Công c? qu?n tr? ODBC Hi?n th? c? hai 32-bit và 64-bit ngư?i s? d?ng DSNs trong m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?t phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Windows hệ điều hành bao g?m các phiên b?n sau c?a công c? qu?n tr? ngu?n d? li?u k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u m? Microsoft (ODBC) (Odbcad32.exe):
  • Phiên b?n 32-bit c?a Odbcad32.exe t?p tin n?m ? m?c tin thư thoại %systemdrive%\Windows\SysWoW64.
  • Các phiên b?n 64-bit c?a Odbcad32.exe t?p tin n?m ? m?c tin thư thoại %systemdrive%\Windows\System32.
Các t?p tin Odbcad32.exe Hi?n th? lo?i dữ liệu nguồn tên (DSNs), sau đây:
  • H? th?ng DSNs
  • DSNs ngư?i dùng

Tri?u ch?ng 1

Các phiên b?n 32-bit c?a công c? qu?n tr? ODBC Hi?n th? h? th?ng 32-bit DSNs, 32-bit ngư?i dùng DSNs và 64-bit ngư?i s? d?ng DSNs. Các phiên b?n 64-bit c?a công c? qu?n tr? ODBC Hi?n th? 64-bit h? th?ng DSNs, 32-bit ngư?i dùng DSNs và 64-bit ngư?i s? d?ng DSNs.

Tri?u ch?ng 2

Ch?c năng SQLDataSources tr? v? t?t c? các phiên b?n c?a ngư?i dùng DSNs, b?t k? các ki?n trúc c?a ?ng d?ng. Ch?c năng SQLDataSources trong m?t ?ng d?ng 32-bit đư?c g?i là biên l?i nhu?n ch? h? th?ng DSNs cho tr?nh đi?u khi?n 32-bit nhưng tr? v? ngư?i s? d?ng DSNs cho tr?nh đi?u khi?n 32-bit l?n 64-bit tr?nh đi?u khi?n. Tương t? như v?y, các ch?c năng SQLDataSources đư?c g?i là trong m?t ?ng d?ng 64-bit biên l?i nhu?n ch? h? th?ng DSNs cho tr?nh đi?u khi?n 64-bit nhưng tr? v? ngư?i s? d?ng DSNs cho tr?nh đi?u khi?n 32-bit l?n 64-bit tr?nh đi?u khi?n. V? v?y, n?u các ?ng d?ng làm cho m?t k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t ngư?i dùng DSN đó đư?c tr? v? t? ch?c năng SQLDataSources , b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ngu?n d? li?u tên không đư?c t?m th?y và tr?nh đi?u khi?n m?c đ?nh không đư?c ch? đ?nh
Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây. B?n t?o ngư?i dùng DSN cho tr?nh đi?u khi?n 32-bit "Microsoft Access Driver (*.mdb)." Tr?nh đi?u khi?n này không có m?t phiên b?n 64-bit tương ?ng. Ch?c năng SQLDataSources đư?c g?i là trong m?t ?ng d?ng 64-bit tr? v? ngư?i dùng 32-bit này DSN. Tuy nhiên, n?u b?n th?c hi?n m?t k?t n?i thông qua này ngư?i dùng 32-bit DSN, b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c đ? c?p trư?c đó trong ph?n này.

Nguyên nhân

Ngư?i dùng DSNs đư?c lưu tr? theo các registry subkey sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
ki?m nh?p chuy?n hư?ng không đư?c kích ho?t cho khoá con ki?m nh?p này. V? v?y, ngư?i dùng DSNs đư?c hi?n th? trong c? hai 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a công c? ODBC qu?n tr?.

Gi?i pháp

Đ? duy tr? kh? năng tương h?p v? sau ngư?c, không có gi?i pháp cho v?n đ? này là hi?n đang có s?n.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các phiên b?n thích h?p c?a công c? ODBC qu?n tr?. N?u b?n xây d?ng và sau đó ch?y m?t ?ng d?ng như m?t ?ng d?ng 32-bit trên 64-bit, hệ điều hành, b?n ph?i t?o các ngu?n d? li?u ODBC b?ng cách s? d?ng công c? qu?n tr? ODBC % windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Đ? ch? ra lo?i DSN, b?n có th? thêm "_32" cho ngư?i dùng 32-bit DSNs và "_64" đ? s? d?ng 64-bit DSNs.

Thông tin thêm

Công c? qu?n tr? ODBC 64-bit có th? đư?c g?i t? Panel điều khiển qu?n l? ngư?i dùng DSNs và DSNs h? th?ng đư?c s? d?ng b?i quá tr?nh 64-bit. Trên m?t hệ điều hành 64-bit, công c? qu?n tr? ODBC 32-bit đư?c s? d?ng cho Windows Windows 64 (WOW64) quá tr?nh. Tr?c ti?p, b?n ph?i g?i công c? qu?n tr? ODBC 32-bit t? SysWoW64 m?c tin thư thoại. B?n có th? s? d?ng công c? qu?n tr? ODBC 32-bit đ? qu?n l? ngư?i dùng DSNs và DSNs h? th?ng đư?c s? d?ng b?i quá tr?nh WOW64.

H? th?ng DSNs đư?c lưu tr? trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBC.INI
ki?m nh?p chuy?n hư?ng đư?c kích ho?t cho khoá con ki?m nh?p này. V? v?y, H? th?ng DSNs cho tr?nh đi?u khi?n 32-bit và 64-bit tr?nh đi?u khi?n đư?c tách ra. Công c? qu?n tr? ODBC 64-bit không hi?n th? các h? th?ng DSNs đ? đư?c t?o ra b?i công c? qu?n tr? ODBC 32-bit. Tương t? như v?y, công c? qu?n tr? ODBC 32-bit không hi?n th? các h? th?ng DSNs đ? đư?c t?o ra b?i công c? qu?n tr? ODBC 64-bit. Ngoài ra, công c? qu?n tr? ODBC 64-bit không hi?n th? các h? th?ng DSNs s? d?ng tr?nh đi?u khi?n 32-bit. Tương t? như v?y, công c? qu?n tr? ODBC 32-bit không hi?n th? các h? th?ng DSNs s? d?ng tr?nh đi?u khi?n 64-bit.

Ngư?i dùng DSNs đư?c lưu tr? trong registry subkey sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
Chuy?n hư?ng ki?m nh?p không đư?c kích ho?t cho khoá con ki?m nh?p này. V? v?y, c? hai công c? qu?n tr? ODBC Hi?n th? t?t c? ngư?i dùng DSNs.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ki?m nh?p chuy?n hư?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa384232.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 942976 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Open Database Connectivity 4.21
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 942976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com