H? tr? các ranh gi?i đ? c?u h?nh các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows cho môi trư?ng chính xác cao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 939322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? ranh gi?i h? tr? đ? c?u h?nh các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows (W32Time) cho môi trư?ng chính xác cao. Chính xác cao môi trư?ng bao g?m trao đ?i các nhà kinh doanh và công ty s?n xu?t chính xác cao nh?t mà thành công th?i gian c?c k? chính xác đo lư?ng đư?c yêu c?u.

Thông tin thêm

b?n ghi d?ch v? W32Time s? d?ng đơn gi?n m?ng th?i gian giao th?c (SNTP) andNetwork Time Protocol (NTP).SNTP là m?t phiên b?n đơn gi?n c?a NTP.

SNTP đư?c s? d?ng trong ph?ng không-tên mi?n-gia nh?p máy tính. (Đi?u này bao g?m Windows Server trên máy tính.)

Windows XP và các phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành Windows th?c hi?n NTP.

Chúng tôi không đ?m b?o và chúng tôi không h? tr? s? chính xác c?a b?n ghi d?ch v? W32Time gi?a các nút ch?n m?t m?ng. b?n ghi d?ch v? W32Time không ph?i là m?t đ?y đ? tính năng NTP gi?i pháp đáp ?ng nhu c?u ?ng d?ng nh?y c?m v?i th?i gian. b?n ghi d?ch v? W32Time ch? y?u đư?c thi?t k? đ? th?c hi?n như sau:
 • Th?c hi?n giao th?c xác th?c Kerberos Phiên b?n 5 làm vi?c.
 • Cung c?p th?i gian đ?ng b? hóa l?ng cho các khách hàng máy tính.
b?n ghi d?ch v? W32Time không đáng tin c?y duy tr? đ?ng b? th?i gian đ? ph?m vi c?a m?t ho?c hai giây. Dung sai như v?y đang ? bên ngoài đ?c đi?m k? thu?t thi?t k? c?a b?n ghi d?ch v? W32Time.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? W32Time, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Công c? b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows và cài đ?t chuyên bi?t

Vi?n tiêu chu?n và công ngh? (NIST) duy tr? m?t danh sách c?a bên th? ba nhà xu?t b?n c?a ph?n m?m th?i gian và t?n s?. Đ? xem danh sách này, h?y vào web site NIST sau đây:
http://www.NIST.gov/physlab/div847/grp40/softwarelist.cfm
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 939322 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows HPC Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB939322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 939322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com