Làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm đ? thêm các m?c nh?p registry MaxTokenSize đ? nhi?u máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 938118 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trên m?t b? b? ki?m soát mi?n đang ch?y Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012, b?n có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? thêm các m?c ki?m nh?p sau đây đ? nhi?u máy tính:
Phím:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

M?c: MaxTokenSize
Ki?u d? li?u: REG_DWORD
Giá tr?: 48000
Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? làm đi?u này, do đó b?n có th? đ?y cài đ?t chuyên bi?t này cho t?t c? các thành viên c?a tên mi?n c?a b?n m?t cách d? dàng. Quá tr?nh này là khác nhau, tùy thu?c vào các phiên b?n c?a Windows Server mà b? ki?m soát mi?n đang ch?y.

Lưu ?:T?i đa cho phép các giá tr? c?a MaxTokenSize là 65535 byte. Tuy nhiên, v? c?a HTTP base64 m? hóa xác th?c b?i c?nh th?, chúng tôi không khuyên r?ng b?n thi?t l?p các m?c nh?p registry maxTokenSize m?t giá tr? l?n hơn 48000 byte. B?t đ?u v?i Windows Server 2012, giá tr? m?c đ?nh c?a các m?c nh?p registry MaxTokenSize là 48000 byte.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? c?u h?nh MaxTokenSize b?ng cách s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO) trong Windows Server 2003

Đ? thêm các m?c ki?m nh?p đ? nhi?u máy tính trong m?t tên mi?n mà không có b? ki?m soát mi?n Windows Server 2012 d?a trên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t t?p tin hành chính m?u (ADM) cho các m?c nh?p registry MaxTokenSize. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Notepad.
  2. H?y sao chép d?ng, và sau đó dán văn b?n vào Notepad:
   CLASS MACHINE

   CATEGORY !!KERB

   KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters"
   POLICY !!MaxToken
   VALUENAME "MaxTokenSize"
   VALUEON NUMERIC 48000
   VALUEOFF NUMERIC 0
   END POLICY

   END CATEGORY

   [strings]
   KERB="Kerberos Maximum Token Size"
   MaxToken="Kerberos MaxTokenSize"

   Lưu ?: Giá tr? c?a các m?c nh?p registry MaxTokenSize đư?c thi?t l?p đ? 48000. Đây là giá tr? đ? xu?t.
  3. Lưu tài li?u Notepad như MaxTokenSize.adm trong m?c tin thư thoại %windir%\Inf\ trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n s? s? d?ng đ? đ?t c?u h?nh GPO đ? tri?n khai các thi?t l?p.
  4. Thoát Notepad.
 2. Nh?p kh?u ADM vào m?t GPO và thi?t l?p các m?c nh?p registry MaxTokenSize giá tr? mong mu?n. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?o ra m?t m?i nhóm chính sách đ?i tư?ng Group Policy (GPO) mà đư?c liên k?t ? c?p đ? tên mi?n ho?c đó liên k?t v?i các đơn v? t? ch?c (OU) có ch?a tài kho?n máy tính c?a b?n. Ho?c, ch?n m?t GPO đ? đư?c tri?n khai.
  2. M? tr?nh ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? gpedit.msc, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Khuôn m?u qu?n tr?, và sau đó nh?p vào M?u qu?n tr?.
  4. Trên menu hành đ?ng , đi?m đ? T?t c? các tác v?, và sau đó nh?p vào Add/Remove Templates.
  5. B?m vào Thêm.
  6. Nh?n vào đây đ? ch?n t?p tin MaxTokenSize.adm mà b?n đ? t?o ? bư?c 1, và sau đó nh?p vào m?.
  7. Nh?p vào đóng.
  8. Trên Menu xem , b?m vào l?c.
  9. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm ch? hi?n th? cài đ?t chuyên bi?t chính sách mà có th? đư?c qu?n l? đ?y đ? , và sau đó nh?p vào OK.
  10. Bung r?ng Khuôn m?u qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Kerberos Maximum m? thông báo kích thư?c.
  11. B?m chu?t ph?i vào Kerberos MaxTokenSize trong ngăn bên ph?i, sau đó nh?p vào thu?c tính đ? m? hộp thoại thu?c tính .
  12. Nh?p vào đ? b?t, và sau đó nh?p vào OK.

   Lưu ?: Cho GPO có hi?u l?c, s? thay đ?i GPO ph?i đư?c sao chép t?i t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n, và b? ?nh hư?ng máy tính ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i sau khi các chính sách đư?c áp d?ng cho h?.

Làm th? nào đ? c?u h?nh các m?c nh?p registry MaxTokenSize b?ng cách s? d?ng GPO trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Trong tên mi?n Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 tên mi?n, b?n có th? s? d?ng ph?n m? r?ng phía khách hàng ki?m nh?p đ? tri?n khai các giá tr? ki?m nh?p MaxTokenSize đ? nhi?u máy tính trong m?t tên mi?n. Đ? t?o ra thi?t l?p giá tr? MaxTokenSize trong m?t GPO, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i gpmc.msc, và sau đó nh?p vào OK đ? m? giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm.
 2. Trong các nhóm chính sách bàn đi?u khi?n qu?n lí, t?o ra m?t GPO m?i mà đư?c liên k?t ? c?p đ? tên mi?n ho?c đó liên k?t v?i OU có tài kho?n máy tính c?a b?n. Ho?c b?n có th? ch?n m?t GPO đ? đư?c tri?n khai.
 3. B?m chu?t ph?i vào GPO, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a đ? m? c?a s? so?n qu?n l? chính sách nhóm.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng tu? ch?n, và sau đó m? r?ng Thi?t đ?t Windows.
 5. B?m chu?t ph?i vào ki?m nh?p, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m vào Kho?n m?c ki?m nh?p. hộp thoại Thu?c tính ki?m nh?p m?i xu?t hi?n.
 6. Trong danh sách hành đ?ng , nh?p vào t?o.
 7. Trong danh sách Hive , nh?p vào HKEY_LOCAL_MACHINE.
 8. Trong danh sách Phím đư?ng d?n , b?m vào SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters.
 9. Trong h?p tên giá tr? , nh?p MaxTokenSize.
 10. Trong lo?i giá tr? h?p, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm REG_DWORD .
 11. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 48000.
 12. Bên c?nh cơ s?, b?m đ? ch?n hộp kiểm th?p phân .
 13. Nh?p vào OK.
Lưu ?: Cho GPO có hi?u l?c, s? thay đ?i GPO ph?i đư?c sao chép t?i t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n, và b? ?nh hư?ng máy tính ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i sau khi h? áp d?ng các chính sách.

Làm th? nào đ? c?u h?nh các m?c nh?p registry MaxTokenSize b?ng cách s? d?ng GPO trong Windows Server 2012

Đ? tri?n khai giá tr? c?a các m?c nh?p registry MaxTokenSize trong m?t tên mi?n có b? ki?m soát mi?n Windows Server 2012 d?a trên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Qu?n l? máy ch?, b?m công c?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? chính sách nhóm đ? m? giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm.
 2. Trong các nhóm chính sách bàn đi?u khi?n qu?n lí, t?o ra m?t GPO m?i mà đư?c liên k?t ? c?p đ? tên mi?n ho?c đó liên k?t v?i OU có tài kho?n máy tính c?a b?n. Ho?c, ch?n m?t GPO đ? đư?c tri?n khai.
 3. B?m chu?t ph?i vào GPO, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a đ? m? c?a s? so?n qu?n l? chính sách nhóm.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng chính sách, và sau đó m? r?ng Khuôn m?u qu?n tr?.
 5. M? r?ng h? th?ng, và sau đó nh?p vào Kerberos.
 6. B?m chu?t ph?i thi?t l?p kích thư?c b? đ?m token b?i c?nh Kerberos SSPI t?i đa trên ngăn bên ph?i, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a.
 7. Nh?p vào đ? b?t, và sau đó g? 48000 trong h?p kích thư?c t?i đa .
 8. Nh?p vào OK.
Lưu ý
 • Cho GPO có hi?u l?c, s? thay đ?i GPO ph?i đư?c sao chép t?i t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n, và b? ?nh hư?ng máy tính ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i sau khi h? áp d?ng các chính sách.
 • Thi?t l?p t?i đa Kerberos SSPI b?i c?nh m? thông báo b? đ?m kích thư?c thi?t đ?t chính sách đư?c thêm vào trong Windows Server 2012 và trong Windows 8. Thi?t đ?t chính sách đư?c h? tr? trong Windows XP, Windows Server 2003, trong Windows Vista, trong Windows Server 2008, trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Đ? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm này, b?n ph?i ch?nh s?a GPO trong m?t phiên b?n c?a Windows Server 2012 ho?c trong Windows 8 có các công c? RSAT cài đ?t chuyên bi?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vi?t tùy ch?nh .adm t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
225087 T?p tin ADM tùy ch?nh b?ng văn b?n đ? ch?nh s?a chính sách h? th?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các m?c nh?p registry MaxTokenSize, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft
327825 Các gi?i pháp m?i cho các v?n đ? v?i xác th?c Kerberos khi ngư?i dùng thu?c v? nhi?u nhóm

Thu?c tính

ID c?a bài: 938118 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB938118 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 938118

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com