Thông báo l?i 0x80080008 khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 943144 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

0x80080008

V?n đ? này x?y ra trong các t?nh hu?ng sau:

K?ch b?n 1
Gi? s? r?ng b?n s?a ch?a Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) b?ng cách s? d?ng đ?a compact Windows XP SP2, và sau đó b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3). Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update, b?n nh?n đư?c thông báo l?i.

K?ch b?n 2
Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2, và sau đó b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3. Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update, b?n nh?n đư?c thông báo l?i.

N?u b?n đang g?p các v?n đ? khác liên quan t?i C?p nh?t Windows, h?y xem ph?n "Thông tin thêm" đ? t?m gi?i pháp thích h?p.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin Wups2.dll đư?c bao g?m trong phiên b?n m?i nh?t c?a b?n c?p nh?t Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác.

Đ?i v?i trư?ng h?p 1, m?c nh?p ki?m nh?p tương ?ng v?i t?p tin Wups2.dll b? m?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a Windows XP. Phiên b?n phát hành c?a Windows XP không ch?a ph?n m?m Windows Update.

Đ?i v?i k?ch b?n 2, các m?c nh?p ki?m nh?p tương ?ng v?i B?n c?p nh?t Windows đư?c thay đ?i tr? l?i đ?i v?i phiên b?n Windows XP SP2 n?u b?n không kh?i đ?ng l?i máy tính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3. M?c nh?p ki?m nh?p cho t?p tin Wups2.dll đư?c thay đ?i đ? tr? đ?n t?p tin Wups.dll đư?c bao g?m trong phiên b?n phát hành c?a Windows XP SP2.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Tác nhân Windows Update

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 32s

B?n hi?n đang s? d?ng hệ điều hành 32 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 32e

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 64s

B?n hi?n đang s? d?ng m?t h? th?ng 64-bit ho?t đ?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 64e

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

Đ?i v?i máy tính d?a trên x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói windowsupdateagent30-x86.exe bây gi?.
Đ?i v?i máy tính d?a trên x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói windowsupdateagent30-x64.exe bây gi?.
Đ?i v?i máy tính d?a trên Itanium
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói windowsupdateagent30-ia64.exe bây gi?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách t?i xu?ng phiên b?n m?i nh?t c?a tác nhân Windows Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949104 Làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Tác t? C?p nh?t Windows đ? giúp qu?n l? các c?p nh?t trên m?t máy tính
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 2: tệp thuê bao Wups2.dll

Đ? đư?c chúng tôi tệp thuê bao Wups2.dll trong Windows cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n t? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y truy c?p ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào ch?y trong T?p tin t?i v? hộp thoại, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50597
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ý
 • Thu?t s? này có th? ch? b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n đang không ? trên máy tính có s? c?, lưu gi?i pháp Kh?c ph?c s? c? vàp m?t ổ đĩa flash ho?c CD. Sau đó ch?y nó trên máy tính có s? c?.

Sau đó, đi đ?n các "Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??".Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? tệp thuê bao Wups2.dll trong Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. D?ng b?n ghi d?ch v? C?p nh?t t? đ?ng. Đ? làm đi?u này, followthese bư?c:
  1. M? c?a s? nh?c l?nh. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2483268


   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2483269
  2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   net stop wuauserv
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2483270
 2. tệp thuê bao Wups2.dll. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo thesesteps:
  1. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2683283
   Lưu ?: Đ?i v?i máy tính đang ch?y Phiên b?n Windows XP Professional x 64, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll
  2. B?m OK n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo xác minh.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2483271
 3. Kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? C?p nh?t t? đ?ng. Đ? làm đi?u này, g? l?nh thefollowing t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  net start wuauserv
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2483272
 4. Thoát kh?i c?a s? nh?c l?nh. Đ? làm đi?u này, h?y g?thoát t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó pressENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2483273
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c kh?c ph?c hay chưa. N?u v?n đ? đ? đư?c kh?c ph?c, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thông báo email.

Thông tin thêm

Bài vi?t khác trong Cơ s? tri th?c Microsoft có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? C?p nh?t Windows c?a b?n:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
958051 B?n có th? nh?n đư?c m?t m? l?i "0x8007F0F4" khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? các website c?a Windows Update ho?c t? web site c?a Microsoft Update
836941 B?n có th? g?p ph?i l?i liên quan đ?n k?t n?i t?m th?i khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
946414 L?i khi b?n t?i v? các b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update: 8000FFFF
910336 B?n nh?n đư?c m?t m? l?i "0x80070002" ho?c "0x80070003" sau khi b?n t?i v? m?t b?n C?p Nh?t t? Windows Update, Microsoft Update ho?c t? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?
900936 m? l?i 0x8024402C khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên các website c?a Windows Update ho?c Microsoft Update
958049 m? l?i khi b?n s? d?ng các website c?a Windows Update ho?c Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: "0x8007066A"
919749 m? l?i 0x80245003 khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? các website c?a Windows Update ho?c Microsoft Update web site
958052 B?n nh?n đư?c m? l?i 0x80070643 ho?c m? l?i 0x643 khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c các web site Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
910337 B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i có ch?a m? "0x8DDD0018" ho?c m? "0x80246008" khi b?n c? g?ng đ? t?i b?n C?p Nh?t t? web site c?a Microsoft Windows Update ho?c t? web site c?a Microsoft Update
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedĐ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
910339 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows Update ho?c Microsoft Update khi b?n đang liên t?c cung c?p m?t b?n C?p Nh?t
906602 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ph? bi?n Windows Update, Microsoft Update, và Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?
306525 Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP
950718 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t không thành công c?a Windows XP Service Pack 3

N?u bài vi?t này không th? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, nh?p vào liên k?t sau đây đ? t?m thêm tùy ch?n:

Thu?c tính

ID c?a bài: 943144 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbenv kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip kbfixme kbmsifixme kbmt KB943144 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 943144

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com