Straipsnio ID: 940315 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip aktyvinti Windows Vista. Aktyvinimas padeda patvirtinti, kad j?s? Windows kopija yra autenti?ka ir kad ji buvo panaudota daugiau kompiuteri?, nei leid?ia Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos. Aktyvinimas padeda u?kirsti keli? programin?s ?rangos klastojimui.

Nor?dami toliau naudotis visomis funkcijomis, Windows Vista, aktyvinimas reikalingas. Paleidus Windows Vista pirm? kart?, turite 30 dien?, kad j? suaktyvintum?te internetu arba telefonu. Jei t? pasibaigs prie? jums baigiant aktyvinim?, daug funkcij?, Windows Vista bus i?jungtas. Atgauti vis? naudoti Windows Vista, j?s turite j? aktyvuoti.

Daugiau informacijos

Ko jums reikia

Jums turi b?ti ??j? ? sistem? Windows kaip administratorius suaktyvinti Windows Vista. ?sitikinti, kad ??jote ? sistem? Windows naudodami vartotojo abonement?, kompiuterio administratoriaus, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/GP/admin
Siekiant aktyvinti Windows Vista, turite galiojant? produkto kod?. Produkto kod? galite rasti ant Windows Vista CD rankov?mis arba Windows Vista kompaktinio disko d?klo.

Pastaba. Jei Windows Vista anksto ?diegta i? originalios ?rangos gamintojo (OEM), produkto kodas ant lipduke ant kompiuterio atveju.

Aktyvinti Windows Vista

Norìdami aktyvinti Windows Vista internete, turite interneto ry??. Aktyvinti Windows Vista telefonu, turite naudoti automatizuot? telefono sistem?.

Vaizdo ?ra?as: Kaip ?jungti Windows kompiuteryje

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl =http://aka.ms/nlmzbv
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Kad aktyvintum?te "Windows Vista", atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , o tada ? kompiuteris.
 2. ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s , ir tada spustel?kite spustel?kite ?ia Nor?dami aktyvuoti Windows dabarWindows aktyvinimo srityje.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 3. Pasirinkti Windows Vista aktyvinimo metod?, kuris norite, ir tada vykdykite nurodymus.
Pastaba. Jei pasirinksite automatinis aktyvinimas b?das, kai pirm? kart? nustatote kompiuter?, automatinio aktyvinimo proces? bando suaktyvinti savo Windows Vista kopij? pra?jus trims dienoms po pirm? kart? ??jus.

Patikrinti, ar ?jungta Windows Vista

?sitikinti, kad j?s? Windows Vista kopij? yra aktyvuotas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , o tada ? kompiuteris.
 2. ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s , ir per?i?r?ti Windows Vista aktyvinimo b?sen? Windows aktyvinimo srityje sistemos ypatyb?s d???s dugn?.
Pastaba. Tai gali u?trukti kelet? sekund?i? Windows Vista nuskaityti kompiuterio aktyvinimo b?sen?.

Jei norite per?i?r?ti da?nai u?duodamus klausimus apie Windows Vista aktyvinimo, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/62088be6-3538-46a6-99fb-05e74aeb48b51033.mspx#EXB

Jei j?s negalite aktyvuoti Windows Vista per internet?

Jei esate i? naujo ?diegti Windows arba atnaujinant Windows, aktyvinti gali s?kmingai u?baigtas bandant aktyvinti Windows Vista per internet? naudodami Windows aktyvinimo vedlys. Jei taip atsitinka, turi ?jungti Windows telefonu.

Nor?dami aktyvinti Windows Vista telefonu, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , o tada ? kompiuteris.
 2. ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s , ir tada spustel?kite spustel?kite ?ia Nor?dami aktyvuoti Windows dabarWindows aktyvinimo srityje.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 3. Paleid?iamas Windows aktyvinimo vedlys.
 4. Spustel?kite naudoti automatizuot? telefono sistem? Windows aktyvinimo vedlyje.

Jei Windows Vista aktyvinimo netik?tai

Retais atvejais, galite b?ti paraginti aktyvinti Windows Vista kompiuteryje, kuriame anks?iau nereik?jo Windows Vista aktyvinimo arba buvo suaktyvinta s?kmingai. Pavyzd?iui, taip gali atsitikti kompiuteryje, kai Windows Vista anksto ?diegta OEM arba bendrojo licencijavimo ?renginio ir pagrindin?s technin?s ?rangos pasikeitusi, pvz., stand?iojo disko ir atminties atnaujinimas vienu metu.

Jei b?site paraginti i? naujo aktyvinti Windows Vista, galite tai padaryti naudodami Windows aktyvinimo vedl?:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , o tada ? kompiuteris.
 2. ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s , ir tada spustel?kite spustel?kite ?ia Nor?dami aktyvuoti Windows dabarWindows aktyvinimo srityje.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 3. Pasirinkti Windows Vista aktyvinimo metod?, kuris norite, ir tada vykdykite nurodymus.
Norint i?vengti ?ios problemos, ateityje, turite gauti naujausi? pakeitim? paket? u? savo ?diegt? versij? Windows Vista, per automatini? naujinim? arba tiesiogiai atsisi?sti.

Atnaujinti Windows Vista ir ?i aktyvinimo problema nepasikartot?:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , spustel?kite Visos programos, o tada spustel?kite Windows naujinimas.
 2. Spustel?kite tikrinti, ar yra naujinim?.
 3. Kaip tik Windows Vista rado naujinimus, spustel?kite mygtuk? ?diegti naujinimus .

TOLESNI VEIKSMAI

Jei ?i? metod? nepad?jo jums, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. Paslaugù, kurios yra Microsoft klient? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetaini? yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir pad?ti pary?kintos.
 • Kit? palaikymo parink?i?: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei vis tiek kyla problem?, galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Savyb?s

Straipsnio ID: 940315 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 3 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kb16bitonly kbvideocontent kbmt KB940315 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 940315

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com