?est sati, u zavisnosti od toga koje aplikacije su unapred u?itane na ra?unaru. Uverite se da ste operativnom sistemu pru?ili dovoljno vremena da zavr?i ove inicijalizacije usluge pokretanja pre nego ?to isklju?ite ili ponovo pokrenete ra?unar. Ovaj problem se obi?no ne ponavlja kada operativni sistem zavr?i sa inicijalizacijom svih usluga u pozadini pre ponovnog pokretanja.

Napomena Mo?ete utvrditi da li su te inicijalizacije usluge zavr?ene posmatranjem aktivnosti svetla ?vrstog diska (ako ra?unar ima ovu funkciju). Ako svetlo ?vrstog diska povremeno treperi umesto da je stalno uklju?eno, te inicijalizacije usluge su mo?da zavr?ene. Iskori??enost CPU-a mo?ete proveriti na kartici Performanse u Windows upravlja?u zadacima. Ako je iskori??enost CPU-a manja od 15 procenata, inicijalizacije usluge su verovatno zavr?ene i mo?ete isklju?iti ili ponovo pokrenuti ra?unar. Kako bi se ikone ponovo pojavile, izbri?ite dva potklju?a iz registratora. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Napomena Ovo re?enje ?ete mo?da morati ponovo da primenite posle ponovnog pokretanja ra?unara ako se ikone i dalje ne budu pojavljivale na sistemskoj traci poslova.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu ili u polju Pretra?ite programe i datoteke otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako vam bude zatra?ena lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. U oknu sa detaljima izaberite stavku registratora IconStreams.
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
 5. U oknu sa detaljima izaberite stavku registratora PastIconsStream.
 6. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da.
 7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 8. Ponovo pokrenite proces Explorer.exe. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ESC.
  2. Na kartici Procesi u upravlja?u zadacima kliknite na proces explorer.exe, a zatim kliknite dva puta na dugme Zavr?i proces.
  3. U meniju Datoteka izaberite stavku Novi zadaci (Pokreni), otkucajte explorer i kliknite na dugme U redu.
  4. Iza?ite iz upravlja?a zadacima.
 9. Ako koristite Windows 7, sledite ove dodatne korake:
  1. Kliknite na dugme ?Start?
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , otkucajte Prilagodi ikone i izaberite stavku Prilagodi ikone na traci zadataka.
  2. Izaberite stavku Uklju?i ili isklju?i sistemske ikone, a zatim postavite stavke ?Ja?ina zvuka?, ?Mre?a? i ?Sistem napajanja? na opciju Uklju?eno.
  3. Kliknite na dugme U redu, uverite se da je pona?anje za stavke ?Napajanje?, ?Mre?a? i ?Ja?ina zvuka? ispravno postavljeno, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 945011 - Poslednji pregled: 10. oktobar 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com