Thông báo l?i trên máy Windows Vista d?a trên tính khi b?n c? g?ng truy c?p vào ? đ?a m?ng đư?c ánh x? vào m?t c?p Web: "chi?n d?ch đang đư?c yêu c?u chưa đư?c th?c hi?n b?i v? ngư?i dùng...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 941050 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista:
 • B?n ánh x? ? đ?a m?ng vào m?t c?p Web mà yêu c?u ch?ng ch? ngư?i dùng.
 • B?n c?u h?nh các ? đ?a đ? s? d?ng tùy ch?n "Th? tái k?t n?i lúc đăng nh?p".
 • B?n nh?p ch?ng ch? ngư?i dùng và b?n b?m đ? ch?n các Nh? m?t kh?u c?a tôi ki?m tra h?p khi b?n truy c?p vào ? đ?a.
 • B?n kh?i đ?ng l?i máy tính ho?c b?n đăng xu?t kh?i Windows Vista.
Trong trư?ng h?p này, khi b?n đăng nh?p vào máy tính d?a trên Windows Vista m?t l?n n?a, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i sau đây khi b?n c? g?ng truy c?p vào ? đ?a đư?c ánh x?:
L?i xu?t hi?n khi k?t n?i t?i Đ?a ch?
Thao tác đư?c yêu c?u chưa đư?c th?c hi?n b?i v? ngư?i dùng không đư?c ch?ng th?c
K?t n?i đ? không đư?c khôi ph?c
Chú ý Đư?c ánh x? ? đ?a v? như b? ng?t k?t n?i sau khi b?n đăng nh?p vào đ? máy tính l?n n?a.

NGUYÊN NHÂN

Trong Windows Vista, các trang Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) redirector s? d?ng d?ch v? Windows HTTP (WinHTTP) thay v? Windows Internet (WinInet) API. C?u h?nh m?ng không ph?i proxy, WinHTTP g?i ch?ng ch? ngư?i dùng ch? nh?m đáp ?ng yêu c?u đó x?y ra trên m?t trang web intranet c?c b?. V? v?y, n?u không có ?y quy?n đư?c c?u h?nh, b?n có th? không th? truy c?p m?t ph?n đ?i h?i ch?ng ch? ngư?i dùng.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix 943280.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
943280B?n s? đư?c nh?c đ? nh?p ?y nhi?m c?a b?n khi b?n truy c?p vào m?t trang web FQDN b?ng cách s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows Vista khách hàng đ? không ?y quy?n đư?c c?u h?nh
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i t?o m?t m?c nh?p registry. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n NH?P.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? multi-String.
 4. Lo?i AuthForwardServerList , vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Giá tr? ngày h?p, g? URL c?a máy ch? lưu tr? Web chia s?, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý B?n c?ng có th? g? m?t danh sách các URL trong các Giá tr? ngày h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "danh sách m?u URL".
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
Sau khi m?c đăng k? này đư?c t?o ra, các d?ch v? WebClient s? đ?c giá tr? nh?p c?nh. N?u máy tính khách hàng c? g?ng truy c?p m?t URL phù h?p v?i b?t k? bi?u hi?n trong danh sách, ?y nhi?m ngư?i s? d?ng s? đư?c thành công g?i đ? xác th?c ngư?i dùng ngay c? khi không có ?y quy?n đư?c c?u h?nh.

Chú ý B?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? WebClient sau khi b?n s?a đ?i s? đăng k?.

M?u danh sách URL

Border|ph?i|200px Đây là danh sách URL m?u:
https://*.Contoso.com
http://*.dns.live.com
*.microsoft.com
https://172.169.4.6
Danh sách URL này cho phép các d?ch v? WebClient đ? g?i thông tin đăng nh?p thông qua các kênh sau đây.

Chú ý Sau khi b?n c?u h?nh các danh sách URL này, các ch?ng ch? s? xác s? t? đ?ng nh?n các h? ph?c v? WebDAV ngay c? khi các máy ch? trên Internet.
 • B?t k? kênh đư?c m? hóa sang m?t tên mi?n con c?a vùng có tên là Contoso.com.
 • B?t k? kênh toàn sang m?t tên mi?n con c?a vùng có tên là dns.live.com.
 • B?t k? kênh vào m?t máy ch? có tên k?t thúc b?ng ". microsoft.com."
 • B?t k? kênh đư?c m? hóa vào m?t máy ch? có đ?a ch? IP là 172.169.4.6.

Nh?ng đi?u c?n tránh trong danh sách URL

 • Đ?ng thêm d?u hoa th? (*) ? ph?n cu?i c?a m?t URL. Khi b?n làm đi?u này, m?t nguy cơ b?o m?t có th? d?n đ?n. Ví d?, không s? d?ng sau đây:
  http://*.DNS.Live.*
 • Đ?ng thêm d?u hoa th? (*) trư?c ho?c sau m?t chu?i. Khi b?n làm đi?u này, các WebClient d?ch v? có th? g?i ch?ng ch? ngư?i dùng cho nhi?u máy ch?. Ví d?, không s? d?ng sau đây:
  • http://*contoso.com

   Trong ví d? này, d?ch v? c?ng g?i ch?ng ch? ngư?i dùng đ? http://extra_charactersContoso.com.
  • http://contoso*.com

   Trong ví d? này, d?ch v? c?ng g?i ch?ng ch? ngư?i dùng đ? http://Contosoextra_characters. com.
 • Không ph?i g? tên UNC m?t máy ch? lưu tr? trong danh sách URL. Ví d?, không s? d?ng sau đây:
  *.contoso.com@SSL
 • Không bao g?m tên chia s? ho?c s? hi?u c?ng s? đư?c s? d?ng trong danh sách URL. Ví d?, không s? d?ng sau đây:
  • http://*.DNS.Live.com/DavShare
  • http://*DNS.Live.com:80
 • Không s? d?ng IPv6 trong danh sách URL.
Quan tr?ng Danh sách URL này không có hi?u l?c vào thi?t đ?t vùng b?o m?t, và danh sách URL này đư?c s? d?ng ch? cho m?c đích c? th? chuy?n ti?p các ch?ng ch? t?i h? ph?c v? WebDAV. T?o danh sách restrictively càng t?t đ? tránh b?t k? v?n đ? an ninh. Ngoài ra, thông báo là không c? th? t? ch?i danh sách. V? v?y, các ch?ng ch? đư?c chuy?n ti?p đ?n t?t c? các máy ch? phù h?p v?i danh sách này.

N?u xác th?c cơ b?n ho?c Digest xác th?c đư?c th?c hi?n trong m?ng, hotfix 943280 không th? thay đ?i hành vi này. Hành vi này là do thi?t k? trong ch? đ? xác th?c cơ b?n và trong ch? đ? xác th?c Digest.

IIS h? tr? xác th?c c?a Windows trên Internet. V? v?y, hotfix này ch? áp d?ng cho các k?ch b?n m?ng n?i b?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 941050 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB941050 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:941050

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com