ID c?a bi: 936929 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay lit k thng tin v Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3).

Thng tin thm

bit thng tin chung v Windows XP SP3, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
Trung tm Goi Dich vu

Cach nhn Windows XP SP3

bit thm thng tin v cach l?y Windows XP Gi D?ch v? 3, h?y bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Cac bc trc khi cai t Windows XP SP3

xem cac bc c khuyn nghi trc khi cai t Windows XP SP3, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
950717 Cac bc cn thc hin trc khi cai t Windows XP Goi Dich vu 3

Cach khc phuc cac s c khi ban khng th cai t Windows XP SP3

bit thm thng tin v cach khc phuc cac s c a xay ra khi ban cai t Windows XP SP3, hay truy nhp Website sau cua Microsoft:
949377 Khi ban c gng cai t Goi Dich vu Windows XP, ban se nhn c thng bao li "Truy cp bi t chi" hoc "Khng hoan thanh cai t Goi Dich vu"

Thng tin khac cho ngi dung nng cao

xem chu thich phat hanh cho Windows XP SP3, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116143
Thng tin nay bao gm cac muc sau:
  • Nhng iu cn bit trc khi tai xung
  • Tng quan v Windows XP SP3
  • Nhng thay i quan trong trong Windows XP SP3

Cch l?y bo co qu?n tr? dnh cho Windows XP SP3

? l?y bo co qu?n tr? m t? nh?ng tnh nng m?i trong Windows XP SP3 v th?o lu?n cch khch hng c th? tri?n khai gi d?ch v? ny, h?y gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10767

Cc s? c? ?c kh?c ph?c trong Windows XP SP3

? xem danh sch cc s? c? ?c kh?c ph?c trong Windows XP SP3, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? D? li?u Microsoft:
946480 Danh sach cac ban va co trong Windows XP Goi Dich vu 3 (Trang nay co th co bng ting Anh)

Yu c?u v? ?a c?ng khi b?n ci ?t Windows XP SP3

? bi?t thng tin v? khng gian ?a c?ng ?c yu c?u khi b?n ci ?t Windows XP SP3, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? D? li?u Microsoft:
947311 Yu cu dung lng ia cng i vi Windows XP Goi Dich vu 3

Tng thch ?ng d?ng trong Windows XP SP3

? bi?t thng tin v? tng thch ?ng d?ng trong Windows XP SP3, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? D? li?u Microsoft:
947309 Mt s chng trinh cua bn th ba co th bi thay i chc nng khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (Trang nay co th co bng ting Anh)
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 936929 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? kha:
kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbcip KB936929

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com