PC Talk – Cách trang trí các đo?n văn b?n s? d?ng WordArt trong Excel 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942129 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i này s? cho b?n m?t vài thông tin h?u ích đ? văn b?n c?a b?n nh?n b?t m?t hơn. Và đ? làm đư?c đi?u này b?n s? làm quen v?i m?t công c? quen thu?c WordArt. Chúng tôi s? hư?ng d?n b?n thao tác trong Excel 2007 nhưng b?n c?ng có th? áp d?ng đư?c v?i PowerPoint 2007.
Question Image
B?n đ? hoàn thành vi?c chu?n b? tài li?u thuy?t tr?nh cho ngày mai chưa? 
 Tôi đ? chu?n b? đư?c m?t s? tài li?u trong Excel 2007 và PowerPoint 2007. Tuy nhiên chúng nh?n khá đơn đi?u.
answer image
Question Image
B?n đ? th? dùng WordArt chưa? WordArt cho phép b?n t?o ra nh?ng ch? cái đ?c đáo v?i màu s?c s?c s? ho?c v?i đinh d?ng 3D và nó làm cho đo?n văn b?n c?a b?n tr? nên sinh đ?ng hơn r?t nhi?u. 
 Th?t ch?? Tôi đang m? s?n m?t tài li?u Excel 2007. B?n có th? hư?ng d?n tôi cách s? d?ng WordArt trong Excel 2007 không?
answer image
Question Image
Đ?u tiên b?n ch?n m?c Insert trên thanh Ribbon và nh?p chu?t vào nhóm WordArt trong nhóm Text.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
 
 M?t danh sách các m?u trang trí k? t? s? xu?t hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02
answer image
Question Image
Đó là m?t m?t danh sách các m?u WordArt. B?n có th? nh?p chu?t vào b?t c? m?u nào b?n thích. 
 Th?t khó đ? ch?n m?t v? các m?u này đ?u đư?c thi?t k? r?t đ?p. …OK, tôi s? s? d?ng m?u này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03
answer image
Question Image
B?n có th?y m?u WordArt mà b?n ch?n đ? đư?c chèn thêm vào chưa? B?n s? nh?n th?y m?t d?ng ch? “Your Text Here” đ? b?n g? đè lên. Khi b?n g? d?ng ch? c?a m?nh vào, d?ng ch? có s?n s? t? đ?ng m?t đi.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
04
 
 Đ? tôi th? g? d?ng ch? WordArt.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
05
answer image
Question Image
B?n có ngh? r?ng b?n có th? d? dàng thay đ?i hi?u ?ng c?a các ch? cái v?i WordArt. B?n có th? thay đ?i chi ti?t c?a các m?u có s?n b?ng cách đi?u chính các thông s? trong m?c Format như màu n?n c?a ch? Text Fill, vi?n ch? Text Outline và hi?u ?ng Text Effects.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
06
 
 Làm th? nào đ? tôi di chuy?n ho?c xóa WordArt?
answer image
Question Image
Đ? di chuy?n WordArt, b?n ch? c?n kéo ? vi?n c?a WordArt. Và đ? xóa WordArt, b?n nh?p chu?t đ? ch?n r?i nh?n phím Del ho?c phím Backspace. 
 Các thao tác c?ng gi?ng v?i h?p văn b?n TextBox. Tôi thao tác tương t? đ? s? d?ng WordArt trong PowerPoint 2007 đư?c không?
answer image
Question Image
Ch?c ch?n. Trong PowerPoint 2007, b?n có th? chuy?n c? m?t đo?n k? t? sang WordArt b?ng cách ch?n đo?n k? t? đó sau đó nh?p chu?t vào m?t m?u trong danh sách WordArt Style ? m?c Format. 
 Th?t ti?n l?i. Tôi ch?c ch?n là t? bây gi? s? thư?ng xuyên s? d?ng WordArt.
answer image

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 942129 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office Standard 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com