Sistemos ?Windows Vista? arba ?Windows 7? informacini? prane?im? srityje sistemos piktogramos nerodomos tol, kol kompiuteris nepaleid?iamas i? naujo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 945011 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

Paleidus kompiuter? su ?Windows Vista? arba ?Windows 7? pirm? kart?, informacini? prane?im? srityje, apatiniame de?iniajame ekrano kampe, nerodomos toliau pateikiamos piktogramos.
 • Tinklo piktograma
 • Garsumo piktograma
 • Maitinimo piktograma
Be to, galite pasteb?ti, kad dialogo lango U?duo?i? juostos ir meniu Prad?ti ypatyb?s skirtuke Informacini? prane?im? sritis n?ra pa?ym?ti susijusi? sistemos piktogram? ?ym?s langeliai. Ta?iau tinklo, garsumo ir maitinimo funkcijos veikia tinkamai, net jei informacini? prane?im? srityje nerodomos j? susijusios piktogramos. ?ias funkcijas galite pasiekti naudodami valdymo skyd?.

Jei prie? paleisdami kompiuter? i? naujo palauk?te pakankamai laiko, kol jis baigs inicijuoti paleisties tarnybas, o paleidus i? naujo viena arba kelios sistemos piktogramos vis tiek nepasirodo informacini? prane?im? srityje, jas priversti pasirodyti galite panaikin? du registro dalinius raktus.

Jei pageidaujate, kad tai atliktume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei tai norite atlikti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Pataisyti u? mane

Nor?dami paleisti ?? problemos sprendim? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50229


Pastaba ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir su kit? kalb? ?Windows? versijomis.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Kai pirm? kart? paleid?iate nauj? kompiuter?, operacin? sistema paprastai vykdo paleisties tarnyb? inicijavim?, kuris gali trukti nuo vienos iki ?e?i? valand?, ? tai priklauso nuo to, kokios programos kompiuteryje yra ?keltos i? anksto. ?sitikinkite, kad prie? i?jungiant arba i? naujo paleid?iant kompiuter? operacinei sistemai pakako laiko u?baigti ?i? paleisties tarnyb? inicijavim?. ?i problema paprastai nekyla, kai prie? i? naujo paleid?iant operacin? sistem? ji baigia inicijuoti visas fone veikian?ias tarnybas.

Pastaba Ar ?ios tarnybos buvo baigtos inicijuoti, galite nustatyti steb?dami stand?iojo disko lemput?s veikl? (jei j?s? kompiuteryje ji yra). Jei stand?iojo disko lemput? mirksi, o ne ?vie?ia nuolatos, ?ios tarnybos gali b?ti jau inicijuotos. Be to, galite patikrinti CPU panaudojim? ?Windows? u?duo?i? tvarkytuvo skirtuke Efektyvumas. Jei CPU naudojamas ma?iau nei 15 procent?, tik?tina, kad tarnyb? inicijavimas u?baigtas ir galite i?jungti arba i? naujo paleisti kompiuter?. Piktogramas galite priversti pasirodyti panaikinus du registro dalinius raktus. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba ?? sprendim?, paleidus kompiuter? i? naujo, gali tekti pritaikyti dar kart?, jei piktogramos vis tiek nepasirodys informacini? prane?im? srityje.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , ?veskite regedit ? lauk? Prad?ti ie?k? arba Ie?koti program? ir fail?, tada paspauskite ENTER.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. I?samios informacijos srityje spustel?kite registro ?ra?? IconStreams.
 4. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti, tada spustel?kite Taip.
 5. I?samios informacijos srityje spustel?kite registro ?ra?? PastIconsStream.
 6. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti, tada spustel?kite Taip.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. Paleiskite proces? ?Explorer.exe? i? naujo. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Paspauskite CTRL+SHIFT+ESC.
  2. U?duo?i? tvarkytuvo skirtuke Procesai spustel?kite proces? explorer.exe, tada dukart spustel?kite Baigti proces?.
  3. Meniu Failas spustel?kite Naujos u?duotys (paleisti), ?veskite explorer, tada spustel?kite Gerai.
  4. U?darykite u?duo?i? tvarkytuv?.
 9. Jei naudojat?s ?Windows 7?, atlikite ?iuos papildomus veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ?veskite Tinkinti piktogramas, tada spustel?kite Tinkinti u?duo?i? juostos piktogramas.
  2. Spustel?kite ?jungti arba i?jungti sistemos piktogramas, tada nustatykite Garsumas, Tinklas ir Maitinimo sistema ? ?jungta.
  3. Spustel?kite Gerai, ?sitikinkite, kad Maitinimo, Tinklo ir Garsumo veikimas nustatytas tinkamai, tada spustel?kite Gerai.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Savyb?s

Straipsnio ID: 945011 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com