Sist?mas Windows Vista vai Windows 7 pazi?ojumu apgabal? netiek par?d?tas sist?mas ikonas, kam?r netiek restart?ts dators

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 945011 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

Kad pirmoreiz start?jat datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows 7, pazi?ojumu apgabal? ekr?na labaj? apak??j? st?r? netiek par?d?ta viena vai vair?kas t?l?k nor?d?t?s ikonas.
 • T?kla ikona
 • Ska?uma ikona
 • Ener?ijas ikona
Varat ar? paman?t, ka dialoglodzi?a Uzdevumjoslas un izv?lnes S?kt rekviz?ti ciln? Pazi?ojumu apgabals nav atz?m?tas attiec?go sist?mas ikonu izv?les r?ti?as. Tom?r t?kla, ska?uma un ener?ijas l?dzek?i darbojas pareizi, lai ar? ar tiem saist?t?s ikonas netiek par?d?tas pazi?ojumu apgabal?. ?iem l?dzek?iem var piek??t vad?bas panel?.

Ja pirms datora restart??anas tam bija pietiekami daudz laika pabeigt start??anas pakalpojumu inicializ??anu un p?c restart??anas pazi?ojumu apgabal? joproj?m nav redzama viena vai vair?kas sist?mas ikonas, varat t?s atkal par?d?t, izdz??ot divas re?istra apak?atsl?gas.

Ja v?laties, lai Microsoft nov?r? ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties to izdar?t pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski palaistu probl?mas risin?jumu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50229


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Tagad atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".

Labot patst?v?gi

Kad pirmoreiz start?jat jaunu datoru, oper?t?jsist?ma parasti palai? start??anas pakalpojumu inicializ??anu, kuru pabeig?ana var ilgt no vienas l?dz se??m stund?m atkar?b? no t?, kuras lietojumprogrammas ir iepriek? iel?d?tas dator?. ?aujiet oper?t?jsist?mai darboties pietiekami ilgi, lai pabeigtu ?o start??anas pakalpojumu inicializ??anu, un tikai p?c tam izsl?dziet vai restart?jiet datoru. ?? probl?ma parasti nerodas atkal, ja oper?t?jsist?ma pirms restart??anas ir pabeigusi inicializ?t visus fona pakalpojumus.

Piez?me Lai noteiktu, vai pakalpojumu inicializ??ana ir pabeigta, nov?rojiet ciet? diska indikatora aktivit?ti (ja dator? ir ?is l?dzeklis). Ja ciet? diska indikators mirgo, nevis degs past?v?gi, ?o pakalpojumu inicializ??ana, iesp?jams, ir pabeigta. Centr?l? procesora lietojumu var p?rbaud?t ar? Windows uzdevumu p?rvaldnieka ciln? Veiktsp?ja. Ja centr?l? procesora lietojums ir maz?ks par 15 procentiem, pakalpojumu inicializ??ana, iesp?jams, ir pabeigta, un varat izsl?gt vai restart?t datoru. Lai atkal att?lotu ikonas, varat izdz?st divas re?istra apak?atsl?gas. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas.

Piez?me. P?c datora restart??anas ?is risin?jums, iesp?jams, j?lieto atk?rtoti, ja ikonas joproj?m nav redzamas pazi?ojumu apgabal?.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu vai lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet regedit un nospiediet tausti?u ENTER.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. Detaliz?tas inform?cijas r?t? noklik??iniet uz re?istra ieraksta IconStreams.
 4. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 5. Detaliz?tas inform?cijas r?t? noklik??iniet uz re?istra ieraksta PastIconsStream.
 6. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Restart?jiet procesu Explorer.exe. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+SHIFT+ESC.
  2. Uzdevumu p?rvaldnieka ciln? Procesi noklik??iniet uz procesa explorer.exe un p?c tam divreiz noklik??iniet uz Beigt procesu.
  3. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Jauni uzdevumi (palaist), ierakstiet explorer un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  4. Izejiet no uzdevumu p?rvaldnieka.
 9. Ja dator? darbojas sist?ma Windows 7, izpildiet t?l?k nor?d?t?s papildu darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ierakstiet Piel?got ikonas un noklik??iniet uz Piel?got uzdevumjoslas ikonas.
  2. Noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt sist?mas ikonas un iestatiet vienumus Ska?ums, T?kls un Ener?ijas sist?ma uz Iesl?gts.
  3. Noklik??iniet uz Labi, p?rliecinieties, vai ener?ijas, t?kla un ska?uma darb?ba ir iestat?ta pareizi, un noklik??iniet uz Labi.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 945011 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 10. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com