Raksta ID: 938818 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

L?dz?gas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

2415237 Nevar priek?skat?t att?lus Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
930102 Att?lu p?rejas probl?mas Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows XP vai Windows Vista


Lai ieg?tu papildinform?ciju par cit?m probl?m?m, kuras nov?r? MATS pakotne, atveriet sada?u "Citas probl?mas, kuras nov?r? MATS pakotne".

SIMPTOMI

S?kot slaidr?di Windows fotoatt?lu galerij? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, slaidr?d? eso?ie att?li netiek par?d?ti.

IEMESLS

S?kot slaidr?di, sist?ma Windows Vista izmanto Windows nov?rt?juma indeksa r?d?jumus grafikai, lai noteiktu, vai izmantot re??mu DirectX Exclusive vai GDI+ att?lu z?m??anai. Ja att?lu z?m??anai tiek izmantots re??ms DirectX Exclusive, vienm?r tiek izmantots progres?v?s sken??anas re??ms. Ta?u displejs pa?reiz?j? iz??irtsp?j? var neatbalst?t progres?v?s sken??anas re??mu vai sken??anas re??mu bez izv?rstas rindp?rl?ces. ?aj? situ?cij? rodas probl?ma, kas aprakst?ta sada?? "Simptomi".

Piez?me. Da?i displeji atbalsta tikai izv?rst?s rindp?rl?ces re??mu noteikt? iz??irtsp?j?. Piem?ram, daudzi plazmas un LCD televizori izmanto 480i re??mu vai 1080i re??mu. ?ajos piem?ros burts "i" noz?m? "izv?rst? rindp?rl?ce".

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

1. metode.
Izmantojiet displeju, kas atbalsta progres?vo re??mu izv?l?taj? iz??irtsp?j?.

2. metode.
Redi??jiet re?istru, lai aktiviz?tu sist?mu Windows Vista izmantot GDI+ re??mu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet WinSATSCore un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz WinSATSCore, noklik??iniet uz Modific?t, lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne un nov?rstu ?o probl?mu

Citas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

930097 Dators darbojas l?ni, kad Windows fotoatt?lu galerija par?da TIFF att?lus, kas neietilpst vien? lap? sist?m? Windows Vista
2415238 Kr?su probl?mas att?la drukas priek?skat?jum? Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
2009298 Nevar lejupiel?d?t albumus Windows Live fotoatt?lu galerij? p?c jaunin??anas no sist?mas Windows Vista uz sist?mu Windows 7
944221 Windows Live fotoatt?lu galerija sasalst, vai to nevar start?t
939395 Att?ls un t? fons k??st dzeltens Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
2425702 Ekr?nsaudz?t?js, kas r?da att?lus, p?rtrauc darboties sist?m? Windows

Rekviz?ti

Raksta ID: 938818 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmatsfixme KB938818

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com