ID c?a bi: 942288 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Microsoft Windows Installer l c?u ph?n c?a h? i?u hnh Windows. Windows Installer cung c?p n?n t?ng tiu chu?n cho ci ?t v d? ci ?t ph?n m?m. Nh s?n xu?t ph?n m?m c th? t?o thi?t l?p s?n ph?m ? s? d?ng Windows Installer nh?m gip cho vi?c ci ?t, b?o tr? v d? ci ?t ph?n m?m tr? nn n gi?n v d? dng.

Windows Installer 4.5 ?c pht hnh v?i Windows Vista Gi D?ch v? 2 (SP2) v Windows Server 2008 SP2. V Windows Installer 4.5 ?c pht hnh d?i d?ng c th? phn ph?i l?i cho nh?ng h? i?u hnh sau:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
Ch ? Windows Installer 5.0 ?c pht hnh v?i nh?ng h? i?u hnh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
Khng c Windows Installer 5.0 c th? phn ph?i l?i.

Cch t?i Windows Installer 4.5

Tr?c khi t?i xu?ng b?n c th? phn ph?i l?i ny, b?n ph?i xc ?nh xem b?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows.

K?t qu? pht hi?n phin b?n t? ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 32s

B?n hi?n ang s? d?ng h? i?u hnh 32 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 32e


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 64s

B?n hi?n ang s? d?ng h? i?u hnh 64 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets 64e
Ch ? N?u k?t qu? pht hi?n t? ?ng khng hi?n th? trn mn h?nh c?a b?n, vui l?ng b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
827218 Cch xc ?nh xem my tnh hi?n ang ch?y phin b?n 32 bit hay phin b?n 64 bit c?a h? i?u hnh Windows

T?i xu?ng Windows Installer 4.5

Tp sau y hi?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Download Windows Installer 4.5 now

Ch ? Vui l?ng ki?m tra b?ng sau ? bi?t t?p no c?n ch?n cho h? i?u hnh c?a b?n?

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCac tp cn chon t Trung tm Tai xung Microsoft
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
i vi 32 bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
i vi 64 bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
i vi Nn tang IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows XP SP2
Windows XP SP3
i vi 32 bit: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
i vi 64 bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
i vi Nn tang IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
i vi 32 bit: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
i vi 64 bit: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
i vi Nn tang IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

Ci ?t gi Windows Installer 4.5 yu c?u kh?i ?ng l?i ? c?p nh?t thnh cng cc t?p nh? phn b?t bu?c.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h? tr cua Microsoft t d?ch vu trc tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n m?m phat hin vi-rt m?i nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep ?i vi tp.

Thng tin thm

Cc tnh nng m?i v ?c c?i ti?n trong Windows Installer 4.5

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc tnh nng m?i v ?c c?i ti?n sau ? ?c tri?n khai trong Windows Installer 4.5.

Giao tc nhi?u gi

Trong giao tc nhi?u gi, b?n c th? t?o m?t giao tc t? nhi?u gi. Trong giao tc nhi?u gi, m?t b? chu?i ?c s? d?ng ? bao g?m ?ng cc gi trong giao tc. N?u m?t ho?c nhi?u gi khng ci ?t nh mong ?i, b?n c th? quay l?i ci ?t.

B? x? l? UI ?c nhng

B?n c th? nhng b? x? l? giao di?n ng?i dng (UI) ty ch?nh vo gi Windows Installer. i?u ny gip cho UI ty ch?nh d? dng tch h?p hn. B?n c?ng c th? g?i b? x? l? UI ?c nhng t? m?c Thm ho?c Lo?i b? Chng tr?nh trong Pa-nen i?u khi?n. Ho?c, b?n c th? g?i b? x? l? UI ?c nhng trong qu tr?nh s?a ch?a Windows Installer.

B? chu?i ?c nhng

B?n c th? s? d?ng b? chu?i ?c nhng ? thm cc gi vo giao tc nhi?u gi. B?n c th? s? d?ng b? chu?i ?c nhng ? cho php s? ki?n ci ?t trn nhi?u gi. V d?: b?n c th? cho php s? ki?n ci ?t theo yu c?u, s? ki?n s?a ch?a v s? ki?n d? ci ?t trn nhi?u gi.

C?p nh?t khi ph?c thay th?

Tnh nng ny cho php b?n s?a ?i trong b?ng FeatureComponent trong khi thay th?.

Khi ph?c qu tr?nh v c?u ph?n ?c chia s? trong khi d? ci ?t

Tnh nng ny ?m b?o r?ng phin b?n m?i nh?t c?a c?u ph?n c s?n cho t?t c? s?n ph?m.

Th?c thi hnh ?ng ty ch?nh khi d? ci ?t b?n c?p nh?t

Tnh nng ny cho php b?n c?p nh?t thm ho?c thay ?i hnh ?ng ty ch?nh ? hnh ?ng ty ch?nh ?c g?i khi b?n c?p nh?t b? d? ci ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cc s? c? ? ?c gi?i quy?t trong Windows Installer 4.5

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc s? c? xu?t hi?n trong nh?ng phin b?n tr?c c?a Windows Installer ? ?c gi?i quy?t trong Windows Installer 4.5 nh sau:
 • Quy?n ng?i dng SeBackupPrivilege b? thi?u trong d?ch v? Windows Installer. S? thi?u st ny ?nh h?ng t?i b?t k? hnh ?ng ty ch?nh no c?n quy?n ng?i dng ny.
 • M?t s? tr?ng h?p so snh tn d?ch v? c phn bi?t ch? hoa ch? th?ng trong hnh ?ng InstallValidate ? d?n ?n thng bo "t?p ang s? d?ng" khng c?n thi?t trong Windows Vista.
 • Khi b?n d? ci ?t m?t b?n c?p nh?t ? thm c?u ph?n m?i, c?u ph?n c?ng b? d? ci ?t. i?u ny x?y ra ngay c? trong tr?ng h?p c?u ph?n ?c cc s?n ph?m khc chia s?.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed

Tham kh?o

Windows Installer Co th phn phi lai

Thu?c tnh

ID c?a bi: 942288 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? kha:
kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com