Raksta ID: 936929 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? sniegta inform?cija par Windows XP 3. servisa pakotni (SP3).

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/help/learn-how-to-install-windows-xp-service-pack-3-sp3?5e2f3160

K? ieg?t Windows XP SP3

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t sist?mas Windows XP 3. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP SP3 instal??anas

Lai skat?tu da?as no ieteiktaj?m darb?b?m, kas j?veic pirms Windows XP SP3 instal??anas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
950717 Darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas

Papildinform?cija pieredz?ju?iem lietot?jiem

Lai ieg?tu inform?ciju par Windows XP SP3 laidienu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116143
?aj? inform?cij? iek?auts:
  • Kas j?zina pirms lejupiel?d??anas
  • Windows XP SP3 apskats
  • B?tiskas izmai?as sist?m? Windows XP SP3

K? ieg?t Windows XP SP3 tehnisko dokumentu

Lai ieg?tu tehnisko dokumentu, kur? aprakst?ti jaunumi par Windows XP SP3 un par to, k? klienti var izvietot servisa pakotni, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=68c48dad-bc34-40be-8d85-6bb4f56f5110&displaylang=en

Probl?mas, kas ir nov?rstas Windows XP SP3

Lai skat?tu Windows XP SP3 nov?rsto probl?mu sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
946480 Windows XP 3. servisa pakotn? iek?auto labojumu saraksts

Ciet? diska pras?bas, instal?jot Windows XP SP3

Lai ieg?tu inform?ciju par Windows XP SP3 instal??anai nepiecie?amo ciet? diska vietu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
947311 Pras?bas attiec?b? uz ciet? diska vietu Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anai

Lietojumprogrammu sader?ba Windows XP SP3

Lai ieg?tu inform?ciju par lietojumprogrammu sader?bu sist?m? Windows XP SP3, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
947309 Da??m tre??s puses programm?m p?c Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas var b?t izmai?as darb?b?

Rekviz?ti

Raksta ID: 936929 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 23. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo KB936929

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com