Windows Vista 1. servisa pakotnes savrupaj?s pakotn?s nav iek?auti atjaunin?tie Windows Vista 1. servisa pakotnes pal?dz?bas faili

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 937286 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir apl?koti da??di scen?riji, kuros Windows Vista 1. servisa pakotnei (SP1) atjaunin?to pal?dz?bas failu pakotne ir j?instal? manu?li. Pal?dz?bas faili ir j?instal? manu?li, jo Windows Vista SP1 savrupaj?s pakotn?s nav iek?auti atjaunin?tie Windows Vista 1. servisa pakotnes pal?dz?bas faili.

PAPILDINDORM?CIJA

Windows Vista SP1 savrupaj?s pakotn?s nav iek?auti atjaunin?tie Windows Vista SP1 pal?dz?bas faili.

Atjaunin?t?s Windows Vista pal?dz?bas failu pakotnes nosaukums ir ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums?. ?ie faili ir ievietoti katrai valodai atsevi??i.

Lai samazin?tu pakot?u apjomu, atjaunin?tie pal?dz?bas faili no savrupaj?m SP1 pakotn?m ir iz?emti. Tom?r atjaunin?tie Windows Vista pal?dz?bas faili ir ietverti sist?mas Windows Vista mazumtirdzniec?bas un OEM versij?s, kur?s ir iek?auta SP1. T?p?c, veicot sist?mas Windows Vista versijas, kur? ir iek?auta SP1, t?ro instal??anu, atjaunin?tais pal?dz?bas fails nav j?pievieno.

?aj? sarakst? ir apl?koti da??di scen?riji, kuros pakotne ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? ir j?instal? manu?li, lai ieg?tu atjaunin?tos Windows Vista pal?dz?bas failus:
 • J?s instal?jat Windows Vista SP1 dator?, kur? darbojas sist?mas Windows Vista laidiena versija, lietojot Windows Update, vai failu Microsoft Update Standalone (MSU) Package for Windows Vista.
 • J?su dator? ir instal?ta Windows Vista Enterprise SKU vai Windows Vista Ultimate SKU, un p?c tam jums j?instal? jauna valoda, lietojot valodu pakotnes.

  ?aj? scen?rij? atjaunin?tais pal?dz?bas fails ir j?instal? manu?li, jo pakotne ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? izmanto valodu, kas atbilst satura valodai. Pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? ir atkar?gas no valodas. Piem?ram, dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, nevar instal?t pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? v?cu valodas versiju, ja vien ?aj? dator? jau nav instal?ta v?cu valoda.
 • Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, p?c pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? instal??anas valodas pakotne j?no?em tai valodas pakotnei, kas tika no?emta.

  ?aj? scen?rij? pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? tiek no?emtas autom?tiski.
Pakotnei ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? no Microsoft lejupiel?des centra varat lejupiel?d?t MSU pakotni. Lai to paveiktu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dd4affa2-f435-4c42-82da-110948c001c1
Turkl?t caur Windows atjaunin??anas vietni tie pa?i atjaunin?jumi tiks izlaisti vis?s valod?s. Tom?r pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? atrodas zem viena Microsoft zin??anu b?zes raksta numura ? 937286. T?p?c, ja sist?m? ir instal?tas vair?kas valodas un ir instal?tas ar? atbilsto??s pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums?, Windows Vista programmat?ras p?rl?ks par?da vair?kus KB 937286 ierakstus. Turkl?t pakotnes nosaukum? netiek r?d?ta pakotnes valoda.

Inform?cija IT administratoriem un OEM partneriem par to, k? p?rbaud?t pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? instal?ciju

J?s varat noteikt, vai pakotne ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? ir dator? instal?ta konkr?tajai valodas versijai. Lai to paveiktu, p?rbaudiet ?o direktoriju:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[re?iona kods]
Konkr?to valodu pakotnes ?Pal?dz?bas failu atjaunin?jums? faila nosaukum? ietver valodas vai re?iona kodu. Piem?ram, atjaunin??anas pakotnes faila nosaukums sist?mas Windows Vista 32 bitu ang?u (ASV) valodas versijai ir windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu. ?? faila nosaukum? ?en-us? ir valodas vai re?iona kods. ?is ir tipisks ce?? uz pal?dz?bas faila direktoriju:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Piez?me. ?aj? piem?r? tiek izmantots ang?u (ASV) re?ions.

Ja visiem failiem ?aj? direktorij? modific??anas datums ir 2006. gada 2. novembris, tad pal?dz?bas faila atjaunin??anas pakotne ?ai valodai vai re?ionam netiek instal?ta. Ja 90% failu ?aj? direktorij? modific??anas datums ir 2008. gada 18. janv?ris, tad pal?dz?bas faila atjaunin??anas pakotne ?ai valodai vai re?ionam tiek instal?ta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 937286 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com