K??das zi?ojums 0x80080008, kad m??in?t instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 943144 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?o Microsoft t?mek?a lapu: Da??m oper?t?jsist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

M??inot instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

0x80080008

?? probl?ma rodas t?l?k nor?d?tajos gad?jumos.

1. gad?jums.
Pie?emsim, ka labojat Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), izmantojot Windows XP SP2 kompaktdisku, un p?c tam instal?jat Windows XP 3. servisa pakotni (SP3). M??inot instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

2. gad?jums.
Pie?emsim, ka instal?jat Windows XP SP2 un p?c tam instal?jat Windows XP SP3. M??inot instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

Ja jums radu??s citas ar Windows Update saist?tas probl?mas, skatiet sada?u Papildinform?cija, lai atrastu piem?rotus risin?jumus.

Iemesls

?? probl?ma rodas t?d??, ka nav pareizi instal?ts fails Wups2.dll, kas ir ietverts jaun?kaj? Windows Update versij?.

1. gad?jum? p?c Windows XP labojuma instal??anas failam Wups2.dll tr?kst atbilsto?ie re?istra ieraksti. Windows XP laidiena versija neietver Windows atjaunin??anas programmat?ru.

2. gad?jum?, ja pirms Windows XP SP3 instal??anas nerestart?j?t datoru, Windows Update atbilsto?ie re?istra ieraksti tiek main?ti atpaka? uz Windows XP SP2 versiju. Faila Wups2.dll re?istra ieraksti tiek main?ti, nor?dot uz failu Wups.dll, kas ir iek?auts Windows XP SP2 laidiena versij?.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode. Windows Update a?enta lejupiel?de un instal??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

J?s ?obr?d izmantojat 32 bitu oper?t?jsist?mu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

J?s ?obr?d izmantojat 64 bitu oper?t?jsist?mu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

x86 datoram
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t windowsupdateagent30-x86.exe pakotni t?l?t.
x64 datoram
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t windowsupdateagent30-x64.exe pakotni t?l?t.
Itanium datoram
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t windowsupdateagent30-ia64.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t jaun?ko r?ka Windows atjaunin??anas a?enta versiju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
949104 Jaun?k?s Windows Update a?enta versijas ieg??ana atjaunin?jumu p?rvald?bai dator?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode: Re?istr?jiet Wups2.dll failu

Lai Wups2.dll failu sist?m? Windows re?istr?tu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Autom?tisk? labo?ana

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50597
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?. P?c tam palaidiet to dator?, kur? ir probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai failu Wups2.dll re?istr?tu oper?t?jsist?m? Windows, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rtrauciet pakalpojumu Autom?tisk? atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.
  1. Atveriet komandu uzvednes logu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2865487


   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2865488
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
   net stop wuauserv
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2865489
 2. Re?istr?jiet failu Wups2.dll. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.
  1. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
   regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?me. Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP Professional x64 Edition, ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
   regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll
  2. Ja tiek par?d?ts apstiprin?juma zi?ojums, noklik??iniet uz OK (Labi).
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2865490
 3. S?ciet pakalpojumu Autom?tisk? atjaunin??ana. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  net stop wuauserv
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2865491
 4. Izejiet no komandu uzvednes loga. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet exit un nospiediet ENTER.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2865492
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • M?s priec?simies par j?su atsauksm?m. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Papildindorm?cija

Citi Microsoft zin??anu b?zes raksti, kas var pal?dz?t atrisin?t ar Windows atjaunin??anu saist?to probl?mu:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?.
958051 K??das kods 0x8007F0F4 var tikt par?d?ts, m??inot instal?t atjaunin?jumus no vietnes Windows Update vai Microsoft Update (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
836941 Izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, lai instal?tu atjaunin?jumus, var rasties ?slaic?gas ar savienojumu saist?tas k??das
946414 K??da atjaunin?jumu lejupiel?des laik?, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu: 8000FFFF
910336 J?s sa?emat k??das kodu "0x80070002" vai "0x80070003" p?c tam, kad esat lejupiel?d?jis atjaunin?jumu no Windows atjaunin??anas, Microsoft atjaunin??anas vai Windows Server Update Services vietnes
900936 K??das kods 0x8024402C, m??inot instal?t atjaunin?jumus no vietnes Windows Update vai Microsoft Update (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
958049 K??das kods, m??inot izmantot vietni Windows Update vai Microsoft Update, lai instal?tu atjaunin?jumus: "0x8007066A" (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
919749 K??das kods 0x80245003, m??inot instal?t atjaunin?jumus no vietnes Windows Update vai Microsoft Update (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
958052 Tiek sa?emts k??das kods 0x80070643 vai k??das kods 0x643, izmantojot vietni Windows Update vai Microsoft Update, lai instal?tu atjaunin?jumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
910337 Iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu, kas ietver kodu 0x8DDD0018 vai 0x80246008, m??inot lejupiel?d?t atjaunin?jumus no vietnes Microsoft Windows Update vai Microsoft Update (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsedLai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ar Windows atjaunin??anu saist?tas probl?mas, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
910339 K? nov?rst ar Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu saist?tas probl?mas, kad atk?rtoti tiek pied?v?ts atjaunin?jums
906602 K? nov?rst izplat?tas instal??anas probl?mas, kas saist?tas ar Windows atjaunin??anu, Microsoft atjaunin??anu un Windows Server Update Services
306525 K? konfigur?t un lietot autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows XP
950718 K? nov?rst probl?mu, kas saist?ta ar neveiksm?gu sist?mas Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anu

Ja ?aj? rakst? nav pieejams probl?mas risin?jums, noklik??iniet uz ??m sait?m, lai ieg?tu papildu opcijas:

Rekviz?ti

Raksta ID: 943144 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 26. j?nijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip kbfixme kbmsifixme KB943144

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com