SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?? ??? ????? ?????? ?????? 4

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 941450 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

??????? SQL Server ?????? ??? ?? ??? Microsoft SQL ????? 2005 ?????????? ???? ???? ???? SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?? ??????? ???? ?? ??? ?? SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ???????? ???? ???? ?????? ???????? ??? ??, ???? SQL Server ?????? ??? ??? ?????? ????? ???? ?? ???????? ???? SQL Server ?????? ??? ??? ????? ???

????? ?????? 4 ???????? ?????? ?????? ??? 2 ?? ??? ?? ??? ?? SQL ????? 2005 ???????? ?? ??? ???? ????

????? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? 3200 ????? ?? ??? ??? ???? ????

?? ??????? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ??????? ???? ?? ???? ???? ???????? ??????? ??? Builds ????? ???? ???, ??????? ??? ?????????? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ????? SQL ????? 2005 ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??????? ???????? ?????? ???? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ?????? ?? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
937137SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?????? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ?? ?? SQL ????? 2005

????? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?????????? ?????

 • SQL ????? 2005 ?????????? ?? multilanguage ???? ?????, ?? ???? ?? ????? ????????? ????? ??? ?????? ?? ????
 • ??? ??? ????? ?? ????? ???????? ????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ???????
 • SQL ????? ??????? ???????? (????????? ???????? ???????????? SMO) ????? ???? ????? ?? ?? ????? ?????? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ???????? ???????????? ????????? SQL Server ?????? ??????? ???????? (SQL-DMO)? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???SMO ?? DMO XPs??????, SQL ????? 2005 ???????? ?????? ??????

  ????? ?? ???????? ???????????? ?? ???????? ?????? 0 (??) SQL ????? 2005 ???????? ?????? ?????? ?????, ?? ??? ??? ???? ??? ???????? ??? ??, ?? ?????? 1 (??) ???

???? ???????

????? ?????? 4 SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?? ??? ??????? ???? ?? ??? ????

??????? ????? ?????? ?????? ?? Microsoft ?? ?????? ??? ?????, ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ???????? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ?? ???????? ?? ???????? ???? ???? ???, ?????, ?? ?? ?? ?????????? ????? ?????? ????? ??? ????? ??? ???? SQL ????? 2005 ???? ??? ?? ??? ????????? ??????

????? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ??, ?? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?? "???????? ??????? ?????? ??" ??? ??? ??? ?? ??? ???? ????? ??, ????? ?????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?????

??????????? ???????? ??????? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??, ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ?????? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ???? ?? ????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
???"???????? ??????? ??????" ??????? ????? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ????????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ? ????, ?? ?? ????? ?????? ?????? ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???

SQL ????? 2005 ????? SP2 ???????? ?? SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?? ??? ????? ?????? 4 ??? ????? ???

?????? ???? ?? ?? ???????? ?? ????? Microsoft ????? ??? ???? ???? ???? ??? ?????

SQL Server ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ???, ????? ???? ?????? ????? ????:
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
SQL ?? ??????KB ???? ???????????
50001172931815DST ??? ??????? ?????? SQL Server 2005 ????? ???? ?? SQL Server 2000 ????? ???? ?? ???
50001488940385?????: ????-??-???? (???? ?? ????) ????? ?? ????? ???? ?? SQL ????? 2005 ?????????? ?????? ??????? ??? ????? ?? Internet Explorer 7 ??? ?????????
50001498940387?????: SQL ????? 2005 ?????????? ?????? ??????? Internet Explorer 7 ??? ????? ???, ?? ??? ????? ??? ???????? ?? ???? ??? ???? ??
50001605940996?????: Multidimensional ????????????? (MDX) ?????? SQL Server 2005 ???????? ?????? ??? ??? ???? ??? ?????? ?????: "?????? ?????? ??? ????????????? ????? ??????? ???"
50001608940286?????: ??????? SQL ????? 2005 ?? ???? ??? ???????? ??? passing ????? ???? Broker ????? ????? ??? ?? ???? ??
50001660941176?????? ????? ?? ?? ??? ?????? ?? ????? ??? ?? ??? ????: SQL ????? 2005 ??? XML ???? ?????? ?? ????? ??????: "XML ???? ?????? ??????????? ??"
50001663929375?????: ?? SQL ????? 2005-?????? ????????? ??? IRowsetFastLoad::Commit ?????? ?? ??? ???? ??? SQL ??? ?????? OLE DB ??????? (SQLNCLI) ?????? leaks
50001664936179?????: ?? ??? ???????? ???? ???? ??????? ??? ????????? ????? ??????? ?? ?????? ???? ?? ??? SQL ??? ??????? ?? ????? ???? ??? ?????? ?????: "?????? ???? ?????? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ???????"
50001666940719?????: ?? ?????? ??????? ???? ?? Terminate ???? SQLDistribution ???????? ?? ??? SQL ????? 2005 ??? ????????? Microsoft ActiveX ?????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ????
50001668941178?????: SQL ????? ????? A_DBN ???? "??????" ?? SQL ????? 2005 ??? ?? ??????? ??????? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ?????
50001670942654?????: SQL Server 2005 ???????? ?????? ??? ??????? ??????? ??? Multidimensional ????????????? ?????? ???? ?????? ???
50001679941256?????: ????? ??????? ??? CLR ??????? SQL ????? 2005 ??? ??????? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ?????? ?????: "??????? ?? ???????? ??????? ???? ??? ?? ?????? ??????? ??? ' <assemblyname>' HRESULT 0x80131 ?? ???"</assemblyname>
50001692942661?????? ????? ?? ?? ????? ?? ????? SQL ????? Errorlog ????? ??? ???????? ????????? concurrently SQL ????? 2005 ???: "??????: 701: ?? ?????? ????? ?? ??? ????????? ?????? ?????? ??"
50001704942656?????: ?? ?? ??? ??????? SQL ????? 2005 ??? ???????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?????: "<variablename>"</variablename> scalar ?? ?????? 137, ????? ???? ????
50001707940961?????: ?????? ??? ???????? ??????? SQL ????? 2005 ??? ??? ?? ????????? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ???-??? ????? ????? ?? ???? ???? ?? ???? ??
50001716942659?????: ?? ?? ?? ?????? SQL Server 2000 ??? ???? ?? SQL ????? 2005 ??? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ???? ??
50001720941539?????: ????? ?????? ?? ???? ?? ?? SQL ????? 2005 ?????? ??????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ??
50001721942121?????: ??? ?? SQL Server 2005 ???????? ???? ??? ??????? ??? ???? ???????? ?? ??????? ???? ??? ????? ID 22 ????????? ??? ??? ??? ??
50001724942660?????: ???? ?????? ???????? ??? Microsoft SQL ????? 2005 ??? ??? ???? ??? ?????? ?????: "???? ?????? ??? ???? ????? ????? ?????? <n>????? <n>"</n></n> ?? ??? ???? ????? ??? ???? ???? ??
50001738941689?????: SQL ????? 2005 ?? ??????? ?? ?????? ???? ?? ????, ?? SQL ????? ?????? ??? ??? ?? ?????? ????? ??? ???? ??
50001739941695?????: SQL ????? 2005 ??? ??? ??? Windowing ????????? (??) ?????? ????? ???? ?? ???, ????? ??????? ?? ???? ??, ?? SQL ????? 2005 ??????????? ???? ??? ?? ???? ??
50001741940870?????: ??????????? ???????? ??? ?? ?? ??? SQL Server 2005 ???????? ?????? ?? ??? ??????? ???? ??? ?????? ?????: "?????? ??????: ?? ????????? ?????? occurred (????? 'pffilestore.cpp' 3311, ???? ??????? 'PFFileStore::HandleDataPageFault')"
50001751942664?????: ?? ????? ?? ??? ?? SQL ????? 2005 ?????????? ?????? ?? ??????? ????? ????????? ?? ?????????? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????? ?????: "?? ??????????? Windows ?? ?????? ???? ?? FIPS ??????????? ????? ???????????????? ??????????"
50001778942665?????: ??? ?? ?? ?? ?? ????? Dtexec.exe ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ??? SQL Server 2005 ?????? ???? ????? ??????? ?????????? ????? ???????? ??? ??? ????
50001780942666?????: ???? ????? ??? ???? ?????? x 64 ??????? Microsoft SQL ????? 2005 ??? SSIS ????? ????? ?? ???????? ????????? ????
50001781941989?????: SQL ????? 2005 ??? ?? ?? ???? re-publishers ???? ??? ????????? ???????? ??? ???? ????????? ??????????? ???? ??? ?? ?????? ?????: "21997 ?? ????? ?????? ?????? ???? ??? ????"
50001784942667?????: SQL Server 2005 ???????? ?????? ??? ?? ???? ?? unary ???????? ?? ????? ???? ?? ?? Multidimensional ????????????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? ???? ????? ??
50001793942668?????: SQL ????? 2005 ??? ???? ??????? ??????????? ???? ??? ???? CPU ????? ???-??? ?? ???? ????? ????
50001802942711?????: ?????? ?? SQL ????? 2005 ???? Broker ????????? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? ????-??? ?????? ????? ????? ??
50001813942712?????: ??? ?????????????? ?? ????? ???? ?? SQL ????? 2005 ??? ???? ????????? ????????? ???? ??? ??????? ????? ???? ?? W3WP.exe ????????? ????????? ??? ?? ??
50001820942444?????: ?? ????? ?????? ?? ???????? involves ?????? ???? ???? ???? Microsoft SQL ????? 2005 ??? ??
50001822942714?????: SQL ??? ?????? ??????? ?? ????? ???? ?? ?? ???? SQL ????? 2005-?????? ????????? ??? "bcp_sendrow" ??????? ?? ????? ???? ??? ?????? ?????: "?? ??? BCP, ??-?????? ???? ?????-?????? ?? ????????? ?? ????? ???? ?????"
50001829940933?????: Microsoft SQL ????? 2005 ??? ???? ??????? ??? republishing ???? ?? ????? ???? ??? ??? ???????? ???? ?? SQL ????? 2005 ??????? ??????? ?? ??? ?????????????? ?? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? ??? ????
50001830941792?????: ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ?? ?? ???????? ????????? ???? ?? ?? ?? SQL ????? 2005 ?????????? ?????? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ????????? ???? ??
50001831942087?????: SQL ????? 2005 ??? ???? ?????? ????? ??? ?????? ???? ????? ????? ?? ????? ??????? ?????? ??? DTSPipeline.dll ????? ??? ?? ???? ??
50001847942904?????: Microsoft SQL ????? 2005 ??? DBCC CHECKTABLE ??? ?? DBCC CHECKDB ??? ??? ???? ??? ?????? ?????: "????? ' <columnname>' ?????? ?? ??? ???? ?????? 'float' ?? ??? ??"</columnname>
50001849942905?????: ?? ???? ?????? ??? ???? SQL Server 2005 ?????? ???? ????? ?? ??????? DML ??? ??? ???? ??? ?????? ?????: "????? 6549, ???? 16, 1, ?????? ????????? sp_FuzzyLookupTableMaintenanceInvoke ???? 0"
50001859942906?????: ??? ?? SQL ????? 2005 ??? ??? ??????? ?? ????? ???? ?? ?? ???????? ????????? ????? ??? ?? ??????????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ?? subqueries ??, ?? SQL Server 2000 ?? ????? ???? ??
50001872943285????? ?????? ?????? 4 ?? ??? SQL Server 2005 SP2 ??????? ???? ?? ???, ??? ??????? ??????? RSPrintClient ActiveX ???????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ????? ??? ????? ??? ??? ???? ??? ??
50001887943060?????: ?? ????? joins ??? ?????? SQL ????? 2005 ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ??
50001800?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ?? SQL ???????? ???? ?????
50001836???GetSPItemMetaDataAndContentSQL ????? 2005 ?????????? ?????? ????? ????? ??????? ?? ????? ???? ??
50001661????????? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ???? ???? ?? ??? ????????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ???
50001672???? Broker ??????? ????? ????? ??????? ??????? ???? ??? SQL ????? ?? ???? ?????? ?? ??? ?? ????? ?????? ??????? ???
50001702??? ?? SQL Server 2005 ???????? ?????? ?? ?????? ??? 1 ?????? ??? 2 ??? ???????? ???? ?? ???, ?????? ???????? ???? ?? ??????? ?? ????????? ????? ??????? ????????? ???? ?? ??? ???? ???
50001710??? ?? SQL Server 2005 ???????? ?????? ?? ?????? ??? 1 ?????? ??? 2 ???, ???????? ?? ???????? ???? ?? ??? ???????? ??????? serialize?????? ??? 1 ??? 20 ??? ???? ?? ????? ???? ???
50001712?? ??????? ????? SharePoint ?????? ??? ??? ???? ??, ?? Windows SharePoint ?????? ??? ???? ?? Microsoft Office SharePoint Portal ????? ??? ???? ?????? ?????????? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ?? ??? SQL ????? 2005 ?????????? ?????? ???, ?????????? SharePoint ??? ???? ?? ?? ??????? ?? ?????? "401 Unauthorized" ?????? ????? ????
50001742SQL Server 2005 ???????? ?????? ?????? ??? 2 ???, "PFCompressIterator::DecompressArray" ??? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???? ???? ????? ??????? ??????? ???
50001782??????? ??? ????? ??? ?? ???? ??, ?? ?? ??????? ???? ?? ??? ??????? ???????? ????????? ???? ?? ?????
50001816SQL ????? 2005 ?????????? ?????? ???????. pdf ????? ??? ??????? ???? ???, ?? ????? ????? ???? ???? ????
50001888SQL ????? 2005 ??????? ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ???? ????????????
50001750SQL ????? ??????? ?????????? (SMO) ??? ?????? ????? ?????? (CU) ???? ??? SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?? ??? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ????

????? ?????? ????? ?????

??????????

Microsoft SQL ????? 2005 ???? ??? 2

???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
913089SQL ????? 2005 ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??? ????

??????? ?? ???????? ????

??? ?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ???

????????? ???????

?? ????? ??? ?? ???????? ?? ????? ???? ?? ???, ?? ????????? ??? ??? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

????? ?????? ????? ????? ???????

?? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??? ???????? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ??? ????? ????????? (?? ??? ?? ????? ?????????) ??? ?? ????? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? (UTC ???) ???????? ???? ???? ??? ?? ????? ??????? ????? ???, ?? ??? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? UTC ?? ??????? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ???, ?? ????? ??????? ??????? ????????? ?? ??????????? ???? ?????

SQL ????? 2005 ??????? ????, 32-??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Bcp.Exe2005.90.3200.068,624Oct-02-200721: 09x 86
Chsbrkr.Dll12.0.7822.01,684,84022-???-20079: 22x 86
Chtbrkr.Dll12.0.7822.06,112,61622-???-20079: 22x 86
Databasemailprotocols.Dll9.0.3200.046,096Oct-02-200721: 09x 86
Dts.Dll2005.90.3200.01,102,352Oct-02-200721: 09x 86
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0250,384Oct-02-200721: 09x 86
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.0605,200Oct-02-200721: 09x 86
Fteref.Dll12.0.7822.0446,46422-???-20079: 22x 86
Infosoft.Dll12.0.7822.0468,32822-???-20079: 22x 86
Korwbrkr.Dll12.0.7822.071,01622-???-20079: 22x 86
Langwrbk.Dll12.0.7822.0136,55222-???-20079: 22x 86
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Replication.Dll2005.90.3200.01,627,152Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Msfte.Dll12.0.7822.02,430,31222-???-20079: 22x 86
Msftefd.Exe12.0.7822.066,92022-???-20079: 22x 86
Msftepxy.Dll12.0.7822.095,59222-???-20079: 22x 86
Msftesql.Exe12.0.7822.095,59222-???-20079: 22x 86
Msir5Jp.Dll5.0.2130.03,159,91222-???-20079: 22x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Nlhtml12.0.7822.0124,26422-???-20079: 22x 86
Nls400.Dll5.0.4217.012,240,74422-???-20079: 22x 86
Odsole70.Dll2005.90.3200.058,896Oct-02-200721: 09x 86
Query.Dll12.0.7822.048,48822-???-20079: 22x 86
Rdistcom.Dll2005.90.3200.0644,624Oct-02-200721: 09x 86
Replmerg.Exe2005.90.3200.0320,528Oct-02-200721: 09x 86
Replprov.Dll2005.90.3200.0549,904Oct-02-200721: 09x 86
Replrec.Dll2005.90.3200.0784,912Oct-02-200721: 09x 86
Sqlaccess.Dll2005.90.3200.0350,224Oct-02-200721: 09x 86
Sqlagent90.Exe2005.90.3200.0349,200Oct-02-200721: 09x 86
Sqlbrowser.Exe2005.90.3200.0242,704Oct-02-200721: 09x 86
Sqlservr.Exe2005.90.3200.029,209,616Oct-02-200721: 09x 86
Sqlwep.Dll2005.90.3200.090,640Oct-02-200721: 09x 86
Sqsrvres.Dll2005.90.3200.070,160Oct-02-200721: 09x 86
Thawbrkr.Dll12.0.7822.0206,18422-???-20079: 22x 86
Xmlfilt.Dll12.0.7822.0197,99222-???-20079: 22x 86
Xpstar90.Dll2005.90.3200.0298,512Oct-02-200721: 09x 86

SQL Server 2005 ???????? ??????, 32-??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Datawarehouse.Dll9.0.3200.01,278,992Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmdspdm.Dll9.0.3200.0201,744Oct-02-200721: 09x 86
Msmdsrv.Exe9.0.3200.014,923,792Oct-02-200721: 09x 86
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Msolap90.Dll9.0.3200.04,298,768Oct-02-200721: 09x 86
Sqlbrowser.Exe2005.90.3200.0242,704Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ?????????? ??????, 32-??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Sapbw.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.X mlaclient.Dll9.0.3200.0558,096Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Diagnostics.Dll9.0.3200.0799,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Htmlrendering.Dll9.0.3200.0308,240Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Imagerendering.Dll9.0.3200.0287,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Sharepoint.Server.Dll9.0.3200.0107,536Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Reportingserviceslibrary.Dll9.0.3200.01,119,248Oct-02-200721: 09x 86
Reportingservicesservice.Exe9.0.3200.016,912Oct-02-200721: 09x 86
Reportingserviceswebserver.Dll9.0.3200.01,725,456Oct-02-200721: 09x 86
Reportingserviceswebuserinterface.Dll9.0.3200.01,332,240Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ????? ??????, 32-??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Nsservice.Exe9.0.3200.021,520Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ?????? ??????, 32-??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Dts.Dll2005.90.3200.01,102,352Oct-02-200721: 09x 86
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0250,384Oct-02-200721: 09x 86
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.0605,200Oct-02-200721: 09x 86
Flatfiledest.Dll2005.90.3200.0256,016Oct-02-200721: 09x 86
Flatfilesrc.Dll2005.90.3200.0264,720Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dmquerytask.Dll9.0.3200.0332,816Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Msdtssrvr.Exe9.0.3200.0205,840Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Txmergejoin.Dll2005.90.3200.0140,816Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ???????, 32-??? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Autoadmin90.Dll2005.90.3200.0901,648Oct-02-200721: 09x 86
Bcp.Exe2005.90.3200.068,624Oct-02-200721: 09x 86
Dts.Dll2005.90.3200.01,102,352Oct-02-200721: 09x 86
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0250,384Oct-02-200721: 09x 86
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.0605,200Oct-02-200721: 09x 86
Flatfiledest.Dll2005.90.3200.0256,016Oct-02-200721: 09x 86
Flatfilesrc.Dll2005.90.3200.0264,720Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Controls.Dll9.0.3200.02,765,840Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Managementdialogs.Dll9.0.3200.01,717,264Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Datawarehouse.Dll9.0.3200.01,278,992Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Sapbw.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.X mlaclient.Dll9.0.3200.0558,096Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Designer.Dll9.0.3200.04,817,936Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Diagnostics.Dll9.0.3200.0799,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Htmlrendering.Dll9.0.3200.0308,240Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Imagerendering.Dll9.0.3200.0287,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dmquerytask.Dll9.0.3200.0332,816Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasksui.Dll9.0.3200.0721,936Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Replication.Dll2005.90.3200.01,627,152Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Msolap90.Dll9.0.3200.04,298,768Oct-02-200721: 09x 86
Replprov.Dll2005.90.3200.0549,904Oct-02-200721: 09x 86
Replrec.Dll2005.90.3200.0784,912Oct-02-200721: 09x 86
Reportingserviceslibrary.Dll9.0.3200.01,119,248Oct-02-200721: 09x 86
Sqlwb.Exe2005.90.3200.0823,824Oct-02-200721: 09x 86
Txmergejoin.Dll2005.90.3200.0140,816Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ??????? ????, x x64-?????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Bcp.Exe2005.90.3200.088,080Oct-02-200719: 01x 64
Chsbrkr.Dll12.0.7822.01,694,05622-???-200710: 51x 64
Chtbrkr.Dll12.0.7822.06,109,03222-???-200710: 51x 64
Databasemailprotocols.Dll9.0.3200.046,096Oct-02-200719: 01x 86
Dts.Dll2005.90.3200.01,892,880Oct-02-200719: 01x 64
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0408,080Oct-02-200719: 01x 64
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.01,065,488Oct-02-200719: 01x 64
Fteref.Dll12.0.7822.0433,15222-???-200710: 51x 64
Infosoft.Dll12.0.7822.0621,41622-???-200710: 51x 64
Korwbrkr.Dll12.0.7822.0101,73622-???-200710: 51x 64
Langwrbk.Dll12.0.7822.0236,90422-???-200710: 51x 64
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Replication.Dll2005.90.3200.01,832,976Oct-02-200719: 01x 64
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200719: 01x 86
Msfte.Dll12.0.7822.03,808,10422-???-200710: 51x 64
Msftefd.Exe12.0.7822.099,17622-???-200710: 51x 64
Msftepxy.Dll12.0.7822.0127,33622-???-200710: 51x 64
Msftesql.Exe12.0.7822.0158,56822-???-200710: 51x 64
Msir5Jp.Dll5.0.2130.03,421,54422-???-200710: 51x 64
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Nlhtml12.0.7822.0191,84822-???-200710: 51x 64
Nls400.Dll5.0.4217.014,101,35222-???-200710: 51x 64
Odsole70.Dll2005.90.3200.090,128Oct-02-200719: 01x 64
Query.Dll12.0.7822.068,45622-???-200710: 51x 64
Rdistcom.Dll2005.90.3200.0828,432Oct-02-200719: 01x 64
Replmerg.Exe2005.90.3200.0417,296Oct-02-200719: 01x 64
Replprov.Dll2005.90.3200.0747,024Oct-02-200719: 01x 64
Replrec.Dll2005.90.3200.01,012,240Oct-02-200719: 01x 64
Sqlaccess.Dll2005.90.3200.0357,392Oct-02-200719: 01x 86
Sqlagent90.Exe2005.90.3200.0428,560Oct-02-200719: 01x 64
Sqlbrowser.Exe2005.90.3200.0242,704Oct-02-200721: 09x 86
Sqlservr.Exe2005.90.3200.039,559,696Oct-02-200719: 01x 64
Sqlwep.Dll2005.90.3200.0123,408Oct-02-200719: 01x 64
Sqlwep.Dll2005.90.3200.090,640Oct-02-200721: 09x 86
Sqsrvres.Dll2005.90.3200.082,960Oct-02-200719: 01x 64
Thawbrkr.Dll12.0.7822.0209,76822-???-200710: 51x 64
Xmlfilt.Dll12.0.7822.0271,20822-???-200710: 51x 64
Xpstar90.Dll2005.90.3200.0549,904Oct-02-200719: 01x 64

SQL Server 2005 ???????? ??????, x x64-?????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Datawarehouse.Dll9.0.3200.01,278,992Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200719: 01x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.032,208,912Oct-02-200718: 01x 64
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmdspdm.Dll9.0.3200.0201,744Oct-02-200719: 01x 86
Msmdsrv.Exe9.0.3200.031,599,120Oct-02-200719: 01x 64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.09,802,256Oct-02-200718: 01x 64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.09,802,256Oct-02-200719: 01x 64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Msolap90.Dll9.0.3200.05,928,464Oct-02-200718: 01x 64
Msolap90.Dll9.0.3200.04,298,768Oct-02-200721: 09x 86
Sqlbrowser.Exe2005.90.3200.0242,704Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ?????????? ??????, x x64-?????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Sapbw.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Xmlaclient.Dll9.0.3200.0558,096Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Reportingservices.Diagnostics.Dll9.0.3200.0799,760Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Reportingservices.Htmlrendering.Dll9.0.3200.0308,240Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Reportingservices.Imagerendering.Dll9.0.3200.0287,760Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Reportingservices.Sharepoint.Server.Dll9.0.3200.0107,536Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200719: 01x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.032,208,912Oct-02-200719: 01x 64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.09,802,256Oct-02-200719: 01x 64
Reportingserviceslibrary.Dll9.0.3200.01,119,248Oct-02-200719: 01x 86
Reportingservicesservice.Exe9.0.3200.016,912Oct-02-200719: 01x 86
Reportingserviceswebserver.Dll9.0.3200.01,725,456Oct-02-200719: 01x 86
Reportingserviceswebuserinterface.Dll9.0.3200.01,332,240Oct-02-200719: 01x 86

SQL ????? 2005 ????? ??????, x x64-?????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Nsservice.Exe9.0.3200.021,520Oct-02-200719: 01x 86

SQL ????? 2005 ?????? ??????, x x64-?????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Dts.Dll2005.90.3200.01,892,880Oct-02-200719: 01x 64
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0408,080Oct-02-200719: 01x 64
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.01,065,488Oct-02-200719: 01x 64
Flatfiledest.Dll2005.90.3200.0420,880Oct-02-200719: 01x 64
Flatfilesrc.Dll2005.90.3200.0430,608Oct-02-200719: 01x 64
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Dmquerytask.Dll9.0.3200.0332,816Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200719: 01x 86
Msdtssrvr.Exe9.0.3200.0201,744Oct-02-200719: 01x 64
Msmdlocal.Dll9.0.3200.032,208,912Oct-02-200719: 01x 64
Txmergejoin.Dll2005.90.3200.0235,536Oct-02-200719: 01x 64

SQL ????? 2005 ???????, x x64-?????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Autoadmin90.Dll2005.90.3200.0901,648Oct-02-200721: 09x 86
Bcp.Exe2005.90.3200.088,080Oct-02-200719: 01x 64
Dts.Dll2005.90.3200.01,102,352Oct-02-200721: 09x 86
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0250,384Oct-02-200721: 09x 86
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.0605,200Oct-02-200721: 09x 86
Flatfiledest.Dll2005.90.3200.0256,016Oct-02-200721: 09x 86
Flatfilesrc.Dll2005.90.3200.0264,720Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Controls.Dll9.0.3200.02,765,840Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Managementdialogs.Dll9.0.3200.01,717,264Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Datawarehouse.Dll9.0.3200.01,278,992Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Sapbw.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Xmlaclient.Dll9.0.3200.0558,096Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Designer.Dll9.0.3200.04,817,936Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Diagnostics.Dll9.0.3200.0799,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Htmlrendering.Dll9.0.3200.0308,240Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Imagerendering.Dll9.0.3200.0287,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Dmquerytask.Dll9.0.3200.0332,816Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasksui.Dll9.0.3200.0721,936Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Replication.Dll2005.90.3200.01,627,152Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200719: 01x 86
Microsoft.Visualstudio.Templatewizardinterface.Dll8.0.50727.4215,87223-???-20056: 56x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.032,208,912Oct-02-200718: 01x 64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.09,802,256Oct-02-200718: 01x 64
Msolap90.Dll9.0.3200.04,298,768Oct-02-200721: 09x 86
Msolap90.Dll9.0.3200.05,928,464Oct-02-200718: 01x 64
Replprov.Dll2005.90.3200.0549,904Oct-02-200721: 09x 86
Replprov.Dll2005.90.3200.0747,024Oct-02-200719: 01x 64
Replrec.Dll2005.90.3200.0784,912Oct-02-200721: 09x 86
Replrec.Dll2005.90.3200.01,012,240Oct-02-200719: 01x 64
Reportingserviceslibrary.Dll9.0.3200.01,119,248Oct-02-200721: 09x 86
Sqlwb.Exe2005.90.3200.0823,824Oct-02-200721: 09x 86
Txmergejoin.Dll2005.90.3200.0140,816Oct-02-200721: 09x 86

SQL ????? 2005 ??????? ????, Itanium ??????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Bcp.Exe2005.90.3200.0156,68803-Oct-20078: 24ia64
Chsbrkr.Dll12.0.7822.01,883,49622-???-200710: 06ia64
Chtbrkr.Dll12.0.7822.06,153,57622-???-200710: 06ia64
Databasemailprotocols.Dll9.0.3200.046,09603-Oct-20078: 24x 86
Dts.Dll2005.90.3200.03,514,89603-Oct-20078: 24ia64
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0725,00803-Oct-20078: 24ia64
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.01,932,81603-Oct-20078: 24ia64
Fteref.Dll12.0.7822.0433,15222-???-200710: 06ia64
Infosoft.Dll12.0.7822.01,915,24022-???-200710: 06ia64
Korwbrkr.Dll12.0.7822.0182,63222-???-200710: 06ia64
Langwrbk.Dll12.0.7822.0333,16022-???-200710: 06ia64
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,68803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,72803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Replication.Dll2005.90.3200.02,542,60803-Oct-20078: 24ia64
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,67203-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,22403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,06403-Oct-20078: 24x 86
Msfte.Dll12.0.7822.07,072,10422-???-200710: 06ia64
Msftefd.Exe12.0.7822.0173,41622-???-200710: 06ia64
Msftepxy.Dll12.0.7822.0135,52822-???-200710: 06ia64
Msftesql.Exe12.0.7822.0294,76022-???-200710: 06ia64
Msir5Jp.Dll5.0.2130.03,824,48822-???-200710: 06ia64
Msmdlocal.Dll9.0.3200.049,938,44803-Oct-20078: 24ia64
Nlhtml12.0.7822.0295,78422-???-200710: 06ia64
Nls400.Dll5.0.4217.014,750,05622-???-200710: 06ia64
Odsole70.Dll2005.90.3200.0179,21603-Oct-20078: 24ia64
Query.Dll12.0.7822.0123,24022-???-200710: 06ia64
Rdistcom.Dll2005.90.3200.01,885,20003-Oct-20078: 24ia64
Replmerg.Exe2005.90.3200.0956,94403-Oct-20078: 24ia64
Replprov.Dll2005.90.3200.01,619,47203-Oct-20078: 24ia64
Replrec.Dll2005.90.3200.02,147,85603-Oct-20078: 24ia64
Sqlaccess.Dll2005.90.3200.0351,76003-Oct-20078: 24x 86
Sqlagent90.Exe2005.90.3200.01,253,90403-Oct-20078: 24ia64
Sqlbrowser.Exe2005.90.3200.0503,82403-Oct-20078: 24ia64
Sqlservr.Exe2005.90.3200.072,872,46403-Oct-20078: 24ia64
Sqlwep.Dll2005.90.3200.090,640Oct-02-200721: 09x 86
Sqlwep.Dll2005.90.3200.0220,68803-Oct-20078: 24ia64
Sqsrvres.Dll2005.90.3200.0146,96003-Oct-20078: 24ia64
Thawbrkr.Dll12.0.7822.0253,28822-???-200710: 06ia64
Xmlfilt.Dll12.0.7822.0445,80022-???-200710: 06ia64
Xpstar90.Dll2005.90.3200.0965,64803-Oct-20078: 24ia64

SQL Server 2005 ???????? ??????, Itanium ??????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Datawarehouse.Dll9.0.3200.01,278,992Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,68803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,67203-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,22403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,06403-Oct-20078: 24x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.049,938,44803-Oct-20078: 24ia64
Msmdspdm.Dll9.0.3200.0201,74403-Oct-20078: 24x 86
Msmdsrv.Exe9.0.3200.048,890,38403-Oct-20078: 24ia64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.013,169,68003-Oct-20078: 24ia64
Msolap90.Dll9.0.3200.04,298,768Oct-02-200721: 09x 86
Msolap90.Dll9.0.3200.07,908,88003-Oct-20078: 24ia64
Sqlbrowser.Exe2005.90.3200.0503,82403-Oct-20078: 24ia64

SQL ????? 2005 ?????????? ??????, Itanium ??????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.Sapbw.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Reportingservices.Dataextensions.X mlaclient.Dll9.0.3200.0558,09603-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Reportingservices.Diagnostics.Dll9.0.3200.0799,76003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Reportingservices.Htmlrendering.Dll9.0.3200.0308,24003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Reportingservices.Imagerendering.Dll9.0.3200.0287,76003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Reportingservices.Sharepoint.Server.Dll9.0.3200.0107,53603-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,68803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,67203-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,22403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,06403-Oct-20078: 24x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.049,938,44803-Oct-20078: 24ia64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.013,169,68003-Oct-20078: 24ia64
Reportingserviceslibrary.Dll9.0.3200.01,119,24803-Oct-20078: 24x 86
Reportingservicesservice.Exe9.0.3200.016,91203-Oct-20078: 24x 86
Reportingserviceswebserver.Dll9.0.3200.01,725,45603-Oct-20078: 24x 86
Reportingserviceswebuserinterface.Dll9.0.3200.01,332,24003-Oct-20078: 24x 86

SQL ????? 2005 ????? ??????, Itanium ??????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,68803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,67203-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,22403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,06403-Oct-20078: 24x 86
Nsservice.Exe9.0.3200.021,52003-Oct-20078: 24x 86

SQL ????? 2005 ?????? ??????, Itanium ??????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Dts.Dll2005.90.3200.03,514,89603-Oct-20078: 24ia64
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0725,00803-Oct-20078: 24ia64
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.01,932,81603-Oct-20078: 24ia64
Flatfiledest.Dll2005.90.3200.0908,30403-Oct-20078: 24ia64
Flatfilesrc.Dll2005.90.3200.0934,41603-Oct-20078: 24ia64
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,68803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Dmquerytask.Dll9.0.3200.0332,816Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,72803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,67203-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,22403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,06403-Oct-20078: 24x 86
Msdtssrvr.Exe9.0.3200.0201,74403-Oct-20078: 24ia64
Msmdlocal.Dll9.0.3200.049,938,44803-Oct-20078: 24ia64
Txmergejoin.Dll2005.90.3200.0523,28003-Oct-20078: 24ia64

SQL ????? 2005 ???????, Itanium ??????????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Autoadmin90.Dll2005.90.3200.0901,648Oct-02-200721: 09x 86
Bcp.Exe2005.90.3200.0156,68803-Oct-20078: 24ia64
Dts.Dll2005.90.3200.01,102,352Oct-02-200721: 09x 86
Dtsconn.Dll2005.90.3200.0250,384Oct-02-200721: 09x 86
Dtspipeline.Dll2005.90.3200.0605,200Oct-02-200721: 09x 86
Flatfiledest.Dll2005.90.3200.0256,016Oct-02-200721: 09x 86
Flatfilesrc.Dll2005.90.3200.0264,720Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Controls.Dll9.0.3200.02,765,840Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Dll9.0.3200.01,217,552Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Analysisservices.Managementdialogs.Dll9.0.3200.01,717,264Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Datawarehouse.Dll9.0.3200.01,278,992Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Reportingservices.Diagnostics.Dll9.0.3200.0799,760Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,688Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Connectioninfo.Dll9.0.3200.0156,68803-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Dmquerytask.Dll9.0.3200.0332,816Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Dtstransferprovider.Dll9.0.3200.0115,728Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasks.Dll9.0.3200.0295,952Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Maintenanceplantasksui.Dll9.0.3200.0721,936Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Replication.Dll2005.90.3200.01,627,152Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,000Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Servicebrokerenum.Dll9.0.3200.042,00003-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,672Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smo.Dll9.0.3200.01,606,67203-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,224Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Smoenum.Dll9.0.3200.0222,22403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,064Oct-02-200721: 09x 86
Microsoft.Sqlserver.Sqlenum.Dll9.0.3200.0898,06403-Oct-20078: 24x 86
Microsoft.Visualstudio.Templatewizardinterface.Dll8.0.50727.4215,87223-???-20056: 56x 86
Msadomdx.Dll9.0.3200.0502,288Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.015,954,960Oct-02-200721: 09x 86
Msmdlocal.Dll9.0.3200.049,938,44803-Oct-20078: 24ia64
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.06,045,200Oct-02-200721: 09x 86
Msmgdsrv.Dll9.0.3200.013,169,68003-Oct-20078: 24ia64
Msolap90.Dll9.0.3200.04,298,768Oct-02-200721: 09x 86
Msolap90.Dll9.0.3200.07,908,88003-Oct-20078: 24ia64
Replprov.Dll2005.90.3200.0549,904Oct-02-200721: 09x 86
Replprov.Dll2005.90.3200.01,619,47203-Oct-20078: 24ia64
Replrec.Dll2005.90.3200.0784,912Oct-02-200721: 09x 86
Replrec.Dll2005.90.3200.02,147,85603-Oct-20078: 24ia64
Sqlwb.Exe2005.90.3200.0823,824Oct-02-200721: 09x 86
Txmergejoin.Dll2005.90.3200.0140,816Oct-02-200721: 09x 86
????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ???? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:
 1. ???????? ???? ??? ?????????????? ?????? ?? ???????.
 2. ???????????? ?????? ?? ???????, ????? ????????????? ???? ?? ??????? ?????????.
 3. SQL ????? 2005 ??????? ?? ??? ??? ?????? ????? ?? ???, ?? ????? ?? ??? ????? ?????????? ????????? ??????
 4. ????? ????????? ????? ?? ??????? ???? ?????

??????

???? ??? ???? ??????? ?? builds SQL Server ?????? ??? 2 ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ????, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
937137SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ?????? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ?? ?? SQL ????? 2005
???? ??????? ?? ??? ????????? ????? ???? SQL ????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
935897?? ????????? ????? ???? ?????????? ??????? ?? ?? ???????? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? SQL Server ??? ?? ?????? ??
SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ??????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
913089SQL ????? 2005 ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??? ????
SQL ????? 2005 ???? ??? 2 ??? ????? ?? ?? ???????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ???? ?? ????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId = 71711
SQL ????? ???????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
822499Microsoft SQL ????? ?????????? ?????? ???????? ?? ??? ??? ?????? ??????
?????????? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
824684Microsoft ?????????? ???????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????

???

???? ID: 941450 - ????? ???????: 23 ????? 2011 - ??????: 3.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Notification Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
??????: 
kbautohotfix kbfix kbpubtypekc kbqfe kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbmt KB941450 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:941450

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com