Straipsnio ID: 943144 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Bandydami ?diegti naujinimus naudodami ?Windows Update? arba ?Microsoft Update?, gaunate toliau pateikt? klaidos prane?im?.

0x80080008

?i problema kyla esant toliau nurodytiems scenarijams.

1 scenarijus.
Tarkime, kad atk?r?te ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2) naudodami ?Windows XP? SP2 kompaktin? disk?, tada ?dieg?te ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3). Bandydami ?diegti naujinimus naudodami ?Windows Update? arba ?Microsoft Update?, gaunate klaidos prane?im?.

2 scenarijus.
Tarkime, kad ?dieg?te ?Windows XP? SP2 ir tada ?dieg?te ?Windows XP? SP3. Bandydami ?diegti naujinimus naudodami ?Windows Update? arba ?Microsoft Update?, gaunate klaidos prane?im?.

Jei kilo kitoki? ?Windows Update? problem?, tinkam? sprendim? ie?kokite skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Prie?astis

?i problema kyla d?l to, kad failas Wups2.dll, esantis naujausioje ?Windows Update? versijoje, ?diegiamas netinkamai.

1 atveju atlikus taisom?j? ?Windows XP? diegim? n?ra fail? Wups2.dll atitinkan?i? registro ?ra??. ?Windows XP? laidos versijoje n?ra ?Windows? naujinimo programin?s ?rangos.

2 atveju, jei prie? diegdami ?Windows XP? SP3 nepaleidote kompiuterio i? naujo, ?Windows Update? atitinkantys registro ?ra?ai v?l pakei?iami ? ?Windows XP? SP2 versij?. Failo Wups2.dll registro ?ra?ai pakei?iami ? fail? Wups.dll, kuris yra ?Windows XP? SP2 laidos versijoje, nurodan?ius ?ra?us.

Sprendimas

?i? problem? i?spr?site bet kuriuo i? ?i? b?d?.

1 b?das: atsisi?skite ir ?diekite ?Windows Update? agent?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

?iuo metu naudojate 32 bit? operacin? sistem?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

?iuo metu naudojate 64 bit? operacin? sistem?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:

x86 pagrindo kompiuteriui
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? windowsupdateagent30-x86.exe dabar.
x64 kompiuteriai
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? windowsupdateagent30-x64.exe dabar.
?Itanium? kompiuteriai
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? windowsupdateagent30-ia64.exe dabar.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti naujausi? ?Windows? naujinimo agento versij?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
949104 Kaip gauti naujausi? ?Windows Update? agento versij?, kad b?t? lengviau tvarkyti kompiuterio naujinimus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das: u?registruokite fail? Wups2.dll

Jei norite, kad u?registruotume fail? Wups2.dll sistemoje ?Windows? u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Taisyti u? mane

Jei norite, kad ?i problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vedlio Taisyti nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? Taisyti 50597
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ?io vedlio nuorodos gali b?ti pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu nei tas, kuriame kilo problema, ?ra?ykite sprendim? Taisyti ? ?flash? atmintin? arba CD disk? ir paleiskite j? kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami registruoti fail? Wups2.dll operacin?je sistemoje ?Windows?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sustabdykite automatini? atnaujinim? tarnyb?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Atidarykite komandin?s eilut?s lang?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2483268


   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2483269
  2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
   net stop wuauserv
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2483270
 2. U?registruokite fail? ?Wups2.dll?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
   regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastaba. Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP Professional? 64 bit? versija, ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
   regsvr32 %windir%\syswow64\wups2.dll
  2. Jei parodomas patvirtinimo prane?imas, paspauskite Gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2483271
 3. Paleiskite automatini? atnaujinim? tarnyb?. Nor?dami tai padaryti, ? komandin? eilut? ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  net start wuauserv
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2483272
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang?. Nor?dami tai padaryti, komandin?je eilut?je ?veskite exit ir paspauskite ENTER.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2483273
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Daugiau informacijos

Kiti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniai, galintys pad?ti i?spr?sti ?Windows? naujinimo problem?:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami gauti daugiau informacijos spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
958051 Bandant ?diegti naujinimus i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain?s gali b?ti parodytas klaidos kodas ?0x8007F0F4? (gali b?ti angl? k.)
836941 Naudojant ?Windows? naujinim? arba ?Microsoft Update? naujinimams diegti, gali kilti laikin? klaid? d?l ry?io sutrikim?
946414 ?vyko klaida, kai band?te atsisi?sti naujinimus naudodami ?Windows? naujinim? arba ?Microsoft Update?: 8000FFFF
910336 Atsisiuntus naujinimus i? ?Windows? naujinimo, ?Microsoft Update? arba ?Windows Server Update? tarnyb? parodomas klaidos kodas ?0x80070002? arba ?0x80070003?
900936 Bandant ?diegti naujinimus i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain?s parodomas klaidos kodas ?0x8024402C? (gali b?ti angl? k.)
958049 Naudojant ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain? naujinimams diegti parodomas klaidos kodas: ?0x8007066A? (gali b?ti angl? k.)
919749 Bandant ?diegti naujinimus i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain?s parodomas klaidos kodas ?0x80245003? (gali b?ti angl? k.)
958052 Naudojant ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetaines naujinimams diegti parodomas klaidos kodas 0x80070643 arba 0x643 (gali b?ti angl? k.)
910337 Bandant atsisi?sti naujinimus i? ?Microsoft Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain?s gali b?ti parodytas klaidos prane?imas, kuriame nurodytas kodas ?0x8DDD0018? arba ?0x80246008? (gali b?ti angl? k.)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsedDaugiau informacijos, kaip spr?sti ?Windows? naujinimo problemas, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
910339 Kaip spr?sti ?Windows? naujinimo arba ?Microsoft Update? problem?, kai nuolatos si?lomas naujinimas
906602 Kaip spr?sti ?prastas ?Windows? naujinimo, ?Microsoft Update? ir ?Windows? serverio naujinimo tarnyb? problemas (gali b?ti angl? k.)
306525 Kaip ?Windows XP? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus
950718 Kaip spr?sti problem?, kai nes?kmingai ?diegiamas ?Windows XP? 3 pakeitim? paketas

Jei ?is straipsnis nepadeda i?spr?sti problemos, spustel?kite toliau pateikiamus saitus ir su?inokite apie kitas galimybes.

Savyb?s

Straipsnio ID: 943144 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 9.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip kbfixme kbmsifixme KB943144

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com