K? nov?rst probl?mu, kas rodas p?c programmai Word 2007 paredz?ta autom?tiska atjaunin?juma instal??anas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 940791 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

J?s instal?jat programmai Microsoft Office Word 2007 paredz?tu autom?tisku atjaunin?jumu dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, un p?c tam restart?jat datoru. Ja programma Word 2007 darboj?s datora restart??anas br?d?, rodas viens vai vair?ki t?l?k aprakst?tie simptomi:
 • Nedarbojas pele, kad lietojat programmu Word.
 • Nevarat atv?rt Word dokumentu sist?mas Windows Vista mekl??anas log?.
 • Nevarat atv?rt Word dokumentu log? Windows mekl??ana dator?.
 • Programma Word avar?, kad m??in?t to palaist vai aizv?rt.
 • Programma Word avar?, kad atverat dialoglodzi?u Atv?r?ana.
 • Programma Word avar?, kad saglab?jat dokumentu.
 • Programma Word avar?, kad aizverat dokumentu.
?aj? rakst? ir sniegti nor?d?jumi par ??s probl?mas nov?r?anu.

Ja v?laties, lai ?? probl?ma tiktu labota, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja lab?k v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50204


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Tagad atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izdz?siet re?istra apak?atsl?gu
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Izejiet no vis?m Office programm?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un nospiediet tausti?u ENTER.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek vaic?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
 4. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 5. Aizveriet re?istra redaktoru.
 6. Restart?jiet programmu Word.
Tagad atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 940791 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB940791

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com