Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i phiên tôi đang s? d?ng (Live h?p vs. Office Communications Server)?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 941093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách đ? xác đ?nh xem b?n đ? k?t n?i v? s?ng cu?c h?p ho?c cho m?t h?i ngh? Web đư?c lưu tr? b?i m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Office Communications Server 2007. Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? cách đ? xác đ?nh các khách hàng Microsoft Live h?p 2007 mà b?n đang s? d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n đ? k?t n?i v? s?ng cu?c h?p ho?c cho m?t h?i ngh? Web đư?c lưu tr? b?i m?t máy ch? đang ch?y Communications Server 2007

Phương pháp 1

Trong l?i m?i email mà b?n nh?n đư?c cho cu?c h?p, ki?m tra URL c?a các Tham gia cu?c h?p liên k?t b?n nh?n vào đây đ? tham gia cu?c h?p. N?u URL b?t đ?u v?i https: / /, b?n đư?c n?i đ?n m?t phiên h?p s?ng. N?u URL b?t đ?u v?i G?p g?: sip:, b?n k?t n?i t?i m?t máy ch? đang ch?y Communications Server 2007.

Phương pháp 2

 1. Trong khách hàng cu?c h?p Live, nh?p vào Cu?c h?p sau khi b?n tham gia cu?c h?p.
 2. Xem văn b?n trong các V? trí h?p. N?u văn b?n b?t đ?u v?i https: / /, b?n đư?c n?i đ?n m?t phiên h?p s?ng. N?u văn b?n b?t đ?u v?i G?p g?: sip:, b?n k?t n?i t?i m?t máy ch? đang ch?y Communications Server 2007.

Phương pháp 3

Trong l?i m?i email mà b?n nh?n đư?c cho cu?c h?p, ki?m tra câu nơi nó nói ngư?i m?i b?n tham gia m?t cu?c h?p. Nó s? nhà nư?c n?u các t? ch?c m?i b?n tham d? ho?c tr?nh bày trên m?t D?ch v? Microsoft Office Live h?p, h?i ngh?ho?c trên m?tMicrosoft Office Communications Server.

T?ng quan v? các khách hàng s?n Live h?p 2007

Khách hàng s?ng cu?c h?p 2007 sau đây có s?n:
 • Windows trên máy khách
 • Khách hàng d?a trên Web
Máy s? d?ng Windows trên là ?ng d?ng mà b?n cài đ?t trên máy tính.

Khách hàng d?a trên Web là m?t chương tr?nh Java. Ngoài ra, khách hàng d?a trên Web ch?y trong m?t tr?nh duy?t Web. Ngư?i dùng có th? s? d?ng d?a trên Web client n?u ngư?i dùng không th? s? d?ng Windows trên máy khách. Ví d?, ngư?i dùng có th? s? d?ng d?a trên Web client n?u ngư?i dùng đang s? d?ng m?t trong các h? đi?u hành sau:
 • Windows 98
 • Sun Solaris
 • Apple Macintosh
Windows trên máy s? d?ng không ch?y trên các h? đi?u hành. Tuy nhiên, các khách hàng trên Web ch?y trên các h? đi?u hành.

B?n có th? s? d?ng Windows trên máy khách đ? k?t n?i m?t phiên h?p s?ng hay m?t h?i ngh? Web đư?c lưu tr? b?i m?t máy ch? đang ch?y Communications Server 2007.

B?n có th? s? d?ng máy khách d?a trên Web k?t n?i ch? v?i m?t phiên h?p s?ng.

Làm th? nào đ? xác đ?nh Live h?p 2007 khách hàng mà b?n đang s? d?ng

Khi b?n ch?y Windows trên máy khách, thanh tiêu đ? c?a khách hàng Windows trên có Microsoft Office Live h?p, h?i ngh?. Ngoài ra, Windows trên máy khách ch?a m?t m?i tên trong thanh tiêu đ?. Khi b?n b?m vào m?i tên, các l?nh sau đây đư?c hi?n th?:
 • Tùy ch?n
 • L?i ra
 • L?i ra và k?t thúc cu?c h?p
 • V? Microsoft Office Live h?p, h?i ngh?
Khi b?n ch?y các khách hàng d?a trên Web, thanh tiêu đ? c?a tr?nh duy?t bao g?m tên c?a tr?nh duy?t. Ví d?, n?u b?n s? d?ng Windows Internet Explorer 7, thanh tiêu đ? g?m Windows Internet Explorer.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c s? h? tr? cho các v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng m?t Live h?p 2007 khách hàng đ? k?t n?i t?i cu?c g?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
941094Làm th? nào đ? có đư?c s? h? tr? cho các v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng m?t Live h?p 2007 khách hàng đ? k?t n?i t?i cu?c g?p
 

Thu?c tính

ID c?a bài: 941093 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbhowto kbinfo vkbportal107 vkbportal230 vkbportal238 kbmt KB941093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:941093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com