?iame straipsnyje apra?oma HResult kodai, kai susiduria su 500.19 klaida, interneto informacijos paslaugos (IIS) 7.0 ?iniatinklio programoje. Jei klaidos kodas jums ?r. n?ra ?iame s?ra?e, patikrinkite prie?astys ir pabandyti ? ?? straipsn?.
0x8007000d | 0x80070005 | 0x800700b7 | 0x8007007e | 0x800700c1 | 0x8007010b | 0x8007052e | 0x80070021

?iame straipsnyje

Show all imageRodyti visk?Hide all imageSl?pti visk?

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x8007000d

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007000D
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema kyla, nes failo ApplicationHost.config arba Web.config faile yra blogai suformuotas XML elementu.

Sprendimas

Naikinti blogai suformuotas XML element? i? failo ApplicationHost.config arba Web.config fail?.

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x80070005

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X80070005
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema kyla d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • J?s naudojate IIS 7.0 kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista. Be to, galite konfig?ruoti i? svetain?s UNC Passthrough autentifikavimo naudotis nuotolinio Universal Naming Convention (UNC) dalis.
 • IIS_IUSRS grup? neturi tinkam? teisi? ApplicationHost.config failo, Web.config fail?, arba IIS virtualus/taikymo kataloguose.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 metodas

Jos NESUKONFIG?RUOSITE i? svetain?s UNC Passthrough autentifikavimo naudotis nuotolinio UNC dalis. Vietoj to, nurodyti vartotojo abonementas, kuris turi tinkamas teises naudotis nuotolinio UNC dalis.

2 b?das

Suteikti skaitymo teis? IIS_IUSRS grup?s failo ApplicationHost.config arba Web.config fail?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Windows Explorer, raskite aplank?, kuriame yra susieta su interneto svetain?je ApplicationHost.config failas, arba rasti virtuali? katalog? arba taikant katalogus, kuriuose yra rinkmen? Web.config, kuri yra susijusi su svetaine.

  Pastaba Web.config faile gali b?ti virtuali? katalog? arba taikant katalog? IIS. Net tokiu atveju, jums reikia, atlikite ?iuos veiksmus.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kuriame yra ApplicationHost.config fail?, arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite virtualus arba taikymas kataloguose, kurie gali b?ti rinkmen? Web.config.
 3. Spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite skirtuk? Sauga , ir spustel?kite Redaguoti.
 5. Spustel?kite prid?ti.
 6. Lauke ?vesti pasirinktinus objekt? vardus ?veskite computername\IIS_IUSRS, spustel?kite Tikrinti vardus, o tada spustel?kite gerai.

  Pastaba Computername yra vietos ?ymen?, skirt? kompiuterio pavadinim?.
 7. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? skaityti , ir spustel?kite gerai.
 8. Ypatybi? dialogo lange aplanko, spustel?kite gerai.

  Pastaba Patikrinkite, ar aplanko savybi? yra paveldimi i? ApplicationHost.config ir Web.config failus taip, kad IIS_IUSRS turi skaitymo leidimo ?i? fail?.

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x800700b7

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X800700B7
Apra?ymas HResult
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei yra pasikartojant? ?ra?? nurodytoje konfig?racijos skyriuje nustatyti auk?tesnio lygio konfig?racijos hierarchijoje (pvz., ? pirmin?s svetain?s/aplanko web.config arba applicationHost.config fail?). Klaidos prane?imo pa?ymi, pasikartojant? ?ra?? arba ?ra?us.

Sprendimas

Nurodytoje konfig?racijos fail? ir palyginkite j? su savo t?v? ir applicationHost.config arba web.config failai ie?koti dubliuot? ?ra?? kaip rodo klaidos prane?im?. Pa?alinti pasikartojant? ?ra?? arba padaryti ?ra?? unikalus. Pvz., ?i problema gali kilti, nes ApplicationHost.config failas turi pasikartojant? ?ra?? apie ?? kod?.
<add accessType="Allow" users="*" />
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ApplicationHost.config faile, naikinti pasikartojant? ?ra?? leidimo taisykl?s. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, tipas U?ra?? knygel? ? lauk? Prad?ti ie?k? , de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite U?ra?in?ir tada spustel?kite paleisti administratoriaus teis?mis.

  Pastaba Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 2. Meniu Failas spustel?kite Atidaryti, tipas %Windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config ? lauk? failo vardas , o tada spustel?kite Atidaryti.
 3. ApplicationHost.config fail?, panaikinkite pasikartojant? ?ra??, pana?us ? ?? kod?.
  <add accessType="Allow" users="*" />

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x8007007e

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007007E
Apra?ymas HResult
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad failo ApplicationHost.config arba Web.config fail? nuorodos modulis arba DLL, yra neteisingas arba kad n?ra.

Sprendimas

Failo ApplicationHost.config arba Web.config fail?, rasti modulio nuoroda arba DLL nuoroda, kuri? negalioja, ir tada nustatyti nuoroda. Nustatyti, kuris modulis yra neteisingas, ?galinti nepavyko pra?yti paie?kos, o tada Atkurkite problem?.

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x800700c1

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X800700C1
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei nurodyta modulio bitness yra kitokia nei kad Hostingas taikant taikom?j? program? telkinio. Pvz., kur? bandote ?kelti 32 bit? komponentas ? 64 bit? program? telkinys. ?i problema gali atsirasti, jei nurodyta modulis yra sugadintas.

Sprendimas

U?tikrinti, kad nurodyta modulis bitness yra tas pats kaip prieglobos taikom?j? program? telkinio, ir ?sitikinkite, kad modulis n?ra sugadintas.

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x8007010b

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007010B
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei nurodytas turinio katalogas negali b?ti atvertas.

Sprendimas

Patikrinti, kad failo mar?rutas yra, tinkamai pavadintas, yra teisingas failo lygio teis?s nustatyti, ir yra nukreipta ? tinkam? fail? sistemos tipas. Jei nesate tikri, kas yra failo mar?rutas, naudodami proces? steb?s ?rank? arba nepavyko pra?yti sekimo nustatyti.

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x8007052e

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007052E
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

Numatytasis proceso tapatybei IIS 7.0 neturi pakankamai teisi? atidaryti Web.config fail? nuotolinio bendrai.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pamatyti ?? straipsn?:
934515 Gaunate klaidos prane?im? bandydami atidaryti tinklap? i? interneto svetain?, kuri naudoja pass-through autentifikavimo interneto informacijos paslaugos 7.0

"HTTP klaida 500.19" klaida su HResult kodas 0x80070021

Klaidos prane?imas

Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X80070021
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenys puslap?.

Prie?astis

?i problema gali kilti konfig?racijos auk?tesn?s U?rakinus nurodyt? dal? IIS konfig?racijos fail?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atrakinti nurodyta skyriuje, arba nenaudokite jo tokio lygio. Daugiau informacijos apie konfig?racijos fiksavimo, rasite ?iame straipsnyje:
http://Learn.IIS.net/Page.aspx/145/How-to-use-Locking-in-IIS-70-Configuration

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 942055
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. baland?io 29 d.
Taikoma:: Microsoft Internet Information Services 7.0
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 942055
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.