Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong các b?n c?p nh?t tr?c quan 2005 SourceSafe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 943847 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Visual SourceSafe 2005. Bài này li?t kê các l?i đư?c c? đ?nh trong các b?n c?p nh?t tr?c quan 2005 SourceSafe. Bài vi?t này c?ng cung c?p m?t danh sách các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t tr?c quan 2005 SourceSafe.

THÔNG TIN THÊM

Lưu ? quan tr?ng v? th? giác SourceSafe 2005 Update

B?n c?p nh?t này là m?t rollup hotfixes cho Visual SourceSafe 2005. B?n c?p nh?t này bao g?m nhi?u c?i ti?n đ? ?n đ?nh, c?i ti?n hi?u su?t, c?i ti?n d? li?u, c?i ti?n tính toàn v?n và c?i thi?n kh? năng s? d?ng. B?n c?p nh?t này c?ng c?i thi?n kh? năng tương h?p v? sau v?i Microsoft Visual Studio 2008 và Windows Vista.

Ghi chú
 • B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio ho?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio.
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trư?c khi b?n s? d?ng Visual SourceSafe tích h?p trong Visual Studio. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, Visual SourceSafe là tương h?p v? sau v?i Visual Studio 2008.
 • B?n ch? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này m?t th?i gian.
 • B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này qua b?t k? hotfix Visual SourceSafe 2005 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ? Trong tương lai tr?c quan SourceSafe 2005 hotfixes s? tích l?y và s? bao g?m t?t c? nh?ng thay đ?i trong b?n c?p nh?t này. Ngoài ra, các t?p tin c? s? không ghi đè lên phiên b?n m?i hơn.

Làm th? nào đ? có đư?c tr?c quan SourceSafe 2005 Update

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? VS80-KB943847-X 86-INTL.exe gói bây gi?.

Ngày phát hành: 11 tháng 12, 2007

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

L?i c? đ?nh trong các b?n c?p nh?t tr?c quan 2005 SourceSafe

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
916688Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng b?n ghi d?ch v? tăng cư?ng tr?c quan SourceSafe năm 2005 LAN cùng v?i Visual Studio 2005 trên m?t máy ch? đang ch?y Windows 2000: "Không th? s? d?ng b?n ghi d?ch v? SourceSafe LAN"
917491 Kh?c ph?c: Ti?n ích Analyze.exe có th? không chính xác xoá t?p tin và các d? án trong Visual SourceSafe năm 2005 khi b?n ch?y các ti?n ích b?ng cách s? d?ng - d switch
923434 Kh?c ph?c: Các t?p tin PDF tr? thành b? h?ng sau khi b?n ki?m tra các t?p tin PDF trong Visual SourceSafe 2005
924702 Không kh?c ph?c: B?n th? so sánh các phiên b?n m?i nh?t c?a m?t t?p tin đ? b?t k? phiên b?n trư?c c?a t?p đó sau khi b?n thay đ?i loại tệp v?i loại tệp UTF8 trong Visual SourceSafe 2005
923842 Kh?c ph?c: Thông báo l?i trong t?p tin Analyze.log khi b?n ch?y ti?n ích Analyze.exe trong Visual SourceSafe 2005: "0\DATA\\ t?p tin không ph?i là m?t t?p tin b? máy cơ s? d? li?u v?t l? SourceSafe h?p l?"
927004 Kh?c ph?c: Sau khi b?n th?c hi?n m?t ho?t đ?ng h?p nh?t vào m?t t?p tin trong Visual SourceSafe 2005, tài kho?n ch? có ba th? truy c?p các t?p tin sáp nh?p
925234 Kh?c ph?c: Khi b?n ki?m tra và sau đó c? g?ng đ? m? m?t t?p tin PDF, t?p có th? không m? n?u các t?p tin đ? đư?c ki?m tra b?ng cách s? d?ng Visual SourceSafe 2005
925275 Kh?c ph?c: Khi b?n t?o m?t báo cáo đ? hi?n th? l?ch s? c?a m?t t?p tin ngu?n, Visual SourceSafe 2005 có th? d?ng đ?t ng?t
927887 S?a ch?a: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng các tùy ch?n có đư?c phiên b?n m?i nh?t trong Visual SourceSafe 2005 đ? c? g?ng đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a m?t t?p tin XML: "SourceSafe là không th? k?t thúc vi?t m?t t?p tin"
928392 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? ki?m tra trong m?t t?p tin có m?t b?nh lu?n m?u và các m?u b?nh lu?n có hơn ba trong d?ng Visual SourceSafe 6.0: "L?i đ?c t? t?p"
930573 Kh?c ph?c: Visual SourceSafe 2005 có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n t?o ra m?t báo cáo trong hộp thoại "Hi?n th? l?ch s?"
932058 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thi?t l?p giá tr? c?a tài s?n IVSSItem.AutoDetectEncoding đ? "sai" N?u m?c đư?c ch?n trong Visual SourceSafe 2005: "System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004D67F)"
934723 Kh?c ph?c: B?n có th? nh?n m?t thông báo l?i khi b?n s? d?ng Ole t? đ?ng hóa đ? l?p tr?nh l?y m?t phiên b?n c? th? c?a m?t t?p tin t? l?ch s? trong Visual SourceSafe 2005
932874 Kh?c ph?c: Visual SourceSafe 2005 có th? ng?ng đáp ?ng (hàng) khi b?n ki?m tra trong m?t t?p nh? phân l?n
938607 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thêm t?p tin b? máy cơ s? d? li?u Visual SourceSafe 2005 ho?c khi b?n c? g?ng đ? l?y các t?p tin t? m?t b? máy cơ s? d? li?u Visual SourceSafe 2005 b?ng cách s? d?ng Web truy c?p thông qua HTTP: "Ho?t đ?ng timed out"
B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m các b?n s?a l?i đư?c không trư?c đây tài li?u trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
http://blogs.MSDN.com/richardb/Archive/2007/06/06/list-of-Bugs-Fixed-in-sourcesafe-2005-GDR.aspx

Thông tin v? th? giác SourceSafe 2005 Update

hệ điều hành đư?c h? tr?

B?n c?p nh?t này đư?c h? tr? trên hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows XP Home Edition v?i Service Pack 2
 • Windows XP Professional v?i Service Pack 2
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Media Center Edition 2004 v?i Service Pack 2
 • Windows XP Media Center Edition 2002 v?i Service Pack 2
 • Windows XP máy tính bảng Edition v?i Service Pack 2
 • Windows Server 2003 R2, phiên b?n tiêu chu?n
 • Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, ?n b?n thư?ng v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2003, phiên b?n Web v?i Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Professional v?i Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Server v?i Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server v?i Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server v?i Service Pack 4
B?n c?p nh?t này c?ng đư?c h? tr? trên hệ điều hành sau trong c?a s? trên c?a s? (WOW) h? th?ng ph?:
 • Windows 7 Professional 64-bit
 • Windows 7 Starter 64-bit
 • C?a s? 7 cu?i cùng 64-bit
 • C?a s? 7 trang chủ cơ b?n 64-bit
 • Windows 7 Home Premium 64-bit
 • Windows 7 Starter 64-bit v?i Service Pack 1
 • C?a s? 7 cu?i cùng 64-bit v?i Service Pack 1
 • C?a s? 7 trang chủ cơ b?n 64-bit v?i Service Pack 1
 • Windows 7 Home Premium 64-bit v?i Service Pack 1
 • Windows XP Professional x 64 Edition v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2003 R2, tiêu chu?n x 64 Edition
 • Windows Server 2003 R2, Enterprise x 64 Edition
 • Windows Server 2003 R2, Datacenter x 64 Edition
 • Windows Server 2003, tiêu chu?n x 64 Edition v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p x 64 v?i Service Pack 1
 • Windows Server 2003, trung tâm d? li?u x 64 Edition v?i Service Pack 1

cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên máy tính đang ch?y Windows Vista, b?n ph?i có cao mức cấp phép. Đ? c?p quy?n truy c?p cao cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?m chu?t ph?i vào t?p tin th?c thi, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
  • Ch?y t?p tin th?c thi t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên.
 • B?n c?p nh?t này xu?t hi?n trong các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển, như sau:
  Update for Microsoft Visual SourceSafe 2005 - ENU (KB943847)

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Visual SourceSafe 2005 cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, tr? khi m?t trong các t?p tin đ? đư?c C?p Nh?t đ? đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Analyze.exe8.0.50727.1551249,85621 Tháng mư?i m?t, 200716: 12
Ddconv.exe8.0.50727.1551105,97621 Tháng mư?i m?t, 200716: 11
Ddupd.exe8.0.50727.1551107,00021 Tháng mư?i m?t, 200716: 12
Microsoft.visualstudio.sourcesafe.Inter.dll8.0.50727.155149,15221 Tháng mư?i m?t, 200709: 35
Microsoft.visualstudio.sourcesafe.interop.dll8.0.50727.155149,15221 Tháng mư?i m?t, 200709: 35
Mkss.exe8.0.50727.155142,48821 Tháng mư?i m?t, 200716: 10
Remotevsssccui.dll8.0.50727.155181,92021 Tháng mư?i m?t, 200710: 56
Remotevssscc.dll8.0.50727.1551336,38421 Tháng mư?i m?t, 200712: 17
Ssadmin.exe8.0.50727.1551136,19221 Tháng mư?i m?t, 200716: 12
Ssapi.dll8.0.50727.1551502,78421 Tháng mư?i m?t, 200712: 14
Ssarc.exe8.0.50727.1551362,48821 Tháng mư?i m?t, 200716: 12
Ssexp.exe8.0.50727.1551141,30421 Tháng mư?i m?t, 200716: 11
Ssgui.dll8.0.50727.15511,257,47221 Tháng mư?i m?t, 200712: 15
Ssrestor.exe8.0.50727.1551351,23221 Tháng mư?i m?t, 200716: 11
Ssscc.dll8.0.50727.15511,270,78421 Tháng mư?i m?t, 200713: 51
Ssservice.exe8.0.50727.1551329,72821 Tháng mư?i m?t, 200716: 12
Ssui.dll8.0.50727.1551947,20021 Tháng mư?i m?t, 200712: 14
Ssxx.dll8.0.50727.15512,56021 Tháng mư?i m?t, 200712: 14
SS.exe8.0.50727.1551420,33621 Tháng mư?i m?t, 200716: 11
Tdnamespaceextensionui.dll8.0.50727.1551282,62421 Tháng mư?i m?t, 200710: 53
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727.1551734,20821 Tháng mư?i m?t, 200712: 14
Vsswebservice.dll8.0.50727.155145,05621 Tháng mư?i m?t, 200712: 16
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

H? tr? tr?c quan SourceSafe 2005 Update

H? tr? bi?u m?u chính cho Visual SourceSafe 2005 Update có s?n thông qua Microsoft ghép n?i web site. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Connect.Microsoft.com
H? tr? bi?u m?u chính cho Visual SourceSafe 2005 Update c?ng có s?n thông qua các di?n đàn m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://Social.MSDN.Microsoft.com/forums/en-US/Categories

Thu?c tính

ID c?a bài: 943847 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual SourceSafe 2005 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB943847 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 943847

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com