Identifikator ?lanka: 937409 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije koje vam pokazuju kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isklju?ite bezbednosne funkcije na ra?unaru. Ove promene mo?ete da izvr?ite da biste re?ili odre?eni problem. Pre nego ?to izvr?ite ove promene, preporu?uje se da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog re?enja u okru?enju. Ako primenite ovo re?enje, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake da biste za?titili ra?unar.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Instalirali ste kumulativne bezbednosne ispravke iz maja 2007 za Internet Explorer (MS07-027), a zatim ste poku?ali da otvorite Windows Internet Explorer 7. Nakon ?to to uradite, mo?da ?e se otvoriti dijalog Preuzimanje datoteke ? bezbednosno upozorenje i mo?da ?ete dobiti slede?u poruku:
?elite li da sa?uvate ovu datoteku?
Dijalog Preuzimanje datoteke ? bezbednosno upozorenje se tako?e odnosi na ime datoteke ?navcancl?. Nakon ?to zatvorite ovaj dijalog, ne?ete mo?i da pokrenete Internet Explorer 7.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i na ra?unaru na kome je instaliran operativni sistem Windows Vista ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Fascikla ?Privremene Internet datoteke? je preme?tena na lokaciju izvan hijerarhije korisni?kih fascikle. Na primer, fascikla ?Privremene Internet datoteke? je preme?tena na drugu disk jedinicu.
 • Filter za phishing je omogu?en.
 • Za?ti?eni re?im je omogu?en.
U ovom primeru, fascikla ?Privremene Internet datoteke? nema dovoljno dozvola na svojoj novoj lokaciji. Zbog toga se filter za phishing ne pokre?e. Kada do ovog problema do?e, Internet Explorer 7 ne mo?e da se pokrene i otvara se dijalog Preuzimanje datoteke ? bezbednosno upozorenje.

Do ovog problema tako?e mo?e da do?e na ra?unaru koji koristi Microsoft Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili Microsoft Windows Server 2003 ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Fascikla koja sadr?i fasciklu ?Privremene Internet datoteke? je izbrisana.
 • Dozvole za fasciklu ?Privremene Internet datoteke? su promenjene.
U ovom slu?aju ne mo?ete da upisujete u fasciklu.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Premestite fasciklu ?Privremene Internet datoteke? na originalnu lokaciju

Da biste zavr?ili 1. metod na ra?unaru koji koristi operativni sistem Windows Vista, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Internet Options, a zatim na listi Programi izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Op?ti podaci, u okviru Istorija pregledanja kliknite na stavku Postavke.
 3. Kliknite na komandu Premesti fasciklu.
 4. U navigacionom oknu Izaberite fasciklu kojoj mo?ete da dodate stavke prona?ite slede?u fasciklu:
  C:\Users\User_Account_Name\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Kliknite dvaput na dugme U redu.
 6. Kada primite slede?u poruku, kliknite na dugme Da:
  Windows ?e vas sada odjaviti da bi zavr?io preme?tanje fascikle ?Privremene Internet datoteke?. ?elite li da nastavite?
 7. Prijavite se ponovo na operativni sistem Windows Vista.
Da biste zavr?ili 1. metod na ra?unaru koji koristi Windows XP ili Windows Server 2003, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte inetcpl.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na kartici Op?ti podaci, u okviru Istorija pregledanja kliknite na stavku Postavke.
 3. Kliknite na komandu Premesti fasciklu.
 4. U navigacionom oknu Izaberite fasciklu kojoj mo?ete da dodate stavke prona?ite slede?u fasciklu:
  C:\Documents i Settings\username\Local Settings
 5. Kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.

2. metod: Dodeljivanje dozvola fascikli ?Privremene Internet datoteke?

Da biste zavr?ili 2. metod na ra?unaru koji koristi operativni sistem Windows Vista, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Internet Options, a zatim na listi Programi izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Op?ti podaci, u okviru Istorija pregledanja kliknite na stavku Postavke.
 3. Kliknite na dugme Prika?i datoteke. Otvori?e se fascikla ?Privremene Internet datoteke?.
 4. U polju za adresu u programu Windows Explorer kliknite na ime fascikle koje se nalazi ispred Privremene Internet datoteke.
 5. Kliknite na Organizuj, a zatim na Svojstva.
 6. Na kartici Bezbednost kliknite na Uredi.
 7. U okviru Imena grupa ili korisni?ka imena kliknite na ime korisnika na koga ovo uti?e. Ako ime korisnika na koga ovo uti?e nije navedeno, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Dodaj.
  2. U polju Unesite imena objekata za izbor otkucajte ime korisnika na koga ovo uti?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. U okviru Imena grupa ili korisni?ka imena kliknite na ime korisnika na koga ovo uti?e.
 8. U polju Dozvole za User_Name potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola u koloniDozvoli.
 9. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 10. Zatvorite Windows Explorer.
 11. Kliknite dvaput na dugme U redu.
 12. Pokrenite Internet Explorer 7.
Da biste zavr?ili 2. metod na ra?unaru koji koristi Windows XP ili Windows Server 2003, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte inetcpl.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na kartici Op?ti podaci, u okviru Istorija pregledanja kliknite na stavku Postavke.
 3. Kliknite na dugme Prika?i datoteke.
 4. U programu Windows Explorer premestite se u fasciklu koja sadr?i fasciklu ?Privremene Internet datoteke?.
 5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na prazan prostor, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 6. Na kartici Bezbednost kliknite ime korisnika na koga ovo uti?e u polju Imena grupa ili korisni?ka imena. Ako ime korisnika na koga ovo uti?e nije navedeno, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Dodaj.
  2. U polju Unesite imena objekata za izbor otkucajte ime korisnika na koga ovo uti?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. U okviru Imena grupa ili korisni?ka imena kliknite na ime korisnika na koga ovo uti?e.
 7. U polju Dozvole za User_Name potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola u koloniDozvoli.
 8. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Zatvorite Windows Explorer.
 10. Kliknite dvaput na dugme U redu.
 11. Pokrenite Internet Explorer 7.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam obezbe?ujemo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost.

Ovaj problem mo?ete tako?e da re?ite tako ?to ?ete isklju?iti filter za phishing ili za?ti?eni re?im. Me?utim, ne preporu?uje se da onemogu?ite ove bezbednosne mere predostro?nosti.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 937409 - Poslednji pregled: 28. april 2010. - Revizija: 1.5
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Klju?ne re?i: 
kbmsnreachportal kbtshoot kbprb KB937409

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com