วิธี การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานจุด instantiation ของ COM ประเภทเฉพาะในโปรแกรม Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938815 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แนะนำคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้การตั้งค่ารีจิสตรีคีย์ เพื่อที่เปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานจุด instantiation ของ COM ประเภทเฉพาะในโปรแกรม Office 2003 SP3 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ใน Microsoft Office Word คอมโพ เนนต์เว็บของ Microsoft Office หรือ Microsoft Office Excel

หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้อยู่ใน Office 2003 SP3 เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เปิด หรือปิดการใช้งานคุณลักษณะใหม่

โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะใหม่นี้ถูกปิดใช้งานใน Office 2003 SP3 เมื่อต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานนี้ คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้สามารถตั้งค่าในนโยบายโดเมน:
ค่า HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common\Security
ชื่อค่า:ComCatCheck
ชนิดค่าReg_DWORD:
ค่าเริ่มต้น:None

ถ้าคีย์นี้ไม่ได้ถูกตั้ง ผู้ใช้สามารถตั้งค่าคีย์ต่อไปนี้เทียบเท่าสำหรับ Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Security
ชื่อค่า:ComCatCheck
ชนิดค่าReg_DWORD:
ค่าเริ่มต้น:0

หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้น 0 หมายความว่า ลักษณะการทำงานที่ถูกปิดใช้งาน ค่าเริ่มต้น 1 หมายความว่า ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งาน

ในขณะนี้มีกำหนดประเภทที่สี่ สำหรับแต่ละประเภทใน Office 2003 ไม่มีคีย์ประเภทการนโยบายโดเมนหลักการต่อไปนี้:
Categories\CATID_ExcelCreateRTD HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\COM
Categories\CATID_OWCSafeProviders HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateLink HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateOCX HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
ถ้าคีย์เหล่านี้ไม่มีเซ็ต ผู้ใช้สามารถตั้งค่าคีย์ที่เทียบเท่าต่อไปนี้สำหรับ Office 2003:
Categories\CATID_ExcelCreateRTD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\COM
Categories\CATID_OWCSafeProviders HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateLink HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateOCX HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
หมายเลขประเภทที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเหล่านี้ทั้งสี่ถูกกำหนดในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อประเภทหมายเลขของประเภทคำอธิบาย:
CATID_ExcelCreateRTD{ 8f3844f5-0af6-45 c 6 99 c 9 04bf54f620da }ประเภทนี้ควบคุมการใช้งาน Excel RTD
CATID_OWCSafeProviders{a67a20dd-16b0-4831-9a66-045408e51786 }ประเภทนี้ควบคุมการใช้งานผู้ให้บริการการแหล่งข้อมูล OWC
CATID_WordCreateLink{cca2db40-1b36-4a75-9876-154f1312f3e0 }ประเภทนี้ควบคุมจุดแทรก Word OLE ลิงค์
CATID_WordCreateOCX{81535360-42bb-4ef8-bb89-f0eece074556 }ประเภทนี้ควบคุม Word OCX แทรก

รายการรีจิสทรี CheckType และรายการรีจิสทรี CheckCatID

คุณสามารถตั้งค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้ในแต่ละคีย์ประเภท

CheckType

กระบวนการ
CheckType
สามารถตั้งค่ารายการรีจิสทรีเพื่อกำหนดว่า การใช้รายการการอนุญาต หรือ การใช้รายการการปฏิเสธ

ชื่อค่า:CheckType
ชนิดค่าReg_DWORD:
ค่าเริ่มต้น:0
ค่า 0 หมายความว่า จะมีใช้รายการ deny ค่า 1 หมายความว่า จะมีใช้รายการที่อนุญาต

หมายเหตุ:ถ้าคุณกำหนดค่าของการ
CheckType
รายการรีจิสทรี 1 สำหรับประเภทและถ้าคุณไม่ได้ระบุการอนุญาตรายการ ตัวควบคุมทั้งหมดในประเภทนั้นจะถูกปิดการใช้งาน ถ้าคุณกำหนดค่าของการ
CheckType
รายการรีจิสทรี 0 สำหรับประเภทและถ้าคุณไม่ได้ระบุรายการ deny ตัวควบคุมทั้งหมดในประเภทนั้นจะเปิดใช้งาน แนวทางเหล่านี้เป็นจริงนอกจากนี้
CheckCatID
รายการรีจิสทรีถูกตั้งค่า และไม่มีอยู่

CheckCatID

กระบวนการ
CheckCatID
สามารถตั้งค่ารายการรีจิสทรีเพื่อกำหนดว่า ต้องมีการตรวจสอบประเภทของคอมโพเนนต์ COM

ชื่อค่า:CheckCatID
ชนิดค่าReg_DWORD:
ค่าเริ่มต้น:0

ค่าเป็น 0 ละเว้นประเภท COM ของส่วนประกอบ ค่าเป็น 1 ช่วยให้สำหรับคอมโพเนนต์ของ COM ในประเภทที่ระบุเท่านั้น

อนุญาตรายการและการปฏิเสธรายการ

อนุญาตให้มีรายการ

รายการการอนุญาตสำหรับสี่ประเภทอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
Categories\CATID_ExcelCreateRTD\Allow HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\COM
Categories\CATID_OWCSafeProviders\Allow HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateLink\Allow HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateOCX\Allow HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM

ปฏิเสธรายการ

รายการปฏิเสธสำหรับสี่ประเภทอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
Categories\CATID_ExcelCreateRTD\Deny HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\COM
Categories\CATID_OWCSafeProviders\Deny HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateLink\Deny HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
Categories\CATID_WordCreateOCX\Deny HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\COM
คุณสามารถเพิ่มรหัสระดับชั้น (CLSID) ลงในรายการอนุญาต หรือปฏิเสธรายการ ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม CLSID {8BD21D40-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3 } ไปยังรายการการอนุญาตให้ CATID_ExcelCreateRTD คุณสามารถสร้างรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
Categories\CATID_ExcelCreateRTD\Allow\ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\COM {8BD21D40-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3 }
คุณสามารถเพิ่ม CLSID ที่ประเภทที่ระบุ ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม CLSID {8BD21D40-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3 } ประเภท CATID_ExcelCreateRTD คุณสามารถสร้างรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
\Implemented Categories\ HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {8BD21D40-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3 } { 8F3844F5-0AF6-45 C 6 99 C 04BF54F620DA 9 }
หมายเหตุ:รหัสของประเภทที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภท CATID_ExcelCreateRTD { 8F3844F5-0AF6-45 C 6 99 C 04BF54F620DA 9 }

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms682451.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms692674.aspx
เมื่อคุณเพิ่ม CLSID ประเภทเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตบนแพลตฟอร์มแบบ 64 บิต คุณสามารถใช้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\ \Implemented Categories\ {CLSID } {CategoryID }
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มเพื่อระบุการตั้งค่านโยบาย สำหรับกลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742376.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938815 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Office Excel 2003
    • Microsoft Office Word 2003
    • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbhowto kbmt KB938815 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938815

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com