Raksta ID: 939395 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

L?dz?gas probl?mas, kuras labo MATS pakotne

2415238 Kr?su probl?mas att?la drukas priek?skat?jum? Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista


Lai ieg?tu papildinform?ciju par cit?m probl?m?m, kuras labo MATS pakotne, atveriet sada?u "Citas probl?mas, kuras labo MATS pakotne".

SIMPTOMI

Skatot att?lu Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista, att?la kr?sa un t? fons k??st dzeltens.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo iestat?jum? Kr?su p?rvald?ba monitoram ir izmantots nepareizs kr?su profils.

Piez?me. Programm? Microsoft Molberts un Microsoft Windows att?lu un faksu skat?t?js netiek izmantoti kr?su profili att?lu kr?su iestat?jumu p?rvald?bai.

Labot patst?v?gi

Lai labotu ?o probl?mu, j?no?em nepareizais kr?su profils. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Kr?su p?rvald?ba un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Dialoglodzi?? Kr?su p?rvald?ba noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Lietot ?aj? ier?c? manus iestat?jumus.
 3. Sarakst? Profili, kas saist?ti ar ?o ier?ci noklik??iniet uz t? kr?su profila, kas j?no?em, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.

  Piez?me. Ja tiek par?d?ts br?din?juma zi?ojums, noklik??iniet uz J?.
 4. Aizveriet dialoglodzi?u Kr?su p?rvald?ba un p?c tam restart?jiet datoru, lai lietotu ?o iestat?jumu.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai labotu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne, labojot ?o probl?mu

Citas probl?mas, kuras labo MATS pakotne

930097 Dators darbojas l?ni, kad Windows fotoatt?lu galerija par?da TIFF att?lus, kas neietilpst vien? lap?, sist?m? Windows Vista
2415237 Nevar priek?skat?t att?lus Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
938818 Nav redzami att?li slaidr?d? Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
2009298 Nevar lejupiel?d?t albumus Windows Live fotoatt?lu galerij? p?c jaunin??anas no sist?mas Windows Vista uz sist?mu Windows 7
944221 Windows Live fotoatt?lu galerija sasalst, vai to nevar start?t
930102 Att?lu p?rejas probl?mas Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows XP vai Windows Vista
2425702 Ekr?nsaudz?t?js, kas r?da att?lus, p?rtrauc darboties sist?m? Windows

Rekviz?ti

Raksta ID: 939395 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertiseinter KB939395

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com