Lo?i tr? đư?c đ? ngh? c?a t?p tin và m?c tin thư thoại cho Microsoft Forefront khách hàng Security, Forefront Endpoint Protection 2010 và Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 943556 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft Forefront khách hàng Security, Forefront Endpoint Protection 2010 và Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection quét các t?p tin và m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n cho các chương tr?nh đ?c h?i đư?c g?i là ph?n m?m gây h?i. theo m?c đ?nh, t?t c? các t?p và c?p đư?c bao g?m khi các chương tr?nh quét máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? c?u h?nh đ?ng đ?u khách hàng an ninh, Forefront Endpoint Protection 2010 và h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection b? qua m?t s? t?p tin ho?c m?c tin thư thoại khi h? quét máy tính. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không th?c hi?n m?t quét ph?n m?m gây h?i trên các t?p tin cho m?t s? chương tr?nh ho?c cho vai tr? hệ điều hành. Đi?u này là đ? giúp ngăn ng?a các v?n đ? sau:
 • M?t chương trình chống phần mềm có hại không chính xác có th? xác đ?nh r?ng m?t t?p tin chương tr?nh là ph?n m?m gây h?i. Đi?u này s? đư?c coi là m?t dương tính gi?.
 • Các ho?t đ?ng quét antimalware có th? gi?m hi?u su?t cho m?t chương tr?nh c? th? khi chương tr?nh đó c? g?ng truy c?p t?p tin chương tr?nh c?a nó.
Bài vi?t này ch?a các liên k?t đ?n bài vi?t và web site xác đ?nh t?p tin và m?c tin thư thoại cho các s?n ph?m Microsoft nh?t đ?nh. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n lo?i tr? các t?p tin và m?c tin thư thoại t? Forefront Security và h? th?ng Trung tâm 2012 Endpoint Protection quét ho?t đ?ng.

Lưu ?: Thông tin trong bài vi?t này c?ng áp d?ng cho các chương tr?nh ch?ng virus ho?c antimalware khác mà b?n có th? s? d?ng. Ngoài ra, n?u b?n ch?y m?t chương tr?nh ch?ng virus ho?c antimalware trên m?t máy tính đang ch?y m?t chương tr?nh bên th? ba ho?c b?n ghi d?ch v?, chúng tôi đ? ngh? b?n liên h? v?i nhà cung c?p chương tr?nh. Các nhà cung c?p chương tr?nh có th? giúp xác đ?nh cho dù m?t s? t?p tin ho?c m?c tin thư thoại c?n đư?c lo?i tr? t? các ho?t đ?ng quét ch?ng virus ho?c antimalware.

Thông tin thêm

Ph?n sau đây ch?a thông tin v? các t?p tin và m?c tin thư thoại mà chúng tôi khuyên b?n nên đư?c lo?i tr? kh?i quét b?i antimalware chương tr?nh. Các thông tin đư?c phân lo?i b?i vai tr? hệ điều hành ho?c b?ng tên chương tr?nh.

Forefront Endpoint Protection và h? th?ng Trung tâm Endpoint Protection có c?u h?nh s?n m?u chính sách cho các vai tr? máy ch? khác nhau. Đ? bi?t thêm chi ti?t liên quan đ?n các b?n m?u này, h?y xem http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/gg412475.aspx.

B? ki?m soát mi?n

815263 Ch?ng virus, sao lưu và đ?a t?i ưu hóa các chương tr?nh tương h?p v? sau v?i b?n ghi d?ch v? tái t?o t?p
837932 ID s? ki?n 2108 và t? ch?c s? ki?n ID 1084 x?y ra trong các đ?ng g?i trong nư?c c?a Thư mục Họat động trong Windows 2000 Server và Windows Server 2003
822158 Virus quét các khuy?n ngh? đ?i v?i doanh nghi?p máy tính đang ch?y hi?n đang h? tr? các phiên b?n c?a Windows

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Qu?n l? các b? ki?m soát mi?n
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/7e56fd5d-a6a2-44eb-8915-4a47bae41fda1033.mspx
Qu?n l? các ph?n m?m ch?ng vi-rút trên b? b? ki?m soát mi?n Thư mục Họat động
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc816917 (v=ws.10).aspx

Microsoft Exchange Server

328841 Đ?i Ngo?i t? và ch?ng vi-rút ph?n m?m
245822 Khuy?n ngh? cho x? l? s? c? m?t Exchange Server máy tính v?i ph?n m?m ch?ng virus cài đ?t chuyên bi?t
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/9fb755f5-5f0b-4817-a584-70c76a62eae2.aspx

Forefront Endpoint Protection

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site sau c?a Microsoft:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Forefront/ee822838

H? ph?c v? thông tin Internet (IIS)

817442 IIS 6.0: Quét virus c?a IIS nén m?c tin thư thoại có th? d?n đ?n t?p tin 0-byte

Microsoft Internet Security và Acceleration (ISA) máy ch?

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc707727.aspx

Máy ch? Microsoft SharePoint Portal

320111 Ng?u nhiên l?i có th? x?y ra khi ph?n m?m ch?ng virus quét h? th?ng lưu tr? Web Microsoft SharePoint c?ng máy ch? năm 2001 và SharePoint Portal Server 2003
322941 V? trí c?a Microsoft trên gi?i pháp ch?ng virus cho máy ch? Microsoft SharePoint Portal

Microsoft SQL Server

309422 Hư?ng d?n l?a ch?n các ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? ch?y trên các máy tính đang ch?y SQL Server

Microsoft h? th?ng qu?n lí Server (SMS)

327453 Chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? đóng góp vào t?p tin backlogs trong 2,0 tin thư thoại SMS và tin thư thoại SMS 2003

Microsoft Virtual Server 2005 ho?c Microsoft Virtual PC năm 2004

840193 Máy ?o ch?y r?t ch?m trong Virtual PC năm 2004 ho?c trong Virtual Server 2005

hệ điều hành Windows

822158 Virus quét các khuy?n ngh? đ?i v?i doanh nghi?p máy tính đang ch?y hi?n đang h? tr? các phiên b?n c?a Windows

Thông tin chung

900638 Nhi?u tri?u ch?ng x?y ra n?u m?t quét ch?ng vi-rút x?y ra trong khi t?p Wsusscan.cab ho?c sao t?p Wsusscn2.cab

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hàng đ?u khách hàng b?o m?t d?a trên chính sách lo?i tr?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
K? ho?ch chính sách c?a b?n
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb418804.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng hàng đ?u khách hàng b?o m?t, h?y xem tài li?u s?n ph?m hàng đ?u khách hàng b?o m?t. Tài li?u này ch?a các hư?ng d?n sau đây:
 • Microsoft Forefront khách hàng an ninh b?t B?t đ?u hư?ng d?n
 • Khách hàng Microsoft Forefront Security quy ho?ch và ki?n trúc hư?ng d?n
 • Hư?ng d?n tri?n khai Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t
 • Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t qu?n tr? hư?ng d?n
 • Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t hi?u su?t và kh? năng m? r?ng hư?ng d?n
 • Microsoft Forefront khách hàng an ninh thiên tai ph?c h?i hư?ng d?n
 • Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t an ninh hư?ng d?n
 • Khách hàng Microsoft Forefront Security g? r?i hư?ng d?n
 • Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t k? thu?t tham kh?o hư?ng d?n
Đ? có đư?c tài li?u này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=90044D88-299B-49FB-B762-EAE17A1F01F4

Thu?c tính

ID c?a bài: 943556 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB943556 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 943556

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com